25 Temmuz 2014 Tarihli ve 29071 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6545      Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/6546      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6562      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2014/6573       Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6556       Erzurum İli, İspir İlçesinde Kurulacak Çayırözü Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/22)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/23)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/27)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/75, K: 2013/88 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/92, K: 2014/6 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/1280 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5049 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/5504 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2013/7951 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2014 Tarihli ve 2014/1050 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri