24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 22/7/2014

KARAR NO   : 2014/51

KONU             : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye Ait Taşınmazın Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdarenca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 30.05.2014 tarih ve 261 sayılı yazısına istinaden,

1.-İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca,“Kastamonu ili, Abana ilçesi, Konakören Mah., 89 ada 50 parselde bulunan 2.036,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 223.000,00 (İkiyüzyirmiüçbin)TL bedel ile en yüksek teklifi veren Yadigar YILDIRIM’a satılmasına; Yadigar YILDIRIM’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen kararın onaylanmasına;

2.-İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.