13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

BLENT ECEVT NVERSTES KARAELMAS SBER GVENLK

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Blent Ecevit niversitesi Karaelmas Siber Gvenlik Uygulama ve Aratrma Merkezinin tekilat, ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Blent Ecevit niversitesi Karaelmas Siber Gvenlik Uygulama ve Aratrma Merkezinin kuruluuna, faaliyetlerine, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Blent Ecevit niversitesi Karaelmas Siber Gvenlik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Blent Ecevit niversitesi Rektrn,

) niversite: Blent Ecevit niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; siber gvenlik hususunda blge ve lke apnda bilinlenmeye katkda bulunmak, kurumlarn istei zerine siber gvenlik hususunda rapor hazrlamak, nitelikli insan gcn yetitirmek ve siber gvenlik alannda akademik almalar yapmaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalarna ulamak iin aada belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Siber gvenlik konusunda alan aratrmaclar arasnda koordinasyon ve ibirlii salayarak uygulama ve aratrmalarn yaplaca bir ortam temin etmek.

b) Siber gvenlik konularnda danmanlk ve eitim hizmeti vermek.

c) Gerekli kurumlara danmanlk faaliyetleri sunmak.

) Ulusal ve uluslararas seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar dzenlemek.

d) Dergi, kitap ve benzeri yaym faaliyetlerinde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin retim elemanlar arasndan yl iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir ve ayn usul ile grevden alnabilir. Mdr, Rektre kar sorumludur. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Gerektiinde ayn usulle mdr yardmcs deitirilebilir. Mdr yardmclar Mdrn verecei ileri yrtr. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr yardmclarnn grevi de kendiliinden sona erer. Mdrn grevde olmad zamanlarda yerine mdr yardmclarndan biri veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulu yelerini toplantya davet etmek.

) Ynetim Kurulu gndemini hazrlamak.

d) Ynetim Kurulu kararlarnn uygulanmasn salamak.

e) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve bunu Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak.

f) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim ve aratrma ile ilgili plan ve programlarn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

g) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini, ilgili birimler arasndaki koordinasyonu salamak.

) Merkez bnyesinde alan personelin grev ve sorumluluklarn belirlemek ve personelin grevlerini sorumluluklar erevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Ynetmelie gre srdrp srdrmediini denetlemek.

h) Danma Kuruluna bakanlk etmek.

) lgili mevzuat hkmleri ile verilen dier grevleri yrtmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; mdr ve mdr tarafndan nerilen niversitede alan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen alt kii ile birlikte toplam yedi kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularnda ibirlii gerektiren almalarn yrtlebilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak.

) Merkezin almalar iin gerekli grlen alma gruplar ve komisyonlar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Yurt iindeki ve yurt dndaki kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazrlamak.

e) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak.

g) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

) lgili mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdr ve niversiteye bal birimlerden veya dardan Merkezin faaliyet alanlar dorultusunda almalar yapan kiiler ve kurumlarn temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt kii ile birlikte toplam be kiiden oluur. Mdr, Danma Kurulunun Bakandr. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, ylda en az bir kez Mdrn daveti zerine salt ounluk ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr.

(3) Danma Kurulu; yllk faaliyet raporu, alma program, eitim faaliyetleri, almalar ile bir sonraki alma ylna ait programla ilgili Ynetim Kuruluna gr bildirir ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu yetkisini uygun grd lde Merkez Mdrne devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.