16 Temmuz 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29062

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 13/5/2014

             Karar No  : 2014/7

             Konu         : Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi veEylem Planı

                                 (2014-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Milli Eğitim Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 425429 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 1463 sayılı yazısı dikkate alınarak; Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan ekli “Türkiye HayatBoyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi veEylem Planı (2014-2018)