22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 16/7/2014

KARAR NO   : 2014/60

KONU             : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2/6/2014 tarih ve 4072 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/106 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2876 ada 12 no.lu parsele yönelik “Merkezi İş Alanı (MİA) – (A-9, TAKS: 0.40, KAKS: 3.50), Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24/2/2014 tarih ve 2014/07 sayılı Kararı ile onaylanan, 11/3/2014 tarih ve 28938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.