23 Temmuz 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29069

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 21/7/2014

KARAR NO   : 2014/64

KONU             : Çatalağzı Termik Santrali

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 10/06/2014 tarihli ve 4246 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/03/2013 tarihli ve 2013/56 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Çatalağzı Termik Santrali (Santral)’nin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” yöntemiyle özelleştirilmek üzere 29/04/2014 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

1) Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Santral ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde;

• 351.000.000 (Üçyüzellibirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Demir Madencilik Petrol Ürünleri Enerji İnşaat Liman Gemi-Yat Yapım Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Demir Madencilik Petrol Ürünleri Enerji İnşaat Liman Gemi-Yat Yapım Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 325.000.000 (Üçyüzyirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2) Satış Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Satış Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.