23 Temmuz 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29069

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 21/7/2014

KARAR NO   : 2014/65

KONU             : Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın İşletme Hakkının Verilmesi

                            Yöntemi ile Özelleştirilmesi Hk.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 18/06/2014 tarih ve 4427 sayılı yazısına istinaden,

Kurulumuzun 07.03.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın, bir bütün halinde 30 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu tarafından yapılan 23.05.2014 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda;

1) 664.000.000 (Altıyüzaltmışdörtmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’ni imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

2) 654.000.000 (Altıyüzellidörtmilyon) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.’nin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’ni imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

3) 600.000.000 (Altıyüzmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yılport Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yılport Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu’nun İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’ni imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’nin imzalanması ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.