24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6549    Manisa İli, Soma İlçesinde Yürütülmekte Olan Madencilik Faaliyetleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür  İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6555     Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen Geliştirme Ödeneği Hakkındaki 6/12/2011 Tarihli ve 2011/2518 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü Maddesinin Uygulanmasına 14/7/2015 Tarihine Kadar Devam Olunması Hakkında Karar

2014/6557    2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “GAP Eylem Planı Projeleri (GAP)” Kapsamındaki Bahçe-Nurdağı Varyantının Yapımı Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6581    İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hüsambey Mahallesinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar

2014/6590    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

2014/6591     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Şenol GÖKA’nın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

— Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/28)

—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)

— İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2014 Tarihli ve 2014/51 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/7/2014 tarihli ve 29070 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesine ait Yönetmelik yayımlanmıştır.