22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 16/7/2014

KARAR NO   : 2014/59

KONU             : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 18/6/2014 tarih ve 4418 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göre Beldesi, Çayırlık Mahallesi, 7.432,02 m² yüzölçümlü, 80 ada, 3 no.lu parsele yönelik “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Emsal: 0,50; Hmax: 2 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Göre Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.