22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 16/7/2014

KARAR NO   : 2014/58

KONU             : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mah. (Elbistan

                            Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2014 tarih ve 4379 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında 2.265.918,97 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 2.140.369,87 m² yüzölçümlü Elbistan Şeker Fabrikası alanına,

- “Kentsel Gelişme Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi ve Bölgesel Park Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin,

- “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi Kurum Alanı, Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik Altyapı Alanı, Dere (Kanal), Yol ve Otopark” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının,

- “Gelişme Konut Alanı (E:2.00, Hmax:10 Kat), Ticaret Alanı (E:1.50, Hmax:5 Kat), Sanayi Alanı (E:1.00, Hmax: Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Küçük Sanayi Sitesi (E:0.60, Hmax:2 Kat), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0.50, Hmax:6.50 m.), Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi Kurum Alanı, Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik Altyapı Alanı, Dere (Kanal), Yol ve Otopark” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının,

onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.