22 Temmuz 2014 Tarihli ve 29068 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/27)

—  Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)

—  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)

—  İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/58 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/59 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/61 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/62 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


22/7/2014 tarihli ve 29068 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait Yönetmelik yayımlanmıştır.