24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ile kayıt ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim- öğretim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Batman Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Dekan: Batman Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ç) İlgili kurul: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Müdür: Batman Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

f) Rektörlük: Batman Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Batman Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Batman Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl en az on dört haftadan oluşur. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.

(2) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki yılın en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere tanınan azami süreler; normal öğrenim süresi iki yıllık ön lisans programları için dört yıl, dört yıllık lisans programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıldır. Hazırlık sınıfları, belirtilen sürelere dahil değildir.

(2) Öğrencilerin, öğrenimlerini azami süreler içinde tamamlamaları gerekir. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süreler öğrenim süresine dahil edilir.

Eğitim-öğretim planları ve dersler

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda 64’ten az 80’den fazla, dört yıllık programlarda 128’den az 160’tan fazla olamaz.

(3) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Bu kredi değerleri AKTS değerlerine dönüştürülür.

(4) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur.

(5) Fakülte/yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(6) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. Ayrıca zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulabilir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen önlisans ve lisans programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışından da öğrenci kabulü yapılır.

(3) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ilgili kurullar tarafından belirlenerek yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya istenen belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler Üniversiteye kayıt haklarını kaybeder.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir.

(3) Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, mazeretlerini belirtmek şartıyla vekâlet verdikleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırabilir.

(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

Danışmanlık

MADDE 10 – (1) Her öğrenci için, bölüm veya birim başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme işlemleri, danışman onayı ile yapılır.

Kayıt yenileme işlemleri

MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

(2) Öğrencilerin her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek elektronik ortamda kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Elektronik ortamda ders kaydını yenileyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydını danışmanına onaylatmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde dilekçe ile ilgili birimlere müracaat edebilir. Bu öğrencilerden haklı ve geçerli mazereti ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilenlerin ders kayıtları akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde yenilenir.

(4) Eğitim-öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıl veya yıllarda belirli ders veya derslerin başarılması ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesinde ön şart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınıp fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca tespit edildikten ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir.

(5) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, kayıt sırasında alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikli olarak almak kaydıyla haftada kırk saatlik üst sınırı aşmadan kayıt yenilediği döneme ait dersleri danışmanının olumlu görüşü ile alabilir.

b) Devam zorunluluğu bulunan derslerin haftalık programda çakışmaması gerekir.

c) Öğrenci; danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 80 olması şartı ile bulunduğu yıl veya yarıyıl programındaki derslerin toplam kredisinin % 20’sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Öğrenciler, diğer mezuniyet şartlarını taşımak koşuluyla, öğrenimlerini normal öğrenim süresinden daha kısa sürede bitirebilirler.

ç) Öğrenci başarısız olduğu, programdan kaldırılmış dersin/derslerin yerine ilgili yönetim kurulunun onayladığı aynı krediye sahip başka dersi/dersleri almak zorundadır. Kaldırılan dersin/derslerin devamını alan öğrenciler için bu derslerin yerine alınacak ders/derslerde devam şartı aranmaz.

d) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında, normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de normal öğretimden ders alamaz.

e) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının karşılıklı olarak uygun görmesi halinde başka fakülte/yüksekokul ve bölümlerdeki dersleri alabilir.

Yatay ve dikey geçiş

MADDE 12 – (1) Kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçiş işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, belgelerin örneği alınarak geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 13 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, kayıt oldukları eğitim-öğretim döneminin başlangıcını izleyen ilk iki hafta içerisinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Açıköğretim fakültelerinden alınan dersler için muafiyet verilmez.

(4) Lisans programı öğrencileri, mezuniyet için gerekli toplam AKTS’nin yüzde 25’inden muaf olması durumunda ikinci sınıfa, yüzde 50’sinden muaf olması durumunda üçüncü sınıfa ve yüzde 75’inden muaf olması durumunda dördüncü sınıfa intibak ettirilir. Önlisans programı öğrencileri ise mezuniyet için gerekli toplam AKTS’nin yüzde 40’ından muaf olması durumunda ikinci sınıfa intibak ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Not Değerlendirme Esasları ve Ders Tekrarı

Derslere devam

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o derse kayıtlı olmaları ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine devam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve bu öğrencilere (F) devamsız harf notu verilir. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir.

(2) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ara sınav, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalarda devam şartı aranır.

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Sınavlar; birinci ara sınav, ikinci ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. İkinci ara sınav dışındaki diğer sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.

(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Birinci ara sınav: Birinci ara sınavın hangi tarihte ve nerede yapılacağı dekanlık veya müdürlüklerce belirlenir ve ilân edilir. Bir günde ilgili yarıyıla ait en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) İkinci ara sınav: İlgili öğretim elemanınca öğrencinin gelişimini takip edebilmek için yarıyıl/yıl eğitim-öğretimi süresince ders içerisinde yapılan ödev, proje, laboratuvar uygulamaları, sunum, kısa sınav/sınavlar, derse katılım, sosyal ve kültürel faaliyetler, saha çalışmaları veya benzeri çalışmalar ikinci ara sınav yerine kullanılır. İkinci ara sınav, tek bir yazılı sınav üzerinden değerlendirilemez. Derse devam zorunluluğu olmayan öğrencinin istemesi halinde birinci ara sınavdan aldığı not ikinci ara sınav notu yerine kullanılabilir.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavına; kaydını yenilemiş olan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavlarından sonra yapılan ve yarıyıl sonu sınavı yerine geçen sınavdır. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az 60 ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavına giren öğrenciden ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, tek dersi kalan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanmak istediği her dönem için kayıt yenilemek zorundadır.

e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle birinci ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili birime başvururlar. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, birinci ara sınav hakkını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce belirlenen ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı tanınmaz.

f) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersinden veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında muafiyet sınavı açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıklar veya yüksekokul müdürlüklerince belirlenip ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenen ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir.

(5) Sınavlarda, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya girişimine yardım edenler ile kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılırlar ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Derslerin sınav sonuçları, bütünleme sınavlarının bittiği tarihten itibaren en geç iki hafta içinde üç nüsha olarak ilgili öğretim elemanı tarafından bağlı olduğu fakülte veya yüksekokulun öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına, notların son ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunulabilir. İtiraz üzerine ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme sonucu hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

Başarı notunun tespiti

MADDE 17 – (1) Başarı notu, ara sınavların ortalamasının % 50’si ile genel sınav notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. Öğrencinin, genel sınavda en az 50 almak koşuluyla genel sınav sonunda ilgili dersten başarılı sayılması için not ortalamasının en az 60 olması gerekir. Bu not 4’lük sistemdeki karşılığı ve harf notu ile birlikte ilan edilir.

(2) 100 üzerinden alınan puanların 4’lük karşılıkları ve harf notları, aşağıdaki Batman Üniversitesi 100’lük Sistemdeki Notların 4’lük Sistemdeki ve Harf Sistemindeki Karşılıkları tablosuna göre yapılır.

a)

 

100’lük

not

4’lük

karşılığı

Harf

karşılığı

100’lük

not

4’lük

karşılığı

Harf

karşılığı

100’lük

not

4’lük

karşılığı

Harf

karşılığı

100’lük

not

4’lük

karşılığı

Harf

karşılığı

0-59

0

FF

70

2,50

CB

80

3,00

BB

90

3,50

AA

60

2,00

CC

71

2,55

81

3,05

91

3,55

61

2,05

72

2,60

82

3,10

92

3,60

62

2,10

73

2,65

83

3,15

93

3,65

63

2,15

74

2,70

84

3,20

94

3,70

64

2,20

75

2,75

BB

85

3,25

BA

95

3,75

65

2,25

76

2,80

86

3,30

96

3,80

66

2,30

77

2,85

87

3,35

97

3,85

67

2,35

78

2,90

88

3,40

98

3,90

68

2,40

79

2,95

89

3,45

99

3,95

69

2,45

 

100

4,00

 

(3) Yukarıdaki harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı.

b) FF: Başarısız ve ortalama hesaplamalarına sıfır olarak katılır.

c) F: Devamsız veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok.

ç) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı.

d) K (Geçmez): Kredisiz derslerde başarısız.

e) M (Muaf): Öğrencinin gelmiş olduğu kurumda başarmış olduğu ders.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, derslerden almış oldukları notlar ve derslerin AKTS’si ile hesaplanır. Bu durumda:

a) Bir dersin AKTS’si ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

b) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

c) Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son notu dikkate alınır.

ç) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet, Kayıt Dondurma ve Öğrenci Değişimi

Mezuniyet

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmesi için; bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

Diplomalar ve geçici mezuniyet belgesi

MADDE 20 – (1) Mezun olmayı hak eden öğrencilere, o programın diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Üniversite tarafından belirlenir.

(2) Diplomalarını kaybeden öğrencilere ikinci nüsha olduğu ve baskı sayısı belirtilmek koşuluyla, yeniden diploma düzenlenir.

(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Önlisans diploması alanların Üniversite ile ilişiği kesilmiş sayılır.

(4) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilmesi için, öğrencilerin katkı payı veya öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 21 – (1) Ön lisans veya lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 90 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak, 80-89 olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu husus transkriptlerinde ve diploma eklerinde belirtilir.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler; önemli nedenleri veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkmasını belgelendirmek şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada bir ya da iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyıl/yılda öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez.

Kayıt dondurma nedenleri

MADDE 23 – (1) Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Öğrencinin bir yarıyıl kayıt dondurma verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporu almış olması.

b) Öğrencinin askere alınması.

c) Beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve öğrencinin öğrenimini engelleyecek yakınlarının ölümü, tabii afet veya benzeri durumlar ile ekonomik güçlükler.

ç) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilmeleri.

d) Haklarındaki tutukluluk halleri kalkmış olan öğrencilerin geriye dönük tüm tutukluluk süresi.

e) Öğrencinin hükümlü olması durumunda, hükümlülük süresi.

Kayıt dondurma başvurusu

MADDE 24 – (1) Kayıt dondurma başvurusu, bir dilekçe ve istenen belgelerle birlikte ilgili birime yapılır. Kayıt dondurma işlemi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.

(2) Kayıt dondurma başvurusu ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

İzin

MADDE 25 – (1) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlükçe uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya ara sınavlar için izinli sayılır.

Öğrenci değişimi

MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve bu derslerin hangi derslere eşdeğer sayılacağına değişim koordinatörünün önerisi ile ilgili bölüm başkanlığı karar verir. Öğrencinin değişim programında aldığı derslere ait notların karşılığına, ilgili bölümün teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Bu derslerden alınan notlar öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(2) Öğrenci değişim programı kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi (transkript) verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 27 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu ilgili birime bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

İlişik kesme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin üniversite ile ilişiği kendi isteği veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması durumunda kesilir.

(2) İlişiği kesilenlere, isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle geri verilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilerin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 11/4/2009 tarihli ve 27197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tasfiye sürecinde olan Teknik Eğitim Fakültesi öğrencileri hariç, Batman Üniversitesine kayıtlı olan tüm öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.