24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtıadamı olarak, sünger, kabuk gibi su ürünleri istihsali yapmak maksadıyla dalış yapacak olanlara, 5 inci maddede yer alan nitelikleri haiz olup 65 yaşını geçmemiş ve 30/6/2014 tarihinden önce İdarece uygun görülen bir dalış eğitimini tamamlamış ve bunu belgelemiş olanların Liman Başkanlıklarına müracaat etmeleri durumunda; üzerinde Liman Başkanlığı/İdare tarafından “Sadece bireysel su ürünleri istihsali amacıyla dalış yapabilir.” ibaresi bulunan aday dalgıç yeterliği belgesi verilir. Bu belge başka amaçla kullanılamaz. Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların ise en az balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.