22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 16/7/2014

KARAR NO   : 2014/62

KONU             : Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi,

                            12669 ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2 yüzölçümlü

                            ticaret alanı imarlı gayrimenkul

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/5/2014 tarihli ve 3984 sayılı yazısına istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, 12669 ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 16.540.000 (Onaltımilyonbeşyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.