24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemini (European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS),

b) Akademik takvim: Her akademik yıl için kayıtlar, yarıyıl, yaz dönemi, dersler, sınavlar ve benzeri konuların belirtildiği takvimi,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim veya anasanat dalında lisansüstü seviyede ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversitedeki öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında, bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı öğretim görevlisini,

ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Enstitü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitüleri,

j) Enstitü kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü kurullarını,

k) Enstitü yönetim kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin yönetim kurullarını,

l) Havuz: Kaydını yenilemeyen ve/veya kaydını yenilediği halde devam etmeyen öğrencilerin toplandığı grubu,

m) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

n) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

o) Müdür: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

ö) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) Tez/sanatta yeterlik çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

ş) Uzaktan öğretim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında devamını gerektirmeyen eğitim-öğretim türünü,

t) Uzmanlık alanı dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

u) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az 14 hafta veya 70 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim süresini,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Program açma şartları şunlardır:

a) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.

b) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, başarı notunun hesaplanması, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

c) Enstitülerde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim/anasanat dalının program teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından yapılır. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı; ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

ç) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dâhilinde, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alanı dersi açılabilir. Uzmanlık alanı dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alanı dersi her yarıyıl ve tatil dönemlerinde de devam edebilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri ve zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerince de verilebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılır.

Lisansüstü programlar için yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 9 – (1) Enstitüler; anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler.

(2) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 10 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir.

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşerek ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları

MADDE 11 – (1) Lisansüstü ikinci öğretim programları, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla açılabilir.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders ücreti enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar için, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuru şartları ile ilgili ortak hükümler şunlardır:

a) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilebilir.

b) Başvurular lisansüstü programlar için belirtilen esaslara göre yapılır.

c) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisiyle enstitü kurulu tarafından belirlenir.

ç) Bu maddede geçen taban puanları, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların:

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının görüşü, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenen alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların:

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının görüşü, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenen alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Güzel Sanatlar ile ilgili yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların:

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

ç) Tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesinin herhangi bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında ALES veya TUS ve DUS’a giriş şartı aranmaz.

d) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar ile ilgili yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylardan yüksek lisans yapmış olanları, yüksek lisans diploma notunun güzel sanatlar ile konservatuvar anasanat dalları hariç, sözel puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların, YDS’den veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden YDS puanına eşdeğer olacak şekilde, öğrenim görecekleri yabancı dilde;

a) Yüksek lisans için en az 70,

b) Doktora için en az 80 puan,

almış olmaları gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Eğitimini, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(3) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato, başvurulacak lisansüstü programların özelliklerine göre asgari puanları yükseltebilir.

(4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tâbidir.

(5) Yurt dışındaki bir yükseköğretim programından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden (TÖMER) veya geçerli bir kurumdan aldıkları Türkçe yeterlilik belgesini ibraz etmeleri gerekir. Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt işlemlerinden sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TÖMER’de Türkçe hazırlık sınıfı okurlar ve/veya Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra yüksek lisans veya doktora eğitimlerine başlayabilirler.

(6) Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınır. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Mülakat sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almak şartıyla toplam puanın 50’den az olmaması gerekir. Toplam puanı 50’nin üzerindeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı Senato tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş şartları anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için toplam puanın hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır. Mülakat sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almak şartıyla toplam puanın 60’dan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir.

d) Bilim alanı bir yabancı dil ve/veya edebiyatı olan bir programa başvuran adayların bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden YDS’de en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az 7 öğretim üyesi arasından 5 asıl ve iki yedek; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyesi sayısının yeterli olamaması durumunda ise en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve iki yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre adaylar liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

g) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında; yabancı dil puanının %20’si ile yüksek lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sanatta yeterlik programları başvurularında yüksek lisans notunun %20’si ve alan yeterlik sınav puanının %60’ı alınarak toplam puan hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar alanlarındaki lisansüstü programlarda yapılacak alan yetenek sınavı şekilleri anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders alınabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer hususlar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür.

(5) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(6) Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 20 olmak üzere toplam 40 AKTS kredilik ders alabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerle ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer hususlar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür.

(3) Özel öğrenciler kredi/saat başına katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez; ancak, durumlarını belirten bir belge verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve tez çalışmasına başlamamış olan başarılı ve disiplin cezası almamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 75, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olması gerekir.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun görüşü ve Senato kararıyla belirlenir.

(4) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır.

(5) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(6) Adaylar, yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(7) Öğrencinin alacağı ve muaf tutulacağı dersler ile hangi yarıyıldan başlayacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(8) Yatay geçişe ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş kararı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir; ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş, ilgili anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program olmadığı için başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üniversitenin araştırma görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar ile kontenjanlar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(4) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, bu Yönetmeliğin ilgili madde hükümleri uygulanır.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili müdürlük tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine enstitü müdürlüğü karar verir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Bu adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi.

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi.

c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.

(5) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Danışmanlar,

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtları yenilenebilir. Akademik takvimde belirtilen mazeret kayıt haftasında da kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrencilerden yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ve mazeret kayıtları için ayrılan süreler içerisinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, 30 AKTS kredisini aşmayacak şekilde ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilir. Bu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Danışmanlar

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına ders ve tez danışmanları, öğrencinin yazılı talebi değerlendirilerek ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı öğretim görevlileri arasından atanır. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı bir yükseköğretim kurumunda doktoralı öğretim görevlisi olabileceği gibi doktora yapmış olup yükseköğretim kurumu dışında kamu veya özel sektörde çalışan araştırmacılar arasından da seçilebilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine ders/tez danışmanı ataması birinci yarıyılın başında yapılır. Bu görev, tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin danışmanlarının görevleri aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler bir havuzda toplanır. Havuza alınan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Bu öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans öğrencilerine ve doktora ders aşamasında olup henüz yeterlik sınavına girmemiş olan öğrencilere kayıt yeniledikten sonra daha önce pasif hale getirilen danışmanlık aktif hale dönüştürülür.

b) Havuza alınan öğrencilerin tekrar kayıt yaptırıp, tez çalışması ile ilgilenmemesi halinde danışmanın önerisi ile kayıtlı bulunduğu program için gerekli asgari kredinin yarısı kadar ilave ders alması istenebilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve tez çalışmaları danışmanın gözetiminde yürütülür. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formları enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içerisinde enstitüye bildirilir. Danışmanın herhangi bir nedenle altı aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması veya yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman atanabilir. Yeni danışman atanmaması durumunda, bu süre içinde öğrencinin resmi işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim elemanlarındadır.

Ders alma ve bırakma

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencilerin her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını yaptırmaları gerekir.

(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok 40 AKTS kredilik ders alabilir.

(3) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından 30 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde lisansüstü dersler alabilir.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son dört yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersleri; danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS kredisini geçemez.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, transfer yaptıracağı derslerin kredi toplamı, 30 AKTS kredisini geçemez. Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde öğrencilerin teorik derslere ve uygulamalara %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına giremez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorumlu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir lisansüstü ders alabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan bu ders için devam şartı aranır.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Uzmanlık alanı dersi

MADDE 26 – (1) Uzmanlık alanı dersi, öğretim elemanının tez danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin tez dönemi süresince, her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak amacıyla 4 saat teorik ve en az 6 AKTS kredilik olmak üzere açılır. Uzmanlık alanı dersinin içeriği, lisansüstü programda öğrencinin aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin içeriğinden farklı olur. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Her öğretim elemanı haftada azami 8 saatlik uzmanlık alanı dersi açabilir. Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alanı dersi sadece birinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alanı dersi açamaz. Öğrencinin birinci danışmanının başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda uzmanlık alanı dersi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanan Üniversitedeki öğretim üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

(3) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da yılsonu sınavı yerine sayabilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrencilerin, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ilgili anabilim/anasanat dalına dilekçe ile başvurması gerekir; aksi durumda sınava giremezler ve sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel statülü dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

ç) Mazeret sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir. Yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili anabilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az on gün öncesinden duyurulur.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:

a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Başarı puanı; yarıyıl veya yılsonu puanının %60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı olan harf notu verilir:

Puan             Katsayı         Başarı notu

90-100            4.00                 AA

85-89              3.50                  BA

80-84              3.00                  BB

75-79              2.50                  CB

70-74              2.00                  CC

65-69              1.50                  DC

60-64              1.00                 DD

50-59              0.50                  FD

00-49              0.00                  FF

ç) Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta bu notun en az 70, harf başarı notunun CC, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75, harf başarı notunun CB olması gerekir.

d) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının mevzuat hükümleri geçerlidir.

e) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

f) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DZ) notu verilir.

g) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından son dört yılda aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce aldığı notlar transkripte işlenir.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitü tarafından belirlenir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 29 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. Bu itiraz anabilim dalı başkanlığınca ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterliliklerini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile dönem projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı en az 90, en çok 120 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda bu Yönetmeliğin devam zorunluluğu ile ilgili hükümleri uygulanır.

(4) İlgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tezsiz yüksek lisans programında öğretim şekli

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları, örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim süresi asgari 3 yarıyıl, azami 6 yarıyıldır.

(2) Öğrenimini azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 33 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında danışman olarak atar. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür.

(2) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman gözetiminde hazırlanır.

(3) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı bulunan dönem projesi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(6) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen, birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır. Başarısızlığın tekrarı durumunda öğrencinin, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile dönem projesi, gerekirse enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanı değiştirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) yeterliliklerini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az 90, en çok 120 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az 8 adet ders ve bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ile tez çalışmasından oluşur. Öğrenciler ders dönemlerinde en az 60 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.

(2) Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, 30 AKTS kredisini geçmemek koşuluyla, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka lisansüstü programlardan veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(4) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Tezli yüksek lisans programında öğretim şekli

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenim süresi asgari 3 yarıyıl, azami 6 yarıyıldır.

(2) Öğrenimini azami süre içerisinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, derslere ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrenci tez çalışmasını, tez önerisinin kabul edildiği tarihten itibaren 6 ay geçmeden enstitü müdürlüğüne sunamaz.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bu görev, tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu ve önerisi anabilim/anasanat dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(3) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezini teslim edecek öğrencilerin tezini teslim etmeden önce son iki yarıyıl kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara uygunluğu yönünden incelendikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak beş nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci hazırlamış olduğu tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez sınavı jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisinden ya da sanatta yeterlik almış sanatçı öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirir.

(3) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen usulle jüri üyelerine gönderilir.

(4) Tez savunma sınavı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve en az üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça sınav izleyicilere açıktır ve en az 45 dakika sürelidir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum, bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri başlatılmaz.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini teslim etmeyen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır. Bu durumda öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine, ilgili anabilim dalı/bilimdalı/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise, tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler bir yarıyıl geçmeden tezlerini enstitüye sunamazlar.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 42 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 43 – (1) Doktora programı; öğrencilerin yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 8. Düzey (Doktora Eğitimi) Yeterliliklerini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

Doktora programının kapsamı

MADDE 44 – (1) Doktora programı:

a) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için en az 7 adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi en az 180 AKTS kredisidir.

b) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için en az 14 adet ders, iki seminer, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi en az 240 AKTS kredisidir.

(2) Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(3) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.

(4) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşüyle ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü ile ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitünün başka doktora programlarından veya diğer yükseköğrenim kurumlarının doktora programlarından da dersler seçebilir. Ancak diğer programlardan alınan dersler 30 AKTS kredisini geçemez.

(5) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on dört dersin yedisini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçmek zorundadır.

(7) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora programında öğretim şekli

MADDE 45 – (1) Doktora programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür.

Doktora programında süre

MADDE 46 – (1) Doktora programında yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için öğrenim süresi asgari 6 yarıyıl, azami 12 yarıyıldır. Lisans derecesiyle kabul edilenler için öğrenim süresi asgari 8 yarıyıl, azami 18 yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilerden katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Azami öğrenim süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, tez önerisinin kabul edildiği tarihten itibaren 18 ay, lisans derecesi ile kabul edilenler ise 24 ay geçmeden tezini enstitü müdürlüğüne sunamaz.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süre içerisinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 47 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için danışmanını, öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından, ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Bu komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, biri başka bir yükseköğretim kurumundan, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş veya üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürilerini ilgili enstitüye önerir. Jüriler, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri üyeleri öğretim üyelerinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(8) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak doktora yeterlik komitesinin önereceği en az üç ders daha almak zorundadır.

(9) Üst üste 3 yarıyıl tez izleme komitesi (TİK) tarafından tez çalışmasında başarısız bulunan öğrenciler, TİK kararı ile ilave 30 AKTS kredilik ders alıp başarması ve yeterlik sınavından yeniden başarılı olması istenebilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belirlendikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, hepsi de öğretim üyesi olmak üzere üç asıl, iki yedek üyeden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir. Doktora tez çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın konusunu, amacını, önemini, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar; mazeretsiz olarak tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin tez önerisi, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman, tez konusu ve tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi öğrenci tez çalışmasını tamamlayıncaya kadar, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Dönemin tez çalışma raporu, kayıt yenileme ve ders seçme haftasına kadar enstitü müdürlüğüne gönderilmemiş ise ilgili öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 51 – (1) Tezini teslim edecek öğrenci içinde bulunduğu yarıyıl ile tez döneminde en az 3 yarıyıl kayıt yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tez savunma sınavından önce, tezlerin enstitü tez yazım kurallarına uygun olup olmadığı danışman tarafından kontrol edilir ve kapak sayfası imzalanır.

(4) Öğrenci, asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyasını ciltlenmemiş şekilde enstitüye teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen usulle jüri üyelerine gönderilir.

(6) Doktora tezi sınav jürisi, tez danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, öğrencinin tez çalışması izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce anabilim/anasanat dalı başkanı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyelerine enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmeyebilir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 52 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın doktora tez çalışmasıyla ilgili elde edilen sonuçların bilime katkısını, adayın bilgisini, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açık olarak yapılan bu sınavın yeri ve tarihi en az üç gün önceden ilgili anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav en az 60 dakika sürelidir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilir ve yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(9) Tezini teslim edecek öğrencilerin tezini teslim etmeden önce tez döneminde en az üç yarıyıl kaydını yenilemiş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(10) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine ilgili anabilim dalı/bilimdalı/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren sanat pratikleri (sanatta yeterlik eseri çalışmasının sunulduğu sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalar) ile bu çalışmaları belgeleyen ve açıklayan ilgili enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tez/sanatta yeterlik çalışması raporundan oluşur. Tez çalışmasında öğrencilerin sanat alanındaki kuramsal bilgilerini geliştirecekleri sanat projelerine ve programın amaçlarına uygun, özgün/yaratıcı biçimde uygulamaya aktarmaları beklenir.

(2) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on dört dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sınav jürisi ve tezin sonuçlanması

MADDE 55 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni hazırlama esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma

MADDE 57 – (1) Herhangi bir lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş istenilen sayıdaki kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,

enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen;

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine, tezli yüksek lisans,

b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans,

c) Doktora öğrencilerine, doktora,

ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik,

diploması verilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alabilir.

(4) Diplomayla ilgili şekil, içerik ve benzeri hususlar Senato tarafından belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 58 – (1) Lisansüstü öğrencilerine, haklı ve geçerli mazeretler nedeni ile danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz. İzinler öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri sonunda ve normal kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmamaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır. İzinli olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt silme

MADDE 59 – (1) Yükseköğretim kurumlarından çıkarma disiplin cezası almış olanların ve kendi yazılı isteği ile kaydını sildirenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Kaydı silinen öğrencilerin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Kayıt sildiren öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Tebligat

MADDE 60 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır.

Disiplin işleri

MADDE 61 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 26/11/2007 tarihli ve 26712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.