13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

stanbul Aydn niversitesinden:

STANBUL AYDIN NVERSTES LER ARATIRMALAR

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Aydn niversitesi leri Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, organlarna ve organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Aydn niversitesi leri Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, organlarna ve organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: stanbul Aydn niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

b) Danma Kurulu: stanbul Aydn niversitesi leri Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

c) Merkez: stanbul Aydn niversitesi leri Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: stanbul Aydn niversitesi leri Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

d) Mtevelli Heyeti: stanbul Aydn niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Rektr: stanbul Aydn niversitesi Rektrn,

f) Senato: stanbul Aydn niversitesi Senatosunu,

g) niversite: stanbul Aydn niversitesini,

) Ynetim Kurulu: stanbul Aydn niversitesi leri Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, alma Alan ve Faaliyetleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; bilim ve teknolojideki ileri ve gncel gelimeleri incelemek, uluslararas bilimsel ibirlii erevesinde bilimsel aratrmalar yapmak, aratrmalarn verimliliini ve niteliini artrmak, ilgili alanlarda faaliyet gsteren yurt ii ve yurt d uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak ve ilgili alanlarda lisansst programlarnn gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin alma alan ve faaliyetleri

MADDE 6 (1) Merkezin alma alan ve faaliyetleri unlardr:

a) Parack fizii uygulamalar, hzlandrc, dedektr, tasarm/modelleme/benzetim teknolojileri, veri analizi, hesaplama, yksek baarml hesaplama, yazlm gelitirme, nkleer fizik ve enerji alanlarnda ilgili birimler ile ibirlii ve ortak almalar yapmak.

b) Merkezin amac ile ilgili konularda ortak almalar planlamak, organize etmek, konferans, altay, seminer, yaz/k okullar ve bilimsel toplant etkinliklerinde bulunmak.

c) Uygulama ve aratrma almalar sonunda konu ile ilgili bilimsel yayn yapmak.

) Merkezin amac ile ilgili alanlarda alma konular ve uygun aratrmaclar belirleyip bu konularda projeler hazrlanmasn ve yrtlmesini salamak.

d) Aratrmalarn gerekletirilebilmesi iin belirlenen aratrmaclarn ve aratrmac adaylarnn yurt ii ve yurt dnda yapacaklar almalar desteklemek.

e) Aratrma ktlarndan, Merkezin amac ve alma alanna giren ve Merkez dnda hazrlanan aratrmalardan uygun grlenleri fiziki ve sanal ortamlarda yaynlamak.

f) Merkezin amac ile ilgili konularda niversite bnyesinde bulunan birimler ile ibirlii yaparak yksek lisans ve doktora programlarnn hazrlanmas ve yrtlmesi iin gereken destei vermek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin retim elemanlar veya niversite dndan bilim ve teknoloji konusunda uzman kiiler arasndan Rektrn nerisi, Bakann onay ile iki yl iin grevlendirilir. Ayrca ayn niteliklere sahip bir veya iki kii Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile Mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevleri sona ermi saylr. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, yokluunda yardmclarndan birini vekil brakr ve Rektrle yazl olarak bildirir. Greve veklet alt aydan fazla srerse, yeni bir Mdr grevlendirilir.

(2) Mdr, Merkezin almalarnn ilgili mevzuat hkmlerine gre ve dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk yapmak.

c) Aratrma projelerini dzenlemek ve Rektrn onayna sunmak.

) Uygulama ve aratrma merkezleri bnyesinde, dardan istenen her trl proje ve danmanlk hizmetlerini incelemek zere Rektr ve Mtevelli Heyetinin onayna sunmak ve onayndan sonra uygulamaya koymak.

d) Proje veya danmanlk hizmetlerine ilikin esaslara gre uygulama yaplmasn salamak.

e) Merkezin her yl zel bte dnemine ait faaliyet plan ve program ile tahmini btesini hazrlayp Ynetim Kuruluna ve Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen eklini Rektrn onayna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr yardmcs/yardmclar ve niversitenin retim elemanlar arasndan veya niversite dndan Rektr tarafndan grevlendirilecek en az be kiiden oluur. Ynetim Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu Mdrn daveti zerine ylda en az drt kez toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grp karara balar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdr tarafndan hazrlanan, Merkezin her yln zel bte dnemine ait yllk faaliyet plan ve program ile tahmini btesini karara balamak.

b) Yl iinde faaliyet, plan, program ve btesinde nemli deiiklik yaplmas gerektiinde Mdr tarafndan yaplan nerileri karara balamak.

c) Yl iinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelimeleri deerlendirerek verimlilik dzeyini artracak nerilerde bulunmak.

) Merkez bnyesinde yer alacak ilmi kurullar, alma gruplar ve birimler oluturmak, bunlarn alma usullerini belirlemek ve aralarnda gerekli koordinasyonun salanmas konusunda kararlar almak.

d) Mdr tarafndan hazrlanan, Merkezin her yln zel bte dnemine ait yl sonu faaliyet raporunu karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu yeleri; niversitenin ya da dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde Merkezin amac ile ilgili konularda faaliyet gsteren kamu ve zel sektr kurum ve kurulularnda grev yapan yurt iinden ve/veya yurt dndan uzman kiiler arasndan, Rektrn teklifi ve Bakann onay ile iki yllna seilir ve grevlendirilir. Danma Kurulu azami onbe yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(2) Danma Kurulu; olaan olarak ylda bir kez ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine toplanr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez tarafndan yrtlen almalarn etkinliinin ve verimliliinin arttrlmas iin yaptklar deerlendirmeleri Mdre aktarmak.

b) Merkezin amalar erevesinde gr ve nerilerini Mdre sunmak.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Aydn niversitesi Rektr yrtr.