24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

TEBLİĞ

Şeker Kurumundan:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA

C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA

ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) YMM Raporu: Yeminli Mali Müşavir Raporunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İmalatçı-ihracatçıların hakettikleri C şekeri tahsisat miktarları, Ek-1’de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, var ise imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan sakaroz oranları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

(2) İhracat döneminde geçerli kapasite raporu bulunmayan imalatçı-ihracatçıların bu ihracatlarına İBGS’ler tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. Bu dönemlerde işletmelerinin faal durumda olduğunu YMM Raporu ile belgeleyen imalatçı-ihracatçılara İBGS’ler tarafından hakediş belgesi düzenlenir.

(3) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1 listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. Ek-1 listede yer almayan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları, kapasite raporundaki oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden numune ve/veya analiz sonucu Kuruma gönderilmiş ise, Kurum gerekli gördüğünde, gönderilen numunenin Kurumca yaptırılan analiz sonuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bulunan sakaroz yüzdesini, şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır.

(4) Bir şekerli mamule ait farklı tarihlerde alınmış birden fazla analiz sonucu var ise, değerlendirmede en güncel analiz sonucu uygulanır. Aynı şekerli mamullerden aynı tarihlerde alınmış birden fazla numune analiz sonucu var ise, analiz sonuçlarından en düşük olan değerlendirmeye alınır. İmalatçı-ihracatçılar, analiz sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Kurum uygun bulması halinde bir kereye mahsus olmak üzere ücreti imalatçı-ihracatçı tarafından karşılanması şartıyla şahit numunede tekrardan analiz yaptırmaya yetkilidir.

(5) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şeklinde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g. şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)

(6) Ancak tahsisat miktarı, ihracat miktarını aşan şekerli mamuller için fire oranı tahsisat miktarı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

(7) Ek-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak İBGS’ler tarafından hakediş belgesi düzenlenemez.

(8) İhracata ilişkin fatura ve gümrük çıkış beyannamesindeki ürün ismi ile ihracatı yapan imalatçı-ihracatçının kapasite raporunda yer alan ürün ismi arasında tutarsızlık bulunan ürünlerin ihracatları için İBGS’ler tarafından hakediş belgesi düzenlenmez.

(9) Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde ihraç ön izni almaksızın yapılan ihracatlar için C Şekeri Tahsisat Belgesi düzenlenmez.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Serbest bölgelerde yerleşik şekerli mamul üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunanlara, serbest bölgede yaptıkları üretim ve/veya ihracatları için tahsisat belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “standart denetim” ifadesi “iş yeri kontrol ve numune alma işlemi” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “faal olduğunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “YMM Raporu ile” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “tahsisat belgesi düzenlenmesine başlanır.” ifadesi “yazılı olarak talepte bulunmaları halinde tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kuruma tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen firmalara tespit tarihinden itibaren iki yıl süre ile C şekeri tahsisat belgesi düzenlenmez.”

“(10) Bu madde kapsamında, 2 yıl süre ile tahsisat belgesi düzenleme işlemi durdurulan imalatçı-ihracatçıların bu süreyi doldurmalarını takiben yazılı olarak talepte bulunmaları halinde tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tahsisat belgesinde yer alan her bir ihracat dönemindeki miktar için uygulanacak C şekeri fiyatı, ilgili döneme ait baz fiyattan düşük olamaz. Baz fiyat Kurum web sitesinde yayımlanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İmalatçı-ihracatçılar Kurum kayıtlarına alınan bilgi ve belgelerdeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş yeri kontrol ve numune alma

MADDE 15 – (1) Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde bu Tebliğ kapsamında imalatçı-ihracatçıların iş yerlerinde  yeri kontrol ve numune alma maksadıyla yeterli sayıda personeli görevlendirirler.

(2) Tedarikçilerce belirlenen bu personel Kurumun talep edeceği  yeri kontrol ve numune alma işlemini yerine getirirler.

(3) İmalatçı-ihracatçının iş yerinin diğer bir tedarikçinin bölgesine yakın bulunması halinde tedarikçi, diğer tedarikçiden  yeri kontrol ve numune alma işlemini talep edebilir. İş yeri kontrol ve numune alma işlemine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca düzenlenerek tedarikçilere bildirilir.

(4) İmalatçı-ihracatçılar nezdinde alınan şahit numunelerden biri imalatçı-ihracatçıda, biri numune alan tedarikçide mühürlü bir şekilde bırakılır. Asıl numune ise mühürlü olarak Kuruma gönderilir. Mühürlü numuneler 3 ay süreyle saklanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/2/2013

28568

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2013

28642