24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ HACIM SULTAN UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Uşak Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) Merkez: Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Hacım Sultan’ın Türk kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri Merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Hacım Sultan’ın ve onun yetiştirdiği kişilerin yazma eserlerini ortaya çıkarmak, dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve uygun illerde alan araştırmaları yapmak.

b) Merkezde bir dokümantasyon merkezi oluşturulmasını sağlamak, Merkez arşivinde toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak.

ç) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, ülkemizin uluslararası alandaki komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine bilimsel katkılarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Üniversitede görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokuldaki görevlerine de devam ederler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin yönetim, yürütme, bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri kurullarına başkanlık etmek ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerle ilgili işleri yürütmek, Merkezin düzenlediği konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini veya bunlara katılımını sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.

e) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birimlerin işleyiş ve düzenini sağlamak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre rapor vermek.

g) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

h) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

ı) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

i) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

j) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetim görevini yürütmek.

k) Merkez tarafından düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi vermek.

l) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile fakültelerden Müdürün önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Rektör Kurulun doğal üyesidir ve gerektiğinde, Kurula Rektör başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programlarını, bilimsel faaliyet ve yayınlarını planlamak.

b) Merkezin amacına uygun olarak bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri konularda çalışma grubu veya kurullar oluşturmak.

c) Yönetim Kurulu kararıyla dışarıdan mal ve hizmet edinmek.

ç) Merkezde çalışacak öğretim elemanı ve uzmanların görevlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu ve Rektöre önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğine son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim insanları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarında bulunan ilgili kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(3) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(4) Danışma Kurulu Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir ya da yeni tekliflerde bulunur, Merkezin danışma organı olup kararları tavsiye niteliğindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.