23 Temmuz 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29069

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/64)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/36)

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2013’tür. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile on dört ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.