22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 16/7/2014

KARAR NO   : 2014/61

KONU             : Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi,

                         493 ada, 208 parsel no.lu gayrimenkulün özelleştirilmesi hk.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 29/5/2014 tarih ve 4023 sayılı yazısına istinaden; tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 493 ada, 208 no.lu parseldeki 8.230,44 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu varlıkların, özelleştirme ihalesinde 7.780.000.- (Yedimilyonyediyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa GÖRÜŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa GÖRÜŞ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 7.730.000.- (Yedimilyonyediyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aytekin TURCAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aytekin TURCAN’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 7.578.000.- (Yedimilyonbeşyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 7.478.000.- (Yedimilyondörtyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Metin IŞIL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metin IŞIL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.