23 Temmuz 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29069

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AHİ PDRMER): Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

e) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören öğrencileri,

f) Tam zamanlı uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında hizmet veren tam zamanlı ve kadrolu personeli,

g) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak, Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere yönelik bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti sunmak, sosyal, eğitsel ve mesleki alanda rehberlik hizmeti sunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerine bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici ve eğitsel her türlü rehberlik programları düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

d) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

e) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak.

f) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

g) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkililiğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını yayına dönüştürmek.

ğ) Merkezin çalışma alanında yapılan ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak.

h) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

ı) Gerektiğinde görev alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya eşgüdüm esasları çerçevesinde ortak projeleri belirlemek ve yürütmek.

d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

e) Merkeze alınacak tam zamanlı uzman adaylarının ilgili yönetmelikler doğrultusunda ve PDRM uzman görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirmek ve seçilen uzman adaylarını Rektöre bildirmek.

f) Gerekli durumlarda, Merkezde görev yapacak stajyerleri belirlemek.

g) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaları ve uygulamaları gerçekleştirmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en az beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek.

c) Araştırma, yayın ve Merkezin çalışma alanlarına giren diğer konularda karar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları, komisyonlar kurmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

g) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Tutulacak kayıtlar

MADDE 16 – (1) Merkezle ilgili resmi yazışma ve her türlü kayıtların tutulmasında aşağıda belirtilen defter, form, rapor, test ve ölçekler kullanılır:

a) Defterler: Gelen-giden evrak defterleri, bireysel/grupla psikolojik danışma kayıt defterleri, konsültasyon sevk defterleri ve test defteri.

b) Formlar: Başvuru formu, ön-görüşme uzman formu, sonlandırma uzman formu, bireysel/grupla psikolojik danışma değerlendirme formu.

c) Raporlar: Yılsonu çalışma raporları.

ç) Test ve Ölçekler: Personel ve öğrencilere yönelik uygulanan çeşitli test ve ölçme araçları.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.