13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

BLENT ECEVT NVERSTES MCEVHER VE GELENEKSEL

EL SANATLARI UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Blent Ecevit niversitesi Mcevher ve Geleneksel El Sanatlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Blent Ecevit niversitesi Mcevher ve Geleneksel El Sanatlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Blent Ecevit niversitesi Mcevher ve Geleneksel El Sanatlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkez Mdrn,

) Mdr yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

d) Rektr: niversitenin Rektrn,

e) niversite: Blent Ecevit niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; mcevher ve geleneksel el sanatlar konusunda aratrma ve uygulamalar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Mcevher ve geleneksel el sanatlar alannda teorik ve deneysel aratrmalar yapmak.

b) Mcevher ve geleneksel el sanatlar konusunda kamu ve zel sektr kurulularnn karlatklar sorunlarn zmlerine ynelik aratrma ve incelemeler yapmak, danmanlk hizmeti vermek, proje ve benzeri almalar yrtmek.

c) Trkiyenin mcevher ve geleneksel el sanatlar alanndaki mevcut potansiyelini ortaya karmak ve gelitirmek.

) Trkiyede mcevher, deerli ve yar deerli ssta olarak kullanlabilecek mineral, kaya ve maden varl potansiyelini aratrmak ve dkmn karmak, bunlar ilemek iin laboratuar, tesis kurmak, ilemek, ekonomiye kazandrmak, katma deer oluturmak.

d) Trkiyede ok eskiye dayanan bir gemii olan mcevher ve geleneksel el sanatlarnn tarihsel geliimini aratrmak, gelitirmek ve bunun katma deerini artrmak iin projeler gelitirmek.

e) niversitenin farkl birimlerinde yrtlen mcevher ve geleneksel el sanatlar konusundaki almalar tevik etmek ve desteklemek, bunun gereklemesi iin gerekli ortam ve imkanlar hazrlamak.

f) niversitede ve blgede mcevher ve geleneksel el sanatlar uygulama alannda aratrma ve uygulama yapacak retim eleman ve renci yetimesini tevik etmek.

g) Trkiyede ve baka lkelerde mcevher ve geleneksel el sanatlar konusunda elde edilen tecrbe ve bilgilerin derlenmesi amac ile uluslararas i birliini aratrmak.

) Merkezin amac dorultusunda dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alanlar ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir ve ayn usulle grevinden alnabilir. Mdr, Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi Mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Gerektiinde ayn usulle Mdr yardmcs deitirilebilir. Mdr yardmclar Mdrn verecei ileri yrtr. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr yardmclarnn grevi de kendiliinden sona erer. Mdrn grevde olmad zamanlarda yerine Mdr yardmclarndan biri veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulu yelerini toplantya davet etmek.

) Ynetim Kurulunun toplant gndemini belirlemek.

d) Ynetim Kurulu kararlarnn uygulanmasn salamak.

e) Her yln sonunda Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grlerini aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

f) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim ve aratrma ile ilgili plan ve programlarn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

g) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini, ilgili birimler arasndaki koordinasyonu salamak.

) lgili mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yrtmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin karar organdr.

(2) Ynetim Kurulu, Mdr dahil yedi kiiden oluur. Mdr dndaki dier alt ye; Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalar bulunan niversite retim elemanlar arasndan, Mdr tarafndan nerilir ve Rektr tarafndan grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularnda i birlii gerektiren almalarn yrtlebilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak.

) Merkezin almalar iin gerekli grlen alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

d) Yurt iindeki ve yurt dndaki kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazrlamak.

e) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

f) lgili mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversite iinden veya dndan Merkezin faaliyet alanlar dorultusunda almalar yapan kii ve kurum temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt kii ve Mdrden oluur. Mdr, Danma Kurulunun bakandr. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, ylda en az bir kere Mdrn daveti zerine salt ounluk ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Danma Kurulu; yllk faaliyet raporu, alma program, eitim faaliyetleri, almalar ile bir sonraki alma ylna ait programla ilgili Ynetim Kuruluna gr bildirir ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini tamamen veya ksmen Mdre devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.