24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Kırklareli Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ç) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,

d) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

ğ) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan lisansüstü eğitim-öğretim programını,

h) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

ı) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

i) Rektörlük: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünü,

j) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,

k) Tez: En az 36 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik eserini,72 AKTS karşılığı olan doktora tez çalışmasını,

l) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim elemanının, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

m) Üniversite (KLÜ): Kırklareli Üniversitesini,

n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

o) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Program ve yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, bölüm kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir lisansüstü programın açılmasında görev alan öğretim üyelerine ilişkin konular YÖK mevzuatına tabidir.

(3) Bir EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim elemanı; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve bölüm kurulu kararı sonrasında en geç mayıs ayı sonuna kadar ilgili enstitülere teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(4) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri; ilgili bölüm kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun onayı ile gerçekleşir.

(5) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili bölüm kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

(6) EABD/EASD önerisi, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun onayı ile bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(7) Enstitülerde lisans (Bilimsel hazırlık), yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle ders açılamaz. Alınması gereken ders, dersin açık olduğu programdan alınır.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabulü; ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen hükümler çerçevesinde yapılır.

(2) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(3) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler aracılığı ile duyurulur. Ayrıca öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirmelerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Bilim, sanat ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD/EASD dışındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla EABD/EASD’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı, EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nin uygun görüşü ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili YÖK mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili YÖK mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili YÖK mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Katkı payı ve öğrenim ücretinde ilgili YÖK mevzuatı esas alınır.

Kayıt, kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti, farklı üniversiteden, enstitüden ders alma

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman ve proje danışmanı belirleme, ortak (eş) danışman atama, danışman, proje danışmanı değişikliği

MADDE 16 – (1) Danışman ve/veya proje danışmanı belirleme, ortak (eş) danışman atama ve danışman/proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Tez, proje çalışması, yazım dili

MADDE 17 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan Tez Yazım Kılavuzu ve Proje Yazım Kılavuzunda belirtilir. Tezler, Türkçe ve/veya İngilizce yazılır. Gerekli görülen hallerde ilgili EABD/EASD’nin önerisi, EK ve Senatonun onayı ile tezin bir başka dilde de yazılmasına karar verilebilir.

Değerlendirme

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim elemanının sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

a)

Başarı Notu

Aralığı

Harfli Başarı

Notu

Başarı

Katsayısı

Enstitüler

Yüksek Lisans

Programları

Doktora

Programları

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

90 – 100

AA

4,00

Pekiyi

Pekiyi

85 – 89

BA

3,50

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

80 – 84

BB

3,00

İyi

İyi

75 – 79

CB

2,50

Orta-İyi

Orta-İyi

65 – 74

CC

2,00

Orta

Başarısız

55 – 64

DC

1,50

Başarısız

Başarısız

50 – 54

DD

1,00

Başarısız

Başarısız

45 – 49

FD

0,50

Başarısız

Başarısız

0 – 44

FF

0,00

Başarısız

Başarısız

--

GR

0,00

Yarıyıl sonu sınavına girmedi

(başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi

(başarısız)

--

DZ

0,00

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

--

MZ

--

Mazeretli

Mazeretli

50 – 100

S

0,00

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

0 – 49

U

0,00

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

--

E

--

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

--

DE

--

Devam ediyor

Devam ediyor

 

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 19 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarı notu (S) ile değerlendirilir. Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması devam etmesi durumunda (DE) notu ile gösterilir. Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin kaydı EYK kararıyla silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini istediğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) AKTS kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencinin lisans öğretiminde başarılı olduğu dersler lisansüstü öğretiminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olamaz. Öğrenci, ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, uzmanlık alan dersi ve tez savunma sınavından da başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 26 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede, danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitülerinde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenecek olan yüksek lisans yayın koşullarını sağlamak

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 28 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından olmak üzere en az doktor unvanlı üç veya beş kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak (eş) danışman hariç EABD/EASD içinden dört, EABD/EASD dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK, EABD/EASD tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

d) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüsünde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezler için EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde tez danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, danışmanın önerisi ve enstitü onayı ile belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Tez, oybirliği/oyçokluğu ile başarılı/başarısız veya düzeltme olarak değerlendirilir. Bu karar danışman öğretim elemanı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş üç adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet tez CD’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ve ilgili EABD/EASD başkanlığı kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışmanı olan öğretim elemanı ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ve ilgili EABD/EASD başkanlığı kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışmanı olan öğretim elemanı ile yeni bir tez konusunu belirler.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin üç adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü veya diploma eki verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan öğretim olarak yürütülür. Uzaktan öğretim lisansüstü programları, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile proje çalışmasından oluşur.

(2) AKTS kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans ve lisansüstü eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi proje yeterlik sınavına giremez. Öğrenciler, ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar aynı dersleri veya yeni dersler almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; üçüncü yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak, proje ve yeterlik sınavında başarılı olmak kaydıyla en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan veya proje ve yeterlik sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje yeterlik sınavının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyıl sonunda proje savunma sınavına alınır. Öğrenci, proje çalışmasında elde edilen sonuçları, Senato tarafından belirlenen Proje Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

(3) Proje sınavından başarılı bulunan öğrenci AKTS kredisi yükünü tamamlamak kaydıyla jüri önünde yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.

Proje Savunma ve Yeterlik Sınavı

MADDE 36 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD/EASD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje savunma sınavı tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarı notu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi, savunma sınavından başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet için gerekli not ortalaması şartını sağladığı takdirde aynı jüri önünde yeterlik sınavına alınır.

ç) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Proje dersi dahil alınan bütün derslerin başarı ile tamamlanmasından ve mezuniyet not ortalaması şartı sağlandıktan sonra, EYK tarafından oluşturulan, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri huzurunda yapılır.

b) Sonuç, jüri başkanı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Yeterlik sınavında başarısız olup, azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, takip eden yarıyılda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmesi koşulu ile akademik takvimde belirtilen yeterlik sınav tarihlerinde yeterlik sınavı tekrarlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü veya diploma eki verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 39 – (1) Doktora programı; 180 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) AKTS kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, ortalama şartını sağlayana kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 41 – (1) Doktora programını tamamlamak için azami süre on iki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez önerisinden sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve Senato esaslarında belirtilen şartları yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, Yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve tez savunma sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları mart-nisan ve ekim-kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EABD Başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınav da tekrarlanır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim elemanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak (eş) danışmanın olması durumunda, ortak (eş) danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden en az yedi gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların birincisi ocak-haziran, ikincisi temmuz-aralık ayları arasında yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az yedi gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenecek olan doktora yayın koşullarını sağlamak

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ortak (eş) danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak (eş) danışman öğretim elemanı sabit olmak üzere üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

d) Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri enstitüsünde Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmana ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, danışmanın önerisi, enstitü onayı ile belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Tez, oybirliği/oyçokluğu ile başarılı/başarısız veya düzeltme olarak değerlendirilir. Danışman öğretim elemanı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü veya diploma eki verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) AKTS kredisi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’dan az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.

Süre

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre on iki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Azami süre sonunda alması gereken AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları mart-nisan ve ekim-kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından ilgili EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesinin görev süresi üç yıldır.

(4) Sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Sanatta yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Yeterlik Sınavı, ilgili sanat dallarının özelliklerine göre; yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar sanatta yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde sanatta yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi, EASD Başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak (eş) danışmanın olması durumunda, ortak (eş) danışman komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam edecek öğrenci en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi verebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç (3) gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez öneri raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların birincisi ocak-haziran, ikincisi temmuz-aralık ayları arasında yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komite üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez öneri savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışman ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Sanata yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın koşullarını sağlamak

zorundadır.

Sanatta yeterlik savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 58 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden, ortak (eş) danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jürisini belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak (eş) danışman öğretim elemanı sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, danışmanın önerisi, enstitü onayı ile belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Tez, oybirliği/oyçokluğu ile başarılı/başarısız veya düzeltme olarak değerlendirilir. Danışman öğretim elemanı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 59 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü veya diploma eki verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 60 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 12/3/2012 tarihli ve 28231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.