22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN

GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS

VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer alan “şehir ve bölge plancı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “matematikçi,” ibaresi eklenmiştir.