13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

stanbul Kemerburgaz niversitesinden:

STANBUL KEMERBURGAZ NVERSTES TOPLUMSAL VE

EKONOMK ARATIRMALAR UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Kemerburgaz niversitesi Toplumsal ve Ekonomik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim ve ileyiine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Kemerburgaz niversitesi Toplumsal ve Ekonomik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (TEAM): stanbul Kemerburgaz niversitesi Toplumsal ve Ekonomik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: stanbul Kemerburgaz niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul Kemerburgaz niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac unlardr:

a) Temel faaliyet alan olan toplumsal ve ekonomik sorunlar tm boyutlar ile ortaya koyan, bu sorunlara ynelik zm nerilerinde bulunan ve politika nerileri gelitiren bilimsel almalar yrtmek.

b) Ulusal ve uluslararas bilimsel aratrma alarna katlmak, gerektiinde bu tr alarn oluumuna katkda bulunmak veya oluturmak.

c) Bilimsel almalarn sonularn toplumla paylamak.

) Merkez yelerinin bilimsel faaliyetlerini yrtmeleri iin gerekli aratrma ortamn oluturmak faaliyetlerini ulusal ve uluslararas dzlemde yrtebilmeleri iin gerekli tedbirleri almak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Aratrma merkezi temel faaliyet alan olan toplumsal ve ekonomik konularda ok disiplinli yaklam esas alr. Merkez faaliyetlerini yrtrken iktisat, siyaset bilimi, uluslararas ilikiler, iletme, sosyoloji, psikoloji, felsefe, matematik ve mhendislik gibi disiplinlerden bilim insanlarnn katkda bulunacaklar bir alma ortam yaratmay esas alr. Merkezin balangtaki ncelikli alma alanlar aadaki gibi belirlenmitir:

a) klim deiiklii.

b) Eitim ekonomisi ve politikalar.

c) Finansal iktisat.

(2) ncelikli alma alanlarnn says ve ierii, Ynetim Kurulu tarafndan gncel gelimeler ve ihtiyalar dorultusunda geniletilebilir veya dntrlebilir; Ynetim Kurulu ncelikli alma alanlarna ilikin olarak alaca kararlarda Danma Kurulunun da grlerini dikkate alr.

(3) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yerel, ulusal ve uluslararas olmak zere, alma alanlar ile ilgili konularda, eitim vermek, bilimsel aratrmalar yapmak, projeler gelitirmek ve yayn yapmak, bu konularda gerekletirilen etkinliklere katlmak.

b) Yerel, ulusal ve uluslararas olmak zere, kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler dzenlemek.

c) alma alanlarnda gerekletirilecek bilimsel etkinlikler yoluyla toplumsal duyarll artrmak, kamuoyu oluturmak, nerilecek eitli politikalar yoluyla toplumsal sorunlarn zmne katkda bulunmak ve yrtlen veya yrtlm politikalar deerlendirmek.

) alma alanlar ile ilgili olarak, uluslararas bilimsel alara katlmak, uluslararas ibirliini gelitirmek ve uluslararas projelere katlmak.

d) alma alanlar ile ilgili kamu kurum ve kurulular, dier niversiteler, gerek ve tzel kurum ve kurulular ile sosyal taraf temsilcileri ile ibirlikleri oluturmak, almalar srdrmek, bu kurumlarn ihtiyalar dorultusunda aratrma, proje ve benzeri almalar yapmak, danmanlk hizmetleri vermek.

e) Merkezin kurulu amalar dorultusunda eitli mecralar kullanarak ulusal ve uluslararas yaym yapmak, sreli yaymlar karmak, alma teblileri yaynlamak.

f) Merkezin amalar dorultusunda, alma alanlar ile ilgili insan gc ve donanm en etkin biimde kullanabilecek yaplanmay salamak, 2547 sayl Kanunun ama ve ilkelerine uygun dier almalar yapmak.

g) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier almalarda bulunmak.

NC BLM

Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin aratrma ve faaliyet alanyla ilgili olmak zere niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan seilir ve atanr. Mdrn grev sresi yldr.

(2) Mdrn alt aydan daha fazla sre ile grev banda bulunamamas durumunda grevi sona erer. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr tarafndan ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(3) Mdr, kendisine yardmc olmak zere, niversitede grevli retim yeleri arasndan bir kiiyi Mdr yardmcs olarak yl iin grevlendirir. Mdr yardmcs, grevi banda olmad zamanlarda Mdre veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas dzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu olaan ve olaan st toplantya armak, gndemi hazrlamak.

c) Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

) Ynetim Kurulu kararlarnn uygulanmasn ve yrtlmesini salamak.

d) Yurt ii ve dndaki ilgili kurum ve kurulularla ibirliini salamak.

e) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

f) Her retim yl sonunda veya istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

g) alma programn ve yllk gelir ve gider btesini Ynetim Kurulu ile ibirlii iinde hazrlamak ve Rektre sunmak.

) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ile birlikte yedi yeden oluur. Mdr dndaki alt ye Merkezin aratrma/faaliyet alanna giren konularda almalar olan tam zamanl retim yeleri ve/veya niversite dndan Merkezin faaliyet alanlarnda almalar bulunan kiiler arasndan Rektr tarafndan seilerek yl iin grevlendirilir.

(2) Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdr tarafndan belirlenen ve yelere nceden bildirilen gndem dorultusunda, olaan olarak ayda bir defa veya gerekli olduunda Mdrn ars zerine olaanst olarak Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn oy okluu ile karar alr. Oylarn eit olmas durumunda Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasnda ve yrtlmesinde Mdre yardmc olmak ve Mdrle ibirlii iinde almak.

b) alma plann, aratrma ve eitim-retim projelerini Mdr ile ibirlii iinde kararlatrmak.

c) Merkez btesinin hazrlanmas konusunda Mdre yardmc olmak.

) Gerekli grlen durumlarda uzmanlk komisyonlar kurarak almalar yrtmek.

d) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulu kararyla, TEAMnin aratrma/faaliyet alanyla ilgili alanlarda uluslararas almalaryla tannan bilim insanlarnn ve aratrmaclarn ve yneticilerin yer alaca bir Danma Kurulu oluturulur.

(2) Danma Kurulu; Merkezin alma alanlarnda deneyimli, niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar/idari personel ile alana ynelik aratrma ve almalar ile tannan kurum ve kurulularda grev yapan veya bamsz olarak alan uzman kiiler arasndan, Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan seilen en az on yeden oluur.

(3) Danma Kurulunun niversite bnyesinde alan yeleri Rektr tarafndan, niversite dndaki yeleri ise Ynetim kurulunun nerisi ile Rektrn daveti/talebi ve ilgili kurum yetkilisinin onay ile yl iin grevlendirilir.

(4) Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(5) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir defa olaan toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaan st olarak da toplantya arabilir. Ynetim Kurulu yeleri, Danma Kurulu toplantlarna katlabilirler.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyet alanna giren tm konularda gr bildirmek ve bu Ynetmelikle verilen dier grevleri yerine getirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Aratrma ve uygulama birimleri

MADDE 14 (1) Ynetim Kurulu karar ile Merkezin hedefleri dorultusunda, etkinlik alanlarna uygun biimde, aratrma ve uygulama birimleri oluturulabilir.

Personel

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirba

MADDE 16 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar, Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 17 (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kayd ve harcanmas niversitenin mevcut mevzuat dorultusunda yaplr. Gelirlerin, ncelikle Merkezin almalarnn gelitirilmesi dorultusunda harcanmas esastr.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini ksmen Mdre devredebilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde dier ilgili mevzuat hkmleri ile niversite Senatosu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Kemerburgaz niversitesi Rektr yrtr.