24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yarışma sınavını, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını ve denetime tabi olanların yükümlülüklerini düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Başkan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanını,

ç) Başkanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığını,

d) Büro: Denetim Hizmetleri Başkanlığı Bürosunu,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Müfettiş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı, Başmüfettişleri ve Müfettişlerini,

g) Müfettiş Yardımcısı: Yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını,

ğ) Müsteşar: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Başkanlık, bir Başkan ile yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Denetim Hizmetleri Başkanlığı doğrudan Bakana bağlıdır.

(2) Başkanlığın çalışma merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de çalışma merkezidir.

(3) İhtiyaç halinde, Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Çalışma merkezlerinde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.

(4) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri başkanlığa bağlı büro tarafından yürütülür.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Başkanlık, Bakanın emir veya onayı üzerine, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik teklif hazırlamak.

b) Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet, iş ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) Bakan tarafından belirlenen konularda araştırma ve incelemeler yapmak.

ç) Kanunlar ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Müsteşar, Bakanın yetkili kılması üzerine denetim hizmetleri hakkında, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak Başkanlığa gereken emirleri verir, uygulamayı gözetir ve sağlar.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yapmak.

b) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

c) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları ile denetleme programını hazırlamak ve Bakana sunmak.

ç) Gerektiğinde bizzat, denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak.

d) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek.

e) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak amacı ile müfettişler arasında rapor değerlendirme komisyonu oluşturmak, işlemleri tamamlanan raporları Bakanın onayına sunmak, Bakan tarafından onaylanan raporları ilgili birimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek.

f) Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, başkanlığın iş ve işlemleri ile ilgili yönerge ve genelgeler düzenlemek.

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının atanma, ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili olarak teklifte bulunmak.

ğ) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki bilgilerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak.

h) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavlarının yapılması ve yürütülmesi ile müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için gerekli eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı ve uygulandığı hallerde, bu konudaki farklılıkların giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

i) Görev alanı ile ilgili ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıkları konusunda teklifte bulunmak.

j) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

k) Bakan tarafından verilen görevleri yapmak ve mevzuatta öngörülen diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

(2) Başkan, görev ve yetkileri çerçevesinde üç müfettişi Bakan onayı ile kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirebilir.

(3) Başkan, bu Yönetmelik ve mevzuat ile verilen görev ve yetkilerin eksiksiz ve tam olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

Başkanın atanması ve başkanlığa vekalet

MADDE 7 – (1) Başkan; teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerde en az 12 yıl çalışmış ve 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartlarını sağlayan denetim elemanları arasından atanır. Ayrıca, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri yapanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir.

(2) Başkan; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan Müfettişlerden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde vekalet görevi Bakan Onayı ile belirlenir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müfettişler, Bakanın emir veya onayı ve Başkanın görevlendirmesi üzerine, aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yapmak.

b) Denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan veya delillerin yok edilmesi veya karartılması hallerinde delilleri toplamak.

c) Denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarında görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, mevzuat hükümlerine uygun olarak; evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek ve/veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek.

ç) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini düzenleyecekleri raporla Başkanlığa intikal ettirmek.

d) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve benzeri toplantılara katılmak.

e) Mevzuat hükümlerine göre gerektiği takdirde, görevi başında kalmasında sakınca bulunan personeli görevden uzaklaştırmak.

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İki yıllık yetişme süresinin sonunda Başkan tarafından yetki verilen müfettiş yardımcıları (e) bendi hariç birinci fıkradaki görev ve yetkileri kullanırlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 9 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gerekli tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

(4) Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

(5) Denetim ve soruşturma neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

(6) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

(7) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

(8) Müfettişler; Bakanlık kuruluşlarında yaptıkları denetim, inceleme veya soruşturma sonucunda ilgili personelin tabi olduğu mevzuata göre görevden uzaklaştırılmasını gerektiren hallerin varlığını tespit etmeleri halinde, durumu, bu personelin atamaya yetkili amirine bildirirler.

Müfettişlerin sorumlulukları ve yasaklar

MADDE 10 – (1) Müfettişler; kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri tam olarak kullanır ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(2) Müfettişler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

(3) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak ve 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmek zorundadırlar. Ayrıca;

a) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışamazlar,

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

c) Denetim, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

ç) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gereği olup, etik davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar, bu yasaklamaların dışındadır.

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Büro; Hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan bir şube müdürü ile yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büroda çalışanlar; müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her türlü belgenin, kayıt, dağıtım ve izlenmesi, muhafazası, arşivlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki ve/veya elektronik ortamda düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, kütüphaneye intikal eden kitap, mesleki dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, kütüphaneye ve elektronik ortama ilişkin işlemler ile elektronik ortamda ifası gereken işlemleri, tahakkuk işlemlerini ve verilen diğer işleri düzenli ve zamanında yapmakla görevlidirler.

(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

(4) Başkanlıkta ve büroda görevli olanların haberleşme, hesap ve özlük işleri ile demirbaş, arşiv ve diğer işleri de büro tarafından yürütülür.

(5) Büro personeli görevlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

İKİNCİ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Sınava katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 12 – (1) Müfettişliğe, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş sınavı; Başkanlıkta müfettiş yardımcısı unvanı ile görev alabilecek olanları belirlemek üzere yapılan sınav ve değerlendirme işlemlerinin tamamıdır.

(3) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakülteleri ve denizcilik alanında eğitim veren üniversitelerin Bakanlıkça belirlenen ve duyuru ile ilan edilen en az dört yıl eğitim veren bölümlerinden veya dengi yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

d) KPSS’ye girmek ve bu sınav sonucunda Başkanlıkça belirlenen taban puan veya üzerinde KPSS puanı almış olmak,

gerekir.

(4) Giriş sınavına;

a) Mühendislik,

b) Denizcilik,

c) Hukuk,

ç) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi idari bilimler fakültelerinin,

öğrenim dallarında olmak üzere, Başkanlıkça yukarıda belirtilen dört alan için her bir alan ile ilgili belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak açıktan atama izni alınmış kadro sayısının her bir alan için ihtiyaç sayısının en fazla yirmi katı kadar aday çağırılır. Son sıradaki adayın KPSS puanına eşit puan alan diğer adaylar da sınava çağrılır.

(5) Hangi alandan ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı hususuna sınav açılmasına dair Bakanlık Makamından alınacak onayda yer verilir.

Sınav şekli

MADDE 13 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı üzerine, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

Sınav ilanı

MADDE 14 – (1) Atama yapılacak kadroların sınıfları, dereceleri, sınava katılma şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü/türleri ve taban puanı, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, sınav değerlendirme yöntemi, başvuruda istenilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, sınav ilanı Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sınav başvurusu

MADDE 15 – (1) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok onbeş gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur. Sınava girmek isteyenler, sınav ilanında belirtilen başvuru tarihleri arasında; aday başvuru formu, bir fotoğraf ve ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Başkanlık personelince doğruluğu ÖSYM internet sitesinden kontrol edilen KPSS Sonuç Belgesi ile yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile Başkanlığa müracaat ederler. Adayların elektronik imza kullanmaları şartıyla elektronik ortamda müracaat etmeleri için de olanak sağlanabilir.

(2) Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgileri bulunur.

(3) Başvurular duyuruda belirtilen tarihe ve saate kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

(4) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Bu duyuruda adayın adı, soyadı, aday numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(6) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

b) Özgeçmişi.

c) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.

ç) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Devlet memuru olmaya engel adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

(7) Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavlarının geçersiz sayılacağı, atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamalarının iptal edileceği, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgilendirilerek ayrıca taahhüt beyanları alınır. Bu durumda olanların sınavları iptal edilir, atamaları yapılmaz ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile Başkanın başkanlığında dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Mühendislik fakülteleri ile denizcilik alanında eğitim veren üniversitelerden mezun olanlar için uygulanacak sınavın alan bilgi düzeyi ile ilgili kısmına ilişkin sınav sorularının ve bunların cevap anahtarlarının hazırlanmasında teknik müfettişlerden, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya Bakanlık teknik personelinden yararlanılabilir.

Sınav kurulunun toplantı ve kararları

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Sınav kurulu üye tam sayısı, yedek üyelerin de katılımıyla sağlanamıyorsa, noksan üyelikler için Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı ile görevlendirilecek diğer müfettişlerin kurula üye olarak katılması sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılı ve Sözlü Sınavı ile Atama

Yazılı ve sözlü sınavı

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav, Bakanın onayı alındıktan sonra Başkanlıkça yapılacak protokol çerçevesinde ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda yetkilendirilmiş kamu kurumlarından birisine yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fakültelerin, Bakanlıkça belirlenen alan bilgilerinden hazırlanacak sorular üzerinden yapılır.

(3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(4) Sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması ile sınav evrakının muhafazası ile ilgili işlemler protokolde belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılır.

(5) Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, gün ve saatte sınav kurulu tarafından yapılır.

(6) Yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilir.

(7) Adaylar, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

(8) Sözlü sınav, adayların;

a) Öğrenim dalındaki alan bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(9) Adaylar, sınav kurulu tarafından sekizinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(10) Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(11) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir.

(12) Sınav kurulu sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 19 – (1) Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır. Sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak belirlenir.

(3) Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; giriş sınavı puanı ile birlikte yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Giriş sınavında başarılı olan adaylara ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem

MADDE 20 – (1) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.

(2) Asıl adaylardan ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcılığı süresi

MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi üç yıldır. Bu süre içinde kesintisiz olarak üç ayı aşan hastalık izni verilenler ve aylıksız izin kullananların süreleri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.

Yetiştirmede gözetilecek genel ilkeler

MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Mesleğin gerektirdiği nitelikleri geliştirmek.

b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile denetim ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak.

ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.

d) Denetleme, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usullerini öğretmek.

(2) Müfettiş yardımcıları, Başkanlığın uygun göreceği eğitim ve yetişme programına göre çalışmak, refakatine verildikleri müfettişlerin gösterecekleri işleri gerektiği biçimde yapmak, müfettişlik niteliğine ulaşabilmek için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdürler.

Müfettiş yardımcılarının eğitim program ve çalışmaları

MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcıları aşağıdaki eğitim programına göre yetiştirilir.

a) Birinci dönem çalışmaları:

1) Müfettiş yardımcıları göreve başladıklarında bu Yönetmelik uyarınca en az iki aylık hizmet içi eğitime ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

2) Bu eğitimde; Anayasa, Bakanlık teşkilat yapısı, Başkanlığın çalışma esas ve usulleri, Devlet memurluğu, denetim ilke, teknik ve standartları, çağdaş denetim anlayışı, denetim konu ve alanları, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat, bilgisayar kullanımı gibi konularda ön bilgiler verilir.

3) Başkanlıkça, Başkanlığın yetki alanına giren denetleme, inceleme ve soruşturmayla ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi sağlanır.

b) İkinci dönem çalışmaları:

1) Müfettiş yardımcıları bu dönemde müfettiş refakatinde denetim, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılırlar.

2) Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme ve soruşturma yapamazlar.

c) Üçüncü dönem çalışmaları:

1) En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına yanında çalıştıkları müfettişlerin eğitim raporları da dikkate alınarak re’sen denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

2) Müfettiş Yardımcılarının bu döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu göz önünde tutularak Başkanlıkça düzenlenir.

(2) Birinci dönem çalışmaları sonunda Başkanlıkça belirlenen ve Bakanlığın görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlanması hususunda müfettiş yardımcılarına görev verilir. Müfettiş yardımcıları hazırladıkları bu tezi yeterlik sınavından iki ay önce Başkanlığa verirler. Tezler bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu tarafından değerlendirilerek yeterli olup olmadığına karar verilir. Tez konuları belirlenirken müfettiş yardımcılarının önerileri de dikkate alınır. Yeterlik sınavına girilebilmesi için hazırlanan tezin yeterli bulunması şarttır.

Müfettiş yanında çalışma

MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcıları, Başkanlıkça belirlenen program çerçevesinde, toplam olarak asgari bir yıl süreyle müfettişlerin refakatinde çalıştırılırlar.

(2) Müfettişler, birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler.

(3) Bu müfettişlerce, yanlarında çalışan müfettiş yardımcıları hakkında düzenlenen eğitim raporları Başkanlığa verilir.

(4) Eğitim raporunda; etik değerler, meslek genel durumu, müfettişlik yeteneği, meslek bilgisi olmak üzere dört nitelikten her biri için müfettiş yardımcısına, somut olaylara dayandırılarak “çok iyi” (90-100), “iyi” (76-89), “orta” (60-75), “yetersiz” (0-59) notlarından biri verilir.

Yetkili müfettiş yardımcısı

MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcıları; eğitim programı çerçevesindeki başarı durumları ve refakatinde çalışmış oldukları müfettişlerin eğitim raporları dikkate alınarak, yetkili kılınmaları halinde doğrudan doğruya veya Başkanlıkça gerekli görülen hallerde diğer müfettiş yardımcıları veyahut müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

Yetişme notu

MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme notu, aşağıda belirtilen gruplar için verilen notların ortalaması alınarak tespit edilir.

a) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen eğitim raporlarında yer alan notların ortalaması.

b) Yetkili olarak yaptıkları, inceleme, araştırma, soruşturma ve denetim ile ilgili her türlü çalışma ve düzenledikleri raporlarla ilgili olarak 100 tam puan üzerinden Sınav Kurulu üyelerinin ayrı ayrı verecekleri notların ortalaması.

c) Müfettiş yardımcılığı döneminde tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında Başkan tarafından 100 tam puan üzerinden verilen not.

(2) Yetişme notu ortalamasının 70’den aşağı olması halinde müfettiş yardımcısı başarısız sayılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma ve Çalışma Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Sınava girebilme koşulları

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı ve uygulanmasını, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek üzere yapılan sınavdır.

(2) Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince verilen müfettiş yardımcısı eğitim raporlarına göre müfettişliğe yeterliliği saptanmış olmak,

c) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirlenen yetişme notuna göre başarılı olmak,

ç) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre hazırlanan tezin başarılı bulunması,

gerekir.

Sınav tarihi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, müfettiş yardımcılığı süresinin bitimini izleyen en geç dört ay içinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına alınacak müfettiş yardımcılarına, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir.

Sınav kurulu

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavını yapacak sınav kurulunun oluşumu, kurulun toplantı ve kararları konularında bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddeleri uygulanır.

Sınav konuları

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan yapılır:

a) Bakanlık mevzuatı (Bakanlık Kuruluş Kanunu, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği ile kara, deniz, havacılık ve haberleşme sektörleriyle ilgili mevzuat) ile Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının mevzuatı.

b) Devlet Memurları Kanunu ve kamu personeli ile ilgili mevzuat.

c) Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri, Türk Ticaret Kanunu genel esasları ve Deniz Ticaret Hukuku, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale mevzuatı, Harcırah Kanunu ve İdare Hukuku.

ç) Soruşturma Mevzuatı (Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının soruşturma mevzuatı).

d) Denetim, inceleme ve soruşturma yöntem ve uygulaması.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

(2) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesi, sözlü sınava çağırma

MADDE 32 – (1) Yazılı sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, yazılı sınavın bitimini takip eden en geç on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde yapılır.

Sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeterlik sınav notu

MADDE 33 – (1) Sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi 100 tam puan üzerinden not verir ve bu notların ortalaması alınarak bir tutanak düzenlenir. Sınavın kazanılması için bu notların ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

(2) Müfettişlik yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü sınav ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre hesaplanan yetişme notunun aritmetik ortalaması olup, başarılı sayılabilmek için bu ortalamanın en az 70 olması gerekir.

(3) Sınav kurulunca yeterlik sınav notu başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir. Bu kişiler kıdem sıralamasında dönemlerinin sonuna başarı sırasına göre yerleştirilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Notlarda eşitlik halinde yetişme notu esas alınır.

(2) Müfettiş yardımcılarından;

a) Kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyenler,

b) İkinci kez girdiği halde yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,

Başkanlık dışında durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 35 – (1) Başmüfettişliğe; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarılı olma ölçütleri esas alınarak atama yapılır.

(2) Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin 1 inci derece kadroya atanabilme şartlarına sahip olması gerekir.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 36 – (1) Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek istediklerinde müfettişliğe engel bir durumları yoksa, kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

Kıdem

MADDE 37 – (1) Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

(3) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 38 – (1) Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan mesleki ve sıhhi yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Denetim programları

MADDE 39 – (1) Başkanlığın yıllık çalışmaları, her yıl Başkanlıkça hazırlanacak yıllık denetim programına göre yürütülür.

(2) Yıllık denetim programı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve bunların yurt dışı ünitelerini kapsayacak şekilde her yıl Ocak ayı içinde hazırlanarak Bakanın onayına sunulur.

(3) Yıllık denetim programı, Bakanlığın ileriye dönük çağdaş bir yönetime kavuşturulması için Bakanın uygun gördüğü alanlarla, denetlenmesine gerek duyduğu birimlere göre hazırlanır. Yıllık programın hazırlanmasında, önceki yıl denetimlerinden elde edilen bilgilerden de yararlanılır.

Müfettişlerin çalışma esasları

MADDE 40 – (1) Müfettişler, Başkanlıkça hazırlanan ve Bakan onayından geçen yıllık denetim programını aksatmaksızın yürütürler.

(2) Müfettişlerin yaptıkları görevlerde esas amaç; Bakanlığın daha iyi hizmet vermesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir.

(3) Müfettişler bu esastan hareketle;

a) Bakanlığın, mevcut hukuki düzenlemeler içerisinde amaçlarına zamanında ve verimli olarak ulaşması, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin doğruluk ve etkinliğinin araştırılması, incelenmesi ve denetlenmesi,

b) Mevzuatının uygulanması ile ilgili işlemlerin, mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesi, mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunların nedenlerini tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi ve Bakanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir düzeye ulaşması için ilgili mercilere önerilerde bulunulması,

c) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesi,

amaçlarını göz önünde tutarlar.

(4) Müfettişler, her kademedeki personele çalışmalarında ve yetişmelerinde yardımcı olurlar, başarı örneklerini ortaya çıkararak verimli, iktisadi, yol gösterici ve etkin bir denetim sisteminin yaygınlaştırmasını sağlarlar.

(5) Müfettişler görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışları ile iş verimini artırıcı, rasyonel ve etkin çalışmayı sağlayıcı, geliştirici ve eğitici olmaya özen gösterirler.

Göreve başlama

MADDE 41 – (1) Denetim, inceleme, araştırma veya soruşturma ile görevlendirilen müfettiş, görevlendirildiği yer çalışma merkezi dışında ise hareket, varış ve işe başlama yazıları ile durumu Başkanlığa bildirir.

(2) İşe başlama yazısında; Başkanlığın görevlendirme yazısı, denetim yapılan birim veya görev konusu ile ilgili bilgiler yer alır.

(3) Hareket-varış yazılarının, nereden nereye yolculuk yapıldığını belirtecek şekilde düzenlenmesi, faks veya elektronik posta yoluyla Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

İşin devamlılığı

MADDE 42 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri işleri ara vermeksizin en kısa sürede tamamlamakla yükümlüdürler. Başlanılan işe ara verme zorunluluğu varsa ya da işin sonuçlandırılması başka yer ve/veya birimlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu derhal Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

(2) Merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyeti gerektiren başka konuların ortaya çıkması durumunda işe ara verilebilir veya işin tamamlanması için başka bir müfettiş veya müfettişler görevlendirilebilir ya da gruptaki diğer müfettişin işi tamamlaması istenebilir.

Görevin devralınması

MADDE 43 – (1) Bakanlığın denetimine tabi kuruluşların denetim birimlerince daha önce denetime başlanılmışsa, aynı birimde veya konuda denetim yapmakla görevlendirilen Müfettişlerin isteği üzerine inceleme ve soruşturmayla ilgili belgeler, bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir.

(2) Gerek bu şekilde, gerekse müfettişler arasında başlanılmış bulunan işin devri söz konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devredilen işin ne olduğunu, devir gününe kadar işle ilgili ne gibi incelemeler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

(3) Durum, bir yazıyla derhal Başkanlığa bildirilir.

Görevin yürütülmesi

MADDE 44 – (1) Müfettiş, görevlendirildiği işi makul süre içerisinde veya belirlenen sürede sonuçlandırmak için gereken gayreti göstermek zorundadır. İşin gereğinden fazla uzaması halinde, gerekçe gösterilerek Başkanlığın bilgilendirilmesi gerekir.

(2) Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, başlanılmış iş tamamlanmadan diğer bir işe başlanılmaz. Ancak, işin sonuçlandırılması muhtelif nedenlerle gecikecek ise, Başkanlığın bilgisi dahilinde başka bir işe başlanır.

(3) Görevin sonuçlandırılabilmesi, müfettişin uzmanlık alanı dışında kalan konularda da inceleme yapılmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlık ile diğer kamu idare ve kurumlarının personelinden faydalanılabilir.

(4) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de görevlendirilebilirler.

(5) Grup halinde görevlendirmelerde; grubun koordinasyonu, çalışmanın programlanıp düzenlenmesi ve işin sonuçlandırılması, gruptaki en kıdemli müfettişin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilir.

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 45 – (1) Müfettişler; yürüttükleri denetim ile ilgili olarak gerekli gördükleri bilgileri, defter ve belgeleri, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak; gizli de olsa, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanları, onayladıkları bir suretini bırakmak suretiyle asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların personeli; müfettişlerin, görevleriyle ilgili sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak; bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve yine yazılı talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

(4) Denetim, inceleme ve soruşturma yapılan birim veya kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlar, gereken her türlü kolaylığı gösterir ve yardımda bulunur.

Denetim sırasında izinler

MADDE 46 – (1) Denetime başlanan kuruluş görevlilerinden, denetim sırasında görevinde kalması gerekenlere daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(2) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

Denetim defteri ve dosyası

MADDE 47 – (1) Denetlenen birim ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur. Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve denetim raporu denetim dosyasında saklanır.

(2) Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, yaptıkları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler, yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

(3) Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır.

(4) Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur.

İdarede geçici görevlendirme

MADDE 48 – (1) Müfettişler, yazılı muvafakatlerinin alınması koşulu ve Bakanın onayı üzerine idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 49 – (1) Müfettişlerin yurt dışına gönderilmesi hakkında 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Raporlar

Rapor türleri

MADDE 50 – (1) Müfettişler, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenlerler:

a) Denetim Raporu.

b) İnceleme Raporu.

c) Soruşturma Raporu.

ç) Ön İnceleme Raporu.

d) Yıllık Faaliyet Raporu.

e) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu.

Denetim raporu

MADDE 51 – (1) Denetim raporu, denetlenen birimin işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzenlenen rapordur. Gerekli görülen hallerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenebilir.

(2) Cevaplı raporun aslı ve bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra müfettişe geri gönderilmek, bir nüshası da denetim dosyasında saklanmak üzere bir yazıyla ilgili birime verilir veya gönderilir.

(3) Birime verilen/gönderilen rapor, müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, denetlenen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.

(4) Gelen rapor en geç bir ay içinde müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Başkanlığa verilir.

İnceleme raporu

MADDE 52 – (1) İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenir.

Soruşturma raporu

MADDE 53 – (1) Soruşturma raporu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, suç konusu olan ancak, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan eylemleri ile disiplin suçları ve mali sorumluluklarını gerektiren konularda düzenlenir.

(2) Ayrıca, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda gereği yapılmak ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmak üzere de düzenlenir.

Ön inceleme raporu

MADDE 54 – (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenir.

Yıllık faaliyet raporu

MADDE 55 – (1) Yıllık faaliyet raporu; Başkanlığın bir yıllık çalışma sonuçlarını, Bakanlıkça uygulanan politikaları ve yapılan çalışmaları içerecek şekilde Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.

Müfettiş yardımcıları eğitim raporu

MADDE 56 – (1) Müfettiş yardımcıları eğitim raporu, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ve müfettişler tarafından düzenlenen rapordur.

Raporların düzenlenmesi

MADDE 57 – (1) Denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları; bir nüshası Başkanlık bürosundaki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere, yeterli sayıda düzenlenir ve Başkanlığa sunulur.

(2) Raporun ve eklerinin her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenir. Raporun her sayfası paraflanır. Ek dizi listesi ve raporun son sayfası imzalanır. Raporun birden fazla müfettiş tarafından müştereken düzenlenmesi halinde, raporun her sayfası çalışmaya katılan bütün müfettişler tarafından paraflanır, son sayfası imzalanır.

(3) Raporda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; duraksamaya neden olmayacak şekilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına, araştırma, inceleme veya soruşturma sonucu ulaşılan kanıtlara ve mevzuata dayandırılmasına özen gösterilir.

Raporların başkanlıkça incelenmesi

MADDE 58 – (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından incelendikten sonra Bakan Onayına sunulur. Ancak, raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Rapordaki inceleme eksikliği Başkanlığın talebi üzerine ilgili müfettişçe giderilir. Eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde müfettişin, Başkanlığın raporun esasına yönelik görüşüne katılmaması halinde, Başkanlık konuyu rapordaki bilgi ve belgeler ışığında başka müfettiş veya müfettişlere dosya üzerinden inceletip görüşlerini alabileceği gibi esas raporu düzenleyen müfettişin görüşü ile birlikte Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlayarak, Bakana doğrudan da sunabilir. Konunun dosya üzerinden başka müfettiş veya müfettişlerce değerlendirilmesi halinde bu değerlendirme sonucuna da onayda yer verilir. Rapor hakkında Bakan onayına göre işlem yapılır.

(2) Birinci fıkradaki işlemleri müteakiben Bakan Onayı ile birlikte rapor ve ekleri, gereği yerine getirilmek üzere Başkanlıkça ilgili birimlere ve/veya mercilere gönderilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 59 – (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

Çalışma ve hakediş cetveli

MADDE 60 – (1) Müfettişler; çalışmalarını, yolluk ve diğer hakedişlerini düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

Yazışma yöntemi

MADDE 61 – (1) Müfettişler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, bakanlıkların merkez ve yurtdışı kuruluşları ve yargı organları ile yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

(2) Yazışmalar, lüzumu halinde elektronik ortam veya elektronik postayla yapılabilir.

Haberleşme ve rapor sayısı

MADDE 62 – (1) Müfettişler ve müfettiş yardımcıları, görevli oldukları işlere ilişkin olarak yaptıkları yazışmalar ile haberleşme ve düzenledikleri raporlarda, müfettişlik mühür numarasını kullanırlar.

(2) Grup halinde çalışılması gereken durumlarda, koordinasyonu sağlamakla görevli kıdemli müfettiş yazışmaları yapar ve bu yazışmalar ile raporlarda kıdemli müfettişin sayısı kullanılır.

Müşterek çalışma ve koordinasyon

MADDE 63 – (1) Konusu birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda, 10/1/1983 tarihli ve 83/5929 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan denetleme, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini yerine getirir. Müfettişin talebi üzerine çalışmalarla ilgili tüm bilgi ve belgeler kendisine verilir.

İzin kullanılması

MADDE 64 – (1) Müfettişler; izin kullanımına hangi gün başladıklarını, izin sırasındaki haberleşme adreslerini ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 65 – (1) 18/10/1991 tarihli ve 21025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başkanlıkta başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.