17 Temmuz 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29063

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

POTEK FNANSMANI KURULULARINA LKN

ESASLAR HAKKINDA TEBL

(III-60.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ipotek finansman kurulularna ve bu kurulularn faaliyetlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

(2) potek finansman kurulularna grev ve yetki veren dier kanunlarn ilgili hkmleri sakldr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 60 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

b) BDDK: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) DMK: potee dayal menkul kymetleri,

) potek finansman kuruluu, FK: Mnhasran bu Teblide belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi amacyla anonim irket eklinde kurulmu olan sermaye piyasas kurumunu,

d) potekli sermaye piyasas aralar: Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinde tanmlanan sermaye piyasas aralarn,

e) TMK: potek teminatl menkul kymetleri,

f) Kanun: 6362 sayl Kanunu,

g) Konut finansman: Kanunun 57 nci maddesinin birinci fkrasnda tanmlanan faaliyeti,

) Konut finansman fonu, KFF: DMK karlnda toplanan paralarla, DMK sahipleri hesabna, inanl mlkiyet esaslarna gre fon itz ile kurulan ve tzel kiilii olmayan mal varln,

h) Konut finansman kurulular: Konut finansman kapsamnda dorudan tketiciye kredi kullandran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile BDDK tarafndan konut finansman faaliyetinde bulunmas uygun grlen finansal kiralama irketleri ve finansman irketlerini,

) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

i) Mesleki zen ve titizlik ilkesi: Dikkatli ve basiretli bir kiinin ayn koullar altnda ayrntlara verecei nemi ve gsterecei dikkat ve gayreti,

j) nemli etkiye sahip ortak: FKnn sermaye veya oy haklarnn dolayl olarak % 10 veya daha fazlasn temsil eden paylara veya bu orann altnda olsa dahi genel kurulda ynetim kurulu ye saysnn salt ounluuna karlk gelen sayda yelikler iin seme veya aday gsterme hakk veren imtiyazl paylara sahip olan kiiyi,

k) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

l) Varlklar: DMK, TMK, varla dayal menkul kymet ve varlk teminatl menkul kymet ihracna konu edilebilecek nitelikteki kredi ve alacaklar, ipotekli sermaye piyasas aralarn, varla dayal menkul kymetleri, varlk teminatl menkul kymetleri ve Kurulca uygun grlen dier varlklar,

m) Varlk finansman: Kanunun 57 nci maddesinin drdnc fkrasnda tanmlanan faaliyeti,

n) Varlk finansman fonu, VFF: Varla dayal menkul kymet karlnda toplanan paralarla, varla dayal menkul kymet sahipleri hesabna inanl mlkiyet esaslarna gre fon itz ile kurulan ve tzel kiilii olmayan mal varln,

o) Varlk kiralama irketi, VK: Mnhasran kira sertifikas ihra etmek zere anonim irket eklinde kurulmu olan sermaye piyasas kurumunu,

) VDMK: Varla dayal menkul kymetleri,

p) VTMK: Varlk teminatl menkul kymetleri,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu ve Faaliyet zinlerine likin Esaslar

Kurulu artlar

MADDE 4 (1) Kurulu izin bavurularnn Kurulca deerlendirilebilmesi iin FKnn;

a) TTK hkmleri uyarnca kaytl sermaye sistemine tabi olmas,

b) Balang sermayesinin en az 10.000.000 TL olmas,

c) Paylarnn tamamnn nama yazl olmas,

) Paylarnn nakit karl karlmas ve pay bedellerinin kurulu srasnda tam, nakden ve her trl muvazaadan ri olarak denmi olmas,

d) Esas szlemesinin Kanun, bu Tebli ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmas,

e) Kurucu ortaklarnn, ynetim kurulu yelerinin ve genel mdrnn bu Teblide ngrlen artlar haiz olmas,

f) Ortaklk yapsnn effaf ve ak olmas,

gerekir.

(2) Faaliyet konusu farkl olan irketlerin FKya dnmesine izin verilmez.

(3) Birinci fkrann (b) bendinde belirtilen tutar, her yl Kurulca yeniden belirlenebilir.

Kurucularda aranan artlar

MADDE 5 (1) FK kurucularna ilikin olarak;

a) Kurucu ortaklarn; konut finansman kuruluu, FK, geni yetkili arac kurum, VTMK ihras niteliini haiz kurulu, VK, Toplu Konut daresi Bakanl, Kanunun drdnc ksmnda belirtilen kurumlar veya Kurulca uygun grlen kurululardan olmas,

b) Kurucu ortaklar ile nemli etkiye sahip tzel kii ortaklarn;

1) Bankaclk Kanununda kurucu ortaklar iin aranan artlar tamas,

2) Muaccel vergi borcunun bulunmamas,

3) Kendi zel mevzuatlar ve sermaye piyasas mevzuat erevesinde faaliyetlerinin srekli veya son bir yl iinde bir ay veya daha fazla sreyle geici olarak snrlandrlmas veya durdurulmas karar verilmemi olmas,

4) Kurucusu veya hizmet salaycs olduklar KFF ve VFFnin faaliyetleri sresince geri deme glne dmemi olmas,

5) hras olduklar TMK ve VTMKdan kaynaklanan ykmllklerin ksmen ya da tamamen yerine getirilememesi sonucunda idareci atanmas aamasna gelinmemi olmas,

c) nemli etkiye sahip gerek kii ortaklarn,

1) (b) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar haiz olmas,

2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmi kurulularda, bu meyyideyi gerektiren olayda sorumluluu bulunan kiilerden olmamas,

3) Mlga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayl deme Gl inde Bulunan Bankerlerin lemleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve eklerine gre kendileri veya orta olduu kurulular hakknda tasfiye karar verilmemi olmas,

4) Fon kurulu yesi olarak grev yaptklar KFF ve VFFnin, ye olarak grev yaptklar sre boyunca geri deme glne dmemi olmas,

5) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca ilem yasakl olmamas,

6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayl Terrizmin Finansmannn nlenmesi Hakknda Kanunda dzenlenen sulardan mahkum olmamas,

zorunludur.

(2) Kamu tzel kiiliini haiz kurucular, kamu kurumlar ile kamu sermayeli kurulular, Kanunun drdnc ksmnda belirtilen kurumlar ve Kurulca uygun grlen uluslararas kurulular iin birinci fkrann (b) ve (c) bendinde yer verilen artlar aranmaz.

(3) Kurucu ortaklar ile nemli etkiye sahip gerek ve tzel kii ortaklarn yabanc uyruklu olmas veya yurtdnda yerleik olmas halinde, birinci fkrada belirtilen belgelerin muadili istenir ve Kurulca yabanc ortan lkesindeki yetkili otoriteden sz konusu ortak hakknda gr alnr.

(4) Konut finansman kurulularnn FKda dorudan veya dolayl olarak pay sahibi olmas halinde BDDKnn uygun gr alnr.

Kurulu bavurular ve kurulu izinleri

MADDE 6 (1) Kurucu veya kuruculardan biri tarafndan FK kurulu izni alnmak zere;

a) Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazrlanan kurulu bavuru formu ve esas szleme tasla,

b) Kurucu ortaklarn kurulacak FKda ortak olunmasna ilikin yetkili kurullarndan alnm noter onayl karar rnekleri,

c) Kurucu ortaklarn ve nemli etkiye sahip ortaklarn 5 inci maddede yer alan artlar tadklarn tevsik eden belgeler,

) Kurulca istenecek dier bilgi ve belgeler

ile birlikte Kurula bavurulur.

(2) Kurul, kurulu izni bavurularnda FKnn tzel kii ortaklarnda zel bamsz denetim yaptrm olma artn arayabilir. Bu art ortaklk yaps deiiklii bavurularnda da aranabilir.

(3) Yabanc uyruklu veya yurtdnda yerleik kiilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakknda bu madde hkmleri kyasen uygulanr. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli tercman tarafndan tercme edilmesini isteyebilir.

(4) Kurulu izni bavurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasndan itibaren ay iinde Kurul tarafndan karara balanr ve alnan kararlar ilgililere 10 i gn iinde bildirilir.

(5) Bavuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi ve belgeye ihtiya duyulmas halinde, bavuru tarihinden itibaren 10 i gn iinde bavuru sahibi yaz ile ya da elektronik ortamda bilgilendirilerek, eksikliklerin 20 i gn iinde giderilmesi istenir. Bu takdirde, drdnc fkrada ngrlen sreler, sz konusu eksik veya ek bilgi ve belgelerin tamamnn Kurula sunulduu tarihten itibaren batan ilemeye balar. Makul sebeplerin varl halinde ve bavuru sahibinin talebi zerine Kurulca bavuru sahibine 20 i gnne kadar ek sre verilebilir.

(6) Kurulca yaplacak deerlendirme sonucunda bavurunun uygun grlmesi halinde, kurulu ilemlerinin tamamlanmas iin Gmrk ve Ticaret Bakanlna bavurulur. Kurulu ilemlerinde esas szlemenin konuya ilikin Kurul izninin tebell edildii tarihi mteakip en ge ay iinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Aksi halde verilen kurulu izni iptal edilir.

Ticaret unvan ve iletme ad kullanm

MADDE 7 (1) FKnn ticaret unvannda ipotek finansman ibaresini kullanmas zorunludur. FKnn iletme ad kullanmak istemesi halinde Kuruldan izin almas ve bu ad da tescil ve ilan ettirmesi zorunludur.

(2) FKnn yazl ve grsel basn ve yayn organlarnda yer alacak her trl ilan ve reklamlar ile tm yazmalarnda iletme ad ile birlikte ticaret unvann kullanmas zorunludur.

Faaliyet izinleri

MADDE 8 (1) FKlar, kurulua ilikin Kurul izninin tebell edildii tarihi mteakip en ge ay ierisinde faaliyet izni almak zere Kurula bavururlar.

(2) Faaliyet izni bavurularnn Kurulca deerlendirilebilmesi iin;

a) Kurulu artlarnn kaybedilmemi,

b) 10 uncu madde uyarnca gerekli ynetim ve organizasyon yapsnn oluturulmu,

c) Bu Tebli kapsamnda gerekletirilecek ipotekli sermaye piyasas arac ihra programnn hazrlanm,

) Bu Teblide belirtilen artlar haiz yneticilerin ve personelin atanm,

olmas gerekir.

(3) Faaliyet izni bavurularnn inceleme ve sonulandrma srelerine ilikin olarak 6 nc maddenin beinci ve altnc fkra hkmleri uygulanr.

(4) Birinci fkrada belirtilen srede faaliyet izni almak zere bavuruda bulunmayan veya bavurunun Kurulca deerlendirilmesi srasnda ikinci fkrada belirtilen artlar salamad tespit edilen FKlara daha nce verilmi bulunan kurulu izni geersiz olur. FKlar, keyfiyetin tebell edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde esas szlemelerindeki ticaret unvanna, ama ve faaliyet konularna ilikin hkmleri, bu Teblide belirtilen faaliyetleri kapsamayacak ekilde deitirmek zorundadrlar. FKlar bu deiiklikleri yapmadklar takdirde, TTKnn 529 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) numaral bentleri hkmleri gereince sona ermi saylr.

(5) Faaliyet izni alndktan sonra faaliyet sresince ikinci fkrada belirtilen artlarn salanmas; bu artlarn herhangi birinin kaybedilmesi halinde ise durumun i gn iinde Kurula bildirilmesi zorunludur.

Esas szleme deiiklii ve pay devri

MADDE 9 (1) FKlarn esas szleme deiiklikleri Kurul iznine tabidir. Kurulca uygun grlmeyen ya da Kurulun uygun gr alnmakszn yaplan esas szleme deiiklikleri genel kurulda karara balanamaz ve ticaret siciline tescil edilemez.

(2) FKlarn ortaklar ile nemli etkiye sahip ortaklarnn deimesi sonucunda FKnn dorudan veya dolayl ortaklk yapsnda meydana gelecek deiikliklerde Kurul izninin alnmas zorunludur.

(3) FKda pay edinecek ortaklarn 5 inci maddede belirtilen artlar tamas zorunludur.

(4) Bu maddenin uygulanmasnda;

a) Kamu tzel kiileri hari olmak zere bir tzel kiinin veya yukarda saylanlarn, sermayelerinin dorudan veya dolayl olarak % 25 veya daha fazlasna itirak ettikleri ortaklklara,

b) Kurul tarafndan aralarnda istihdam ilikisi, akdi iliki ya da sair nedenlerle birlikte hareket ettii belirlenenlere,

ait paylar bir kiiye ait addolunur. Bu kiiler arasnda yaplacak pay devirlerinde de ikinci fkra hkm uygulanr.

(5) Bu maddeye aykr olarak gerekletirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu maddeye aykr olarak pay defterine yaplan kaytlar hkmszdr.

NC BLM

Ynetim ve Organizasyona likin Hkmler

Ynetim ve organizasyon yaps

MADDE 10 (1) FK bnyesinde, etkin bir ynetim ve organizasyon yapsnn oluturulmas zorunludur. Ynetim ve organizasyon yapsna ilikin, asgari olarak;

a) Kurul dzenlemeleriyle uyumlu muhasebe, kayt, bilgi ve belge sistemi ile dzenli i ak ve haberlemeyi salayacak yeterli bir organizasyonun kurulmu,

b) Mekn ve bilgi ilem altyapsn da ierecek ekilde teknik donanmn salanm,

c) Uygun i kontrol, risk ynetimi ve tefti sisteminin oluturulmu,

) Yeterli sayda personelin istihdam edilmi,

d) Personelin grev tanmlar, alma usul ve esaslar ile yetki ve sorumluluklarnn belirlenmi,

e) Risk ynetimi, i kontrol ve tefti politika ve prosedrleri ile 11 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen personelin tamas gereken renim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri gibi nitelikler ile dier niteliklerin yazl olarak belirlenerek ynetim kurulu tarafndan karara balanm ve ilgili personele tebli edilmi,

olmas gerekir.

Yneticilere ve personele ilikin artlar

MADDE 11 (1) FK personeli; genel mdr, genel mdr yardmclar, i kontrol elemanlar, risk ynetim personeli, mfettiler ile hizmet personeli dndaki dier personelden oluur. Ynetici, ynetim kurulu yeleri, genel mdr, genel mdr yardmclar ile ilgili birim yneticisi olan kiilerdir.

(2) FKnn ynetim kurulu yeleri ile personelinin mali g art hari olmak zere 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde saylan artlar tamas gerekmektedir.

(3) FKnn;

a) En az be kiiden oluan ynetim kurulunun yelerinin;

1) Drt yllk yksek renim kurumlarndan mezun olmalar,

2) ounluunun FKnn faaliyet konusunu yakndan ilgilendiren bankaclk, finans, sermaye piyasas, hukuk, muhasebe, iktisat, risk ynetimi ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda en az 10 yllk mesleki tecrbeyi haiz olmalar,

3) En az birinin Kurulun kurumsal ynetime ilikin dzenlemelerinde saylan nitelikleri tayan bamsz ye olmas,

4) En az birinin Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey Lisansna ve Trev Aralar Lisansna sahip olmas,

b) Genel mdr ve genel mdr yardmclarnn;

1) Hukuk, iktisat, maliye, bankaclk, iletme, kamu ynetimi ve dengi dallarda drt yllk yksek renim kurumlarndan mezun olmas, mhendislik alannda yksek renim grm ise belirtilen alanlarda lisansst renim grm olmas,

2) Bankaclk, finans, sermaye piyasas, hukuk, muhasebe, iktisat, risk ynetimi ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda en az 10 yllk mesleki tecrbeyi haiz olmas,

3) Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey Lisansna sahip olmas,

c) Mfettilerin ve i kontrol elemanlarnn Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey Lisansna, risk ynetim personelinin Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey Lisansna ve Trev Aralar Lisansna sahip olmas,

gerekir.

(4) Genel mdrn tam zamanl ve mnhasran bu grev iin istihdam edilmi olmas zorunludur. Genel mdrn herhangi bir ekilde grevinden ayrlmas durumunda grevden ayrlma tarihini takip eden 15 i gn iinde genel mdrle atanacak kiinin, ikinci fkra ile nc fkrann (b) bendinde belirtilen artlar tadn gsteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi arttr. Bildirimi takip eden 15 i gn iinde Kurulca olumsuz gr bildirilmemesi durumunda ilgili kiinin atamas yaplabilir. Genel mdrlk grevine bir yllk sre ierisinde aydan fazla vekalet edilemez.

Mesleki zen ve titizlik ilkesi

MADDE 12 (1) FKnn yneticileri ve personeli, almalarnda ve karar almada gerekli mesleki zen ve titizlii gstermek zorundadr.

Bamszlk ilkesi

MADDE 13 (1) FK yneticileri ve personeli faaliyetlerinde bamsz olmak zorundadrlar. Bamszlk, mesleki faaliyetin drst ve tarafsz yrtlmesini salayacak bir anlay ve davranlar btndr. Yneticilerin ve personelin faaliyetleri srasnda, drst ve tarafsz olmalarnn yannda, bamszlklarn ortadan kaldrabilecek zel durumlarn da bulunmamas arttr.

(2) FK yneticileri ve personeli almalar srasnda ortaya kabilecek kar atmalarndan uzak kalmak, drstlk ve tarafszlklarn etkileyebilecek mdahalelere imkan vermemek, ayrca drstlk ve tarafszlklarn etkileyebilecek i ve ilemlerden kanmak zorundadrlar.

Sr saklama

MADDE 14 (1) FK yneticileri ve personeli ileri dolaysyla hizmet verdii kiiler hakknda rendikleri srlar aklayamazlar ve bu srlar kendilerinin veya nc kiilerin menfaatine kullanamazlar.

(2) Kamuyu aydnlatma amacyla mevzuat gerei yaplan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili klnm olmak kaydyla idari her trl inceleme ve soruturma halleriyle su oluturan durumlara ilikin bilgilerin ilgililere verilmesi sr kapsamnda deildir.

kontrol sistemi

MADDE 15 (1) kontrol sistemi, FK faaliyetlerinin etkinlii ile muhasebesel, finansal ve idari konulara ait bilgilerin doruluunun, gvenilirliinin ve zamannda elde edilebilirliinin salanmasn; FK faaliyetlerinin Kanuna, bu Teblie, ilgili mevzuata, esas szlemeye uygun yrtlmesini; hata, hile ve usulszlklerin nlenmesini ve tespitini; varlklarn korunmasn ve ykmllklerin kontrol altnda tutulmasn; maruz kalnan her trl riskin tanmlanmas, deerlendirilmesi ve ynetimi iin gerekli altyapnn hazrlanmasn temin etmek amacyla uygulanan esas ve usullerdir.

(2) kontrol sistemi kapsamnda;

a) FK bnyesinde ilevsel grev ayrmnn tesis edilmesi ve sorumluluklarn paylatrlmas,

b) Muhasebe, finansal raporlama ve bilgi sistemlerinin etkin alacak ekilde tesis edilmesi,

c) kontrol faaliyetlerinin, asgari olarak, FKnn faaliyetlerinin icrasna, finansal raporlamaya ve Kanun, bu Tebli, ilgili mevzuat, esas szleme ve FKnn i ileyii ile ilgili dzenlemelere uyuma ynelik ilemlerin kontroln ierecek ekilde oluturulmas,

) FKnn i admlarnn gsterildii i ak emalarnn ve i aklar zerinde kontrollerin oluturulmas,

zorunludur.

(3) FK bnyesinde i kontrol faaliyetleri, gnlk faaliyetlerin ayrlmaz bir paras olarak dzenlenir ve srdrlr.

(4) kontrol sistemi kapsamndaki faaliyetler FK ynetim kurulu tarafndan mnhasran bu grev iin atanan en az bir i kontrol eleman tarafndan yrtlr.

(5) kontrol elemanna, asgari olarak;

a) kontrol sistemine ilikin politika ve prosedrlerin uygulanmasn gzetme ve kontrol etme,

b) eitli kontrol dokmanlar ve aralar zerinden genel veya zel gzlemlere ve izlemeye dayal kontrol ya da inceleme yapma, tespitlerini rapora balayp en fazla er aylk dnemler itibaryla ynetim kuruluna ve genel mdre intikal ettirme,

c) kontrol faaliyetleri kapsamnda izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hususlara ilikin olarak gerekli grd birim ve yetkililerden ilave aklama isteme, bunlarn bilgi ve grlerine bavurma, FKda bulunan dier birimlere uyarda bulunma,

yetki ve sorumluluu verilir.

(6) FK ynetim kurulu; kendisine bal icrac birimler bulunmayan yelerinden birini i kontrolden sorumlu ynetim kurulu yesi olarak belirler. kontrolden sorumlu ynetim kurulu yesi;

a) kontrol sisteminin dzenlemelere, meslek kurallarna ve yazl prosedrlere uygun almasna, doabilecek risklerin tespitine ve ynetilmesine ilikin almalar yapmaktan ve bu konuda ynetim kurulunu bilgilendirmekten,

b) Kurul dzenlemeleri ve FKnn politikalar erevesinde kabul edilebilir risk dzeylerini belirlemekten; i kontrol politikalar ile prosedrlerinin hazrlanmasndan ve ynetim kurulunun onayna sunulmasndan,

c) kontrol hedeflerinin uygunluu, kontrol sonularnn izlenebilirlii, kontrol faaliyetinin bamsz ve nesnel olarak srdrlmesi ve gvenilirlii konularndan,

sorumludur.

Risk ynetimi sistemi

MADDE 16 (1) Risk ynetimi sistemi, FKnn faaliyetlerinin niteliine ve byklne bal olarak karlaabilecei temel risklerin tanmlanmasn, risk tanmlamalarnn dzenli olarak gzden geirilmesini ve nemli gelimelere paralel olarak gncellenmesini, maruz kalnan risklerin tutarl bir ekilde deerlendirilmesi iin etkin bir risk lm mekanizmasnn gelitirilmesini iermelidir.

(2) Risk ynetimi sistemi kapsamnda;

a) Faaliyetlerden kaynaklanan risklerin farkl boyutlarn ynetmeye ve deien koullara uyum salamaya imkn verecek yeterli politikalar, uygulama usulleri ve limitlerin belirlenmesi,

b) Risk ynetimi faaliyetlerinin, asgari olarak, riskin lm, izlenmesi, kontrol ve raporlanmasn ierecek ekilde oluturulmas,

zorunludur.

(3) Risk ynetimi sistemi kapsamndaki faaliyetler FK ynetim kurulu tarafndan mnhasran bu grev iin atanan en az bir risk ynetim personeli tarafndan yrtlr.

(4) Risk ynetim personeline, asgari olarak;

a) Risk ynetim stratejilerini, risk ynetim politika ve prosedrleri ile bunlara uygun risk lm modellerini belirleme, bunlarn uygulanmasn salama, dzenli olarak gzden geirme ve gerekli deiiklikleri yapma,

b) FKnn kulland risk lm modellerinden periyodik raporlar retme ve raporlar analiz etme,

c) Saysallatrlabilen risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmasn salama ve bu limitlerin kullanmn izleme,

) Beklenmeyen piyasa koullarnn temel faaliyet konularna etkisini deerlendirecek ekilde dzenli olarak stres testi ve senaryo analizleri uygulama,

d) Risk lm ve risk izleme sonularn rapora balayp en fazla er aylk dnemler itibaryla ynetim kuruluna ve genel mdre intikal ettirme,

yetki ve sorumluluu verilir.

Tefti sistemi

MADDE 17 (1) Tefti sistemi, FKnn faaliyetlerinin, Kanun, bu Tebli, ilgili mevzuat, esas szleme ve FKnn i ileyiiyle ilgili strateji, politika, ilke ve hedeflerine uygun olarak yrtlmesini ve i kontrol ve risk ynetimi sistemlerinin etkinlii ve yeterliliinin salanmasn denetleyecek ekilde oluturulur.

(2) Tefti sistemi kapsamnda;

a) Tefti plannn hazrlanmas ve icras, sonularn raporlanmas ve alnan nlemlerin izlenmesi,

b) kontrol ve risk ynetimi sistemlerinin yeterlii ve etkinliinin deerlendirilmesi,

c) Muhasebe kaytlar ile finansal raporlarn doruluu ve gvenilirliinin incelenmesi,

) kontrol uygulama usullerinin ileyiinin test edilmesi,

zorunludur.

(3) Tefti sistemi kapsamndaki faaliyetler, FKnn byklne, faaliyetlerinin eitliliine, younluuna, kapsamna ve risk dzeyine bal olarak, Kanun, bu Tebli ve ilgili mevzuatta ngrlen denetim hizmetlerinin aksatlmadan ve bu hizmetlerin gerektirdii seviyede yerine getirilmesi amacyla FK ynetim kurulu tarafndan mnhasran bu grev iin atanan en az bir mfetti tarafndan yrtlr.

(4) Mfettie, asgari olarak;

a) FKnn tm faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi, denetim politika, program, sre ve uygulamalarnn izlenmesi ve ynlendirilmesi,

b) Tefti faaliyetlerinin, denetim faaliyetlerine ynelik politika ve uygulama usulleri ile tefti planlar erevesinde yrtlmesi,

c) Eksiklik, hata ve suistimallerin ortaya karlmas, bunlarn yeniden ortaya kmasnn nlenmesine ve kaynaklarn etkin ve verimli olarak kullanlmasna ynelik gr ve nerilerde bulunulmas,

) Kurula ve st ynetime iletilen bilgi ve raporlamalarn doruluu ve gvenilirliinin deerlendirilmesi,

d) Tespitlerini rapora balayp en fazla er aylk dnemler itibaryla ynetim kuruluna ve genel mdre intikal ettirme,

yetki ve sorumluluu verilir.

DRDNC BLM

Faaliyet Esaslar

Faaliyet kapsam

MADDE 18 (1) FK, faaliyet amacn gerekletirmek zere;

a) Varlklar devralabilir, varlklar devredebilir, devralnan varlklar ynetebilir ve varlklar teminat olarak alabilir,

b) Devrald veya teminat olarak ald varlklar karlnda ipotekli sermaye piyasas arac ihra edebilir,

c) KFF, VFF veya VK kurucusu olabilir,

) nc fkra hkmleri erevesinde fon kurmakszn DMK ve VDMK ihra edebilir,

d) Sermaye piyasas aralarnn ihracndan veya varlklarn temininden kaynaklanan ykmllkler iin esaslar Kurulca belirlenen ekilde garanti verebilir,

e) Kurulun TMK ve VTMK ile DMK ve VDMKya ilikin dzenlemeleri uyarnca hizmet salaycl veya nakit yneticilii faaliyetinde bulunabilir,

f) Faaliyetlerinin gerektirdii risk ynetimi amal ilemleri yrtebilir,

g) Kurul tarafndan izin verilen dier faaliyetleri yerine getirebilir.

(2) FKlarn ipotekli sermaye piyasas arac ve pay ihralar, sz konusu ihralara ynelik Kurul dzenlemeleri erevesinde gerekletirilir.

(3) FKnn fon kurmakszn DMK veya VDMK ihra edebilmesi iin, mnhasran DMK veya VDMK ihra etmek amacyla faaliyet gstermesi ve esas szlemesinde bu ynde bir ibare bulunmas zorunludur.

Varlklarn devir ve teminat olarak alnmas suretiyle kaynak temini

MADDE 19 (1) Varlklarn devralnmasna, devredilmesine ve teminat olarak alnmasna ilikin ilemler FKnn ynetim kurulu kararna istinaden asgari unsurlar Kurulca belirlenen bir szlemeyle nakit veya ipotekli sermaye piyasas arac ihrac karlnda yaplr.

(2) FK tarafndan devralnan varlklarn mlkiyetiyle ilgili tm hak ve ykmllkler FKya geer. FK tarafndan teminat olarak alnan varlklar ise, teminat verenin mlkiyetinde kalmaya devam eder.

(3) Varlklarn, FKnn kurucusu olduu KFF, VFF ve VKޒlere devrinin FK zerinden yaplmas esastr. Ancak FK ynetim kurulunun devir ilemine onay vermesi ve devre ilikin tm szleme ve tescil ilemlerinin FK ile KFF, VFF ve VK yetkililerinin mterek imzalaryla gereklemesi halinde, dorudan KFF, VFF ve VKޒlere devir yaplmas mmkndr.

(4) Devredenin veya teminat verenin, szlemenin sona ermesi, devredilen varlklarn szlemede belirtilen niteliklere uygun olarak devredilmediinin anlalmas veya varlklarn teminat niteliini kaybetmesi halinde, FKnn varlklar iade ve deitirme taleplerini karlamas zorunludur. FK ile devreden veya teminat veren arasnda imzalanacak szlemede buna ilikin bir hkme yer verilir.

Devir veya teminat olarak alnan varlklarn ynetimi

MADDE 20 (1) FK, devir veya teminat olarak ald varlklar, hizmet salayc ya da nakit yneticisi sfatyla ynetebilecei gibi, bu hizmetleri esas szlemede hkm bulunmak kaydyla ynetim kurulu kararna istinaden asgari unsurlar Kurulca belirlenen yazl bir szleme karlnda 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde saylan kurululardan da tedarik edebilir.

(2) Dardan hizmet veren kurulu tarafndan, varlklarla ilgili olarak tahsil edilen tm tutarlar, ivedilikle FK adna alan ayr bir hesaba aktarlr.

(3) Dardan hizmet almna ilikin szleme, FK ynetim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmakszn bir yl sonunda sona erer. Taraflarn yazl mutabakat ile szleme ayn sre iin yenilenebilir. FKya dardan hizmet veren kuruluun szlemeyle belirlenen ykmllklerini yerine getirmemesi; kendi mevzuat uyarnca faaliyetlerinin srekli veya geici olarak snrlandrlmas, durdurulmas veya faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlasnn iptal edilmesi halinde, szleme bu srenin sona ermesi beklenmeden FK tarafndan sona erdirilir. Bunlar dnda, FK ynetim kurulunun karar ile 30 gn nceden yazl ihbarda bulunmak kaydyla da szleme sona erdirilebilir.

(4) Szlemenin sona ermesini takiben, varlklara ilikin yazl veya elektronik ortamda tutulan tm defter, belge ve kaytlar ile varlklara ilikin tm nakit ve hesaplar, mahsup veya kesinti yaplmakszn, FKya veya birinci fkra uyarnca FK ynetim kurulunun nceden belirlemi olduu kurucu niteliini haiz dier kurululara devredilir.

(5) Varlklarn ynetimi amacyla dardan hizmet alnmasna karar verilmesi halinde, nc fkrada belirtilen sebeplerle FKya dardan hizmet verecek kuruluun yerine gemek zere ilave bir kurulula daha szleme imzalanmas gereklidir.

Yapamayacaklar i ve ilemler

MADDE 21 (1) FK;

a) 18 inci maddede belirtilen faaliyetler ve bunlara ilikin i ve ilemler ile mevzuatn imkan verdii haller hari olmak zere hibir faaliyette bulunamazlar,

b) Bankaclk Kanununda tanmland zere mevduat veya katlm fonu toplayamazlar, mevduat veya katlm fonu toplama sonucunu verebilecek i ve ilemler yapamazlar,

c) Sermaye piyasas faaliyetlerini yrtebilmek iin gerekli olann stnde tanmaz mal edinemezler,

) Hibir ticari, snai ve zirai faaliyette bulunamazlar,

d) dn para verme ilemleri yapamazlar.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Defter ve kayt tutma, finansal raporlama ve bamsz denetim ykmll

MADDE 22 (1) FK, TTK ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca tutmak zorunda olduu defter ve kaytlar tutmak, sz konusu belgeleri TTKnn 82 nci maddesi uyarnca saklamak ve faaliyetlerine ilikin muhasebe kayt ve ilemlerinde Kurulca yaplacak dzenlemelere uymak zorundadr.

(2) FKlar, finansal raporlama ve bamsz denetim konusunda Kurulun finansal raporlamaya ve bamsz denetime ilikin dzenlemelerine tabidir.

(3) FKlar, ynetim kurulu faaliyet raporlarnda, Kurulun finansal raporlamaya ilikin dzenlemelerinde belirtilenlere ilave olarak, devir veya teminat olarak aldklar varlklara ilikin bilgilere asgari unsurlar Kurulca belirlenen ierikte yer vermek zorundadrlar.

(4) Bu Tebli kapsamnda hazrlanan tm raporlarn en az be yl sre ile FK nezdinde saklanmas zorunludur.

Faaliyet izinlerinin iptali veya faaliyetlerinin geici olarak durdurulmas

MADDE 23 (1) Kurul, aadaki hallerde, olayn mahiyet ve nemini gz nne alarak, FKlarn faaliyet izinlerini iptal edebilir ya da faaliyetlerini geici olarak durdurabilir:

a) Kanunun 96 nc maddesinin birinci fkras uyarnca, mevzuat, Kurulca belirlenen standartlar, esas szleme ve izahname hkmlerine aykrlklarn tespiti,

b) Kanunun 97 nci maddesinin birinci fkras uyarnca mali yapsnn zayflamas ve ykmllklerini yerine getirmediinin tespiti,

c) FKnn kurulu ve faaliyet izni alnmasna ve ortak ve yneticileri ile personeline ilikin olarak Kanunda ve bu Teblide ngrlen artlarn kaybedildiinin anlalmas halinde Kurulca mevzuata uyumunun salanmasna ilikin bildirimin tebell edildii tarihten itibaren ay iinde bu artlarn yeniden salanamamas,

) Faaliyette bulunma yetkisinden aka feragat edilmesi veya faaliyet izninin verildii tarihten itibaren 12 ay sreyle ilgili izin kapsamnda herhangi bir faaliyette bulunulmamas,

d) Faaliyet izninin yanl veya yanltc beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykr dier yollarla alnm olmas.

(2) Bu Tebli uyarnca faaliyetlerinin geici olarak durdurulmasna karar verilen FKlara Kurulca iki yl gememek zere uygun bir sre verilir. Verilen sre Kurul karar tarihinden itibaren balar. Faaliyetlerin geici olarak durdurulmasna ilikin olarak verilen sre, toplam iki yl gememek zere FKnn talebi zerine veya Kurul tarafndan resen uzatlabilir. Srenin sonunda FKnn yeniden faaliyete geememesi durumunda faaliyet izni iptal edilir.

(3) ki yl iinde faaliyetleri iki kez geici olarak durdurulan FKlara bu tedbir nc defa uygulanmaz, faaliyet izinleri iptal edilir.

(4) Kurulca yaplacak deerlendirmede, FK tarafndan 12 ay sresince herhangi bir faaliyet yaplmadnn tespit edilmesi durumunda veya FK tarafndan faaliyetlerin alt ay veya daha fazla sreyle yrtlmeyeceinin bildirilmesi halinde de faaliyet izni Kurulca iptal edilir. Ancak bu sreler, FK tarafndan hakl bir sebebin ileri srlmesi halinde Kurulca uzatlabilir.

(5) Faaliyet izni srekli olarak iptal edilen FKlar bu durumun kendilerine bildirildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde esas szlemelerindeki ticaret unvanna, ama ve faaliyet konularna ilikin hkmleri, bu Teblide belirtilen faaliyetleri kapsamayacak ekilde deitirmek zorundadrlar. FKlar bu deiiklikleri yapmadklar takdirde, TTKnn 529 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) numaral bentleri hkmleri gereince mnfesih addolunur.

Bildirim ykmll

MADDE 24 (1) FKlar,

a) Kurulularna ilikin esas szleme ile kurulu sonrasndaki tm esas szleme deiikliklerinin yaymland Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir nshasn yaymlanmasn,

b) Yneticilerinin ve personelinin 11 inci maddede belirtilen artlarnda herhangi bir deiiklik olmas halinde deiikliin meydana geldii tarihi,

c) Yneticilerinin ve personelinin grevden ayrlmas, bunlarn yerine veya mevcutlara ilaveten yeni kiilerin istihdam edilmesi, grevlerinin ve grev yerlerinin deitirilmesi ve benzeri her trl deiiklii; yeni istihdam edilenlerin 11 inci maddede belirtilen artlar tadklarn gsterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, deiikliin meydana geldii tarihi,

) Varlklarn devrine, bu varlklarn ynetimine veya teminat olarak alnmasna ilikin szlemeleri imzalanmasn,

d) FK tarafndan ve FK aleyhine alan dava sonularn, rendikleri tarihi,

e) FKda murahhas ye tayinine ve bunlarn yetki ve sorumluluklarnn belirlenmesine ilikin ynetim kurulu kararlar ile bunda yaplan deiiklikleri, ilgili ynetim kurulu kararnn alnmasn,

f) letiim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numaras ve ticaret sicil numaras bilgileri ile bunlarda meydana gelen deiiklikleri, deiikliin meydana geldii tarihi,

g) Kurulun bamsz denetime ilikin dzenlemeleri kapsamnda setii bamsz denetim kuruluuna ilikin bilgiler ve buna ilikin deiiklikleri keyfiyeti,

) Merkez adresi ile faaliyet artlarn tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen deiiklikleri,

h) Mevcut imza sirklerlerini ve deiiklik meydana gelmesi halinde gncel imza sirklerlerini konuya ilikin ynetim kurulu karar tarihini,

izleyen i gn iinde Kurula gndermek zorundadrlar.

(2) FKnn gzetim ve denetimi ile ilgili Kurul tarafndan talep edilecek her trl bilgi ve belgenin Kurul tarafndan belirlenecek sre ve esaslar erevesinde gnderilmesi ve Kurul tarafndan gerekli grlen hususlarn kamuya duyurulmas zorunludur.

Reklam ve ilanlara ilikin esaslar

MADDE 25 (1) FKnn faaliyetlerine ilikin her tr yazl, sesli ve grntl basn-yayn organ ile elektronik ortamda verilen ilanlarda aada belirlenen ilkelere uymas zorunludur.

(2) Reklam ve ilanlarda kullanlan ifade ve saysal verilerde;

a) Hizmet verilen kiileri yanltc ve aldatc, bilgi ve tecrbe noksanlklarn istismar edici ifadelere yer verilmemesi,

b) Abartl ekilde yaz, grnt ve resimler ile leklerde farkllk yaratmak suretiyle grsel olarak mteriyi yanltc grafik ve ekiller kullanlmamas,

c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi,

) Kurulca belirlenen veya dier Kurul dzenlemeleri uyarnca aklanmas zorunlu tutulan bilgilerin gizlenmemesi,

zorunludur.

(3) Reklam ve ilanlarda, FKnn mali durumuna ilikin saysal veriler veya buna benzer resmi verilerle kantlanmas mmkn olan ifadeler, ancak bu yarglara ulamay salayabilecek kaynaklar referans gsterilmek suretiyle kullanlabilir. Bu tr bilgiler iin sadece kamu kurum ve kurulularnn ilgili yaynlar ile mali alanda meslek rgt niteliindeki kurulularn kaynaklar referans olarak gsterilir.

(4) FK, bu Tebli kapsamndaki faaliyetlerine ilikin olarak yazl, sesli, grntl veya basl aralarla yaplacak tm ilan ve reklamlar ile ilgili dokmanlarn bir rneini be yl sreyle saklamak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.