15 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29061

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/3)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde 70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) iletilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı

MADDE 3 – (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

GTP

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Net kg)

1.Dönem

(14/6/2014-13/6/2015

2.Dönem

(14/6/2015-13/6/2016)

3.Dönem

(14/6/2016-13/6/2017)

4.Dönem

(14/6/2017-13/6/2018)

70.13

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzer işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç)

1.255.000

1.267.550

1.280.226

1.293.028

Kotanın dağıtılması

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.

İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler

MADDE 5 – (1) İthal lisansı, her bir dönem için 3 üncü maddede belirtilen süreler için geçerlidir.

(2) İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Kota konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(3) İthal lisansları devredilemez.

(4) İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2014/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğü’ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

 

İmza - Kaşe

İsim - Unvan

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği

başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12’li):

Tanımı:

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı

Kg (Net)

Kg (Brüt)

Adet

 

 

 

Toplam Değeri (CIF)

FOB:

Navlun:

 

Sigorta:

Diğer yurt dışı giderler:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

GEÇMİŞ DÖNEM İTHALAT BİLGİLERİ

2011

2012

2013

Miktar

Değer

Miktar

Değer

Miktar

Değer

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Ülkesi:

Adresi:

Internet sitesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir).

 

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı (adet, kilogram, metrekare, vs.) ve her halükarda ağırlığı (brüt ve net kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir) 

 

3- Müteakip başvurular için daha önce alınmış olan ithal lisansının (iade edilmemişse) aslı.