13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Seluk niversitesinden:

SELUK NVERSTES SANAT VE TASARIM FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Seluk niversitesi Sanat ve Tasarm Fakltesinde kayt, eitim-retim ve snavlarda uyulacak esaslara ilikin hkmleri dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Seluk niversitesi Sanat ve Tasarm Fakltesinde kayt, eitim-retim ve snavlarda uyulacak esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek iin, ilgili blm bakannn nerisi zerine dekan tarafndan grevlendirilen retim elemann,

b) Ders kredisi: Bir dersin baaryla tamamlanabilmesi iin, rencinin yapmas gereken almalarn tmn; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel alma, snavlar, devler, ktphane almalar, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri almalar ifade eden deeri,

c) Faklte: Seluk niversitesi Sanat ve Tasarm Fakltesini,

) Faklte Kurulu: Seluk niversitesi Sanat ve Tasarm Fakltesi Kurulunu,

d) Faklte Ynetim Kurulu: Seluk niversitesi Sanat ve Tasarm Fakltesi Ynetim Kurulunu,

e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil derslerini,

f) n artl ders: Alnabilmesi iin alt yaryl veya yllarda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas art aranlan dersi,

g) Senato: Seluk niversitesi Senatosunu,

) niversite: Seluk niversitesini,

h) Yaygn Semeli Ders: rencilerin baka birimlerden alabilecekleri alan d semeli dersleri,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim ile lgili Esaslar

Eitim-retim dnemleri ve akademik takvim

MADDE 5 (1) Eitim-retim dnemleri gz ve bahar yaryllarndan oluur. Bir yaryl on drt haftadan az olamaz. Eitim-retim yaryl esasna gre dzenlenir.

(2) Fakltede eitim-retim niversite akademik takvimine uygun olarak yrtlr.

Giri ve kayt artlar

MADDE 6 (1) Faklteye giri iin aadaki artlar aranr:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) O retim ylnda Faklteye ilgili mevzuat gerei kayt hakk kazanmak veya zel yetenek snavlarnda baarl olmak.

c) Kayt iin SYM klavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

(2) Faklteye zel yetenek snav ile alnacak rencilerde aranacak genel ve zel artlar ile renci n kayt ve zel yetenek snav tarihleri Faklte Kurulu tarafndan belirlenir ve Rektrlke ilan edilir.

(3) Faklteye zel yetenek snav ile renci olarak kabul edilebilmek iin kabul artlarn tayan adaylar, Faklte Ynetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafndan yaplacak olan zel yetenek snavlarnda baarl olmak zorundadrlar. zel yetenek snavlar ile ilgili hususlar Senatoca belirlenir. Adaylar ilan edilen gn, saat ve yerde bu snavlara girmek zorundadr.

(4) zel yetenek snavlarnda baar notu 100 zerinden 60 puandr. zel yetenek snavlarnda baarl olan adaylarn, SYM tarafndan belirlenen yntemle yaplan puan sralamasna gre kesin kaytlar yaplr. Snav notu 60 ve daha yksek olup, asl listeye giremeyenler yedek listeye alnrlar. Kontenjan a olduu takdirde, yedek sralamas gzetilerek bu adaylarn da kesin kaytlar yaplr. Snav notu 60 puandan az olanlar hibir ekilde sralamaya alnmazlar.

(5) Kesin kayt hakk kazanan adaylarn kayt iin bizzat bavurmalar gerekir. Mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar, noter vekletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracl ile kayt yaptrabilir. stenen belgelerin asl veya Faklte tarafndan onayl rnei kabul edilir. Kayt iin ilan edilen sre iinde istenilen belgeleri tamamlayarak bavurmayan adaylar, bu haklarn kaybederler. Askerlik durumu ve adl sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Kayt yenileme ve kayt dondurma

MADDE 7 (1) renci her yaryl banda akademik takvimde gsterilen sre iinde 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirerek kaydn yeniletmek, ders kaydn yaptrmak ve danmanna onaylatmak zorundadr.

(2) Birinci snfa kayt yaptran renci, ayn zamanda birinci yaryl programnda yer alan derslere de kaydn yaptrm saylr.

(3) Akademik takvimde belirtilen srelerde 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirmeyen ve kaydn yeniletmeyen renci, o yaryldaki rencilik haklarndan yararlanamaz, derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre, 2547 sayl Kanunda belirtilen eitim-retim sresinden saylr. Ancak, sresi iinde kaydn yeniletmeyenlerden hakl ve geerli mazereti olan rencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli ge kaytlar iin son bavuru tarihine kadar mazeretini belirten dilekeyle bavurmas kaydyla, kaydnn yenilenmesine Faklte Ynetim Kurulu tarafndan karar verilir.

(4) renci, kayt yenileme sresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-brakma tarihlerinde danmannn onay ile yeni ders seebilir veya setii dersi brakabilir.

(5) Geerli mazereti kabul edilen rencilerin renim sreleri, akademik takvimde belirtilen mazeretli ge kayt sresinin sonuna kadar bavurduu takdirde, Ynetim Kurulu karar ile bir veya iki yaryl iin dondurulur.

Eitim-retim program

MADDE 8 (1) Bir sonraki akademik yla ait eitim-retim program, ilgili blm veya ana sanat dal kurulunun nerisi zerine Faklte Kurulunca dzenlenerek Senatoca karara balanr.

(2) Fakltede eitim-retim program, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atlye, laboratuvar ve benzeri almalardan oluur. Hangi dersler iin uygulama yaplacana ve hangi uygulamalarn ders saylacana Faklte Kurulu karar verir. Yaplmas zorunlu olan staj, uygulama ve benzeri almalarla ilgili esaslar Faklte Kurulunun teklifi ve Senatonun onay ile yrrle girer.

(3) Bir programdaki tm dersler ve uygulamalar iin ders kredileri, teorik ve uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli alma saatleri de gz nnde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)ne uygun olarak belirlenir.

(4) Fakltede bir programdaki toplam ders kredisi, Yksekretim Kurulunca ilgili programn yer ald diploma dzeyi ve alan iin Trkiye Yksekretim Yeterlilikler erevesine gre belirlenen kredi aralna gre, 240tr.

retim dzeyi ve ekli

MADDE 9 (1) Fakltede drt yllk lisans retimi yaplr ve ders geme esas uygulanr.

renci stats

MADDE 10 (1) Fakltede tam zamanl rencilik esastr, dinleyici ve zel renci kabul edilmez.

NC BLM

Dersler, Snavlar ve Not Deerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 11 (1) renci, her yaryl banda ncelikle alt snflarda hi almad, devamsz kald veya baarsz olduu dersleri almak kaydyla bulunduu yaryl derslerinden de alr. rencinin alt snflardan baarsz olduu dersler dikkate alnarak, bulunduu yaryldan alaca derslere renci ve danman birlikte karar verir.

(2) n artl dersler ve n artlar, Faklte Kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

(3) n artl derslerden baarsz olan renci bir st dnemdeki n artl dersi alamaz.

(4) Genel arlkl not ortalamas, ikinci yaryl sonunda 1.00n altnda, nc, drdnc ve beinci yaryl sonunda 1.50nin altnda; altnc ve yedinci yaryl sonunda 1.80in altnda olan renci bir st yaryldan ders alamaz, alt yaryllardan baarsz olduu dersleri tekrar eder.

(5) renci danmann olumlu gr ile n artl dersler dnda, alt snflardaki tm derslerden baarl olmas ve genel arlkl not ortalamasnn en az 3.00 olmas art ile bulunduu yaryl programnda bulunan derslerin toplam kredisinin %20sine kadar bir st yaryldan ders alabilir.

(6) renci bir nceki eitim-retim ylnda BBden daha dk not ald dersi/dersleri not ykseltmek iin tekrar alabilir. Bu durumda alnan son not geerli olur.

(7) Kayt donduran, sreli uzaklatrma cezas nedeniyle dnem kaybeden, ders kayd yaptrmayan veya baarszlk nedeniyle bulunduklar yaryldan ders alamayan renciler renimlerine kaldklar yaryldan devam ederler, bir st yaryldan ders alamazlar.

(8) Programdan kaldrlan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten baarsz olan renci, o dersten muaf saylr.

(9) Fakltede renciler, ilgili blm kurulunun uygun grd hallerde ulusal ve uluslararas renci deiim programlar ile renimlerine baka niversitelerde devam edebilirler. Ayrca renciler, eitim programlarnda yer ald takdirde yaygn semeli dersler kapsamnda bulunan, Fakltenin veya baka fakltelerin blm/programlarnda yer alan dersleri alabilirler.

Derslere devam

MADDE 12 (1) Fakltede dersler, ilgili blmlerin karar ile ana sanat dal dersleri, yardmc sanat dal dersleri, ortak zorunlu dersler ve kltr dersleri olmak zere drt ayr gruptan oluabilir. Gruplar oluturan dersler Faklte Kurulunca kararlatrlr ve eitim-retim programnda gsterilir.

(2) Fakltede btn snflarda, btn derslerden devam zorunluluu olup; renci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadr.

(3) Teorik derslerin %30undan, Faklte Kurulunca uygulamal ders olarak tanmlanan derslerin ise %20sinden fazlasna devam etmeyen renci o dersin final ve btnleme snavlarna alnmaz.

(4) renci, tekrarlanan derslerde daha nce devam artn yerine getirmi ise yeniden devam art aranmakszn, ara snav ve dier snavlara girer. Ancak uygulamal derslerin tekrarnda yeniden devam zorunluluu vardr.

(5) Devamn denetimi dekanlk tarafndan uygun grlen bir yntemle yaplr. Devamsz rencilerin durumu final snavlarndan nce ilgili retim eleman tarafndan iln edilir.

Snavlar

MADDE 13 (1) Snavlar; ara snav, final snav, btnleme snav, tek ders snav, muafiyet snav ve mazeret snavlardr. Sz konusu snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Ara snav: Her ders iin en az bir ara snav yaplr. Ara snavlarn say, kapsam, biim ve deerlendirme esaslar Faklte Kurulunca belirlenir. Ara snavlarn hangi tarihte ve nerede yaplaca, snav tarihinden en az iki hafta nce dekanlk tarafndan tespit ve iln edilir. Ayn gnde bir yaryl programnda yer alan derslerden en ok ikisinin ara snav yaplr.

b) Final snav: Bir dersin final snav, o dersin tamamland yaryl sonunda yaplr. Final snavna, devam zorunluluunu yerine getiren ve uygulamas olan derslerin uygulamalarndan baarl olan renciler girebilir.

c) Btnleme snav: Btnleme snavna, final snavna girme hakkna sahip olup da snava girmeyen veya girdii halde yeterli baary salayamayan, n artl derslerde CC ve daha dk, dier derslerde ise DC ve daha dk not alan renciler girebilir. Btnleme snav final snav yerine geer ve ders baar notunun belirlenmesinde ayn ekilde deerlendirilir. Btnleme snavlar, final snavlarnn bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr.

) Tek ders snav: Mezuniyetleri iin tek dersi kalan rencilere dileke ile bavurmalar halinde btnleme snavlarn takiben bir ay iinde Faklte Ynetim Kurulu kararyla tek ders snav hakk tannr. renciler, daha nce alnmam ya da devam art yerine getirilmemi bir dersten tek ders snavna giremez. Tek ders snavnda ara snav art aranmaz ve n artl derslerde en az CB, dier derslerde en az CC alan renci baarl saylr.

d) Mazeret snav: Mazeret snav hakk, mazereti nedeniyle ara snavlara giremeyen rencilere tannr. Bunun dnda baka hibir snav iin mazeret snav hakk verilmez. Ara snavlara giremeyen rencilerden hakl ve geerli mazeretleri Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilenler, ara snav haklarn ayn yaryl iinde dekanlk tarafndan iln edilen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

e) Muafiyet snav: Faklteye yeni kayt yaptran renciler iin ortak zorunlu yabanc dil derslerinden, yabanc diller yksekokulu tarafndan yaryl banda alan snavdr. Bu snavlara ilikin esaslar Senatoca belirlenir.

(2) Birinci fkrada saylan snavlar yazl, szl, yazl-szl veya uygulamal olarak yaplabilir. Snavlarn nasl yaplacana ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri almalarn nasl deerlendirileceine Faklte Kurulu karar verir.

(3) Gerekli grlen hallerde Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir. renciler snavlara ilan edilen zamanda ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile ynetimce istenecek baka belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadrlar.

(4) Blm Kurulunca kabul edilen ve Faklte Kurulunca onaylanan ilgili derslerin final ve btnleme snavlar Faklte Ynetim Kurulunca oluturulacak komisyonlarca yaplr. Faklte Dekan, snav komisyonlarnn tabii bakandr. Dekann bulunmad durumlarda ise ilgili blm, ana sanat veya sanat dal bakan bu grevi yerine getirir.

(5) Ortak zorunlu ve dier derslerin okutulmasnda, snavlarnn yaplmasnda ve deerlendirilmesinde niversitede yrtlen genel uygulamalar geerlidir.

(6) retim elemanlar, ara snav sonularn final snavlar balamadan en ge onbe gn nce otomasyon sistemine girmek ve snav evrakn idareye teslim etmek zorundadrlar. Final snav sonularnn ise o dersin btnleme snavndan bir hafta ncesine kadar iln edilmesi gerekir.

Snav notuna itiraz

MADDE 14 (1) renciler snav sonularna, notlarn ilanndan itibaren en ge be i gn iinde dekanla yazl olarak madd hata itiraznda bulunabilirler. tiraz zerine idarece yaplacak inceleme sonucu madd hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da gr alnp gerekli dzeltme yaplarak Faklte Ynetim Kurulu karar ile durum kesinlik kazanr ve sonu renciye bildirilir.

Puan, harf notu ve katsaylar

MADDE 15 (1) Snav sonularnn deerlendirilmesinde kullanlan puan, harf notu ve katsaylar aadaki ekilde tanmlanr:

a) Puanlar Harf Notu Katsaylar

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

75-84 BB 3.00

70-74 CB 2.50

60-69 CC 2.00

55-59 DC 1.50

50-54 DD 1.00

40-49 FD 0.50

0-39 FF 0,00

--- F 0,00

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB: Baarl,

2) CC: Yardmc sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kltr derslerinde baarl,

3) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde ve kltr derslerinde rencinin dnem arlkl not ortalamas 2.00 ve zerinde ise baarl (artl geer), deilse baarsz,

4) FD, FF: Baarsz,

5) F: Devamszlk veya uygulamadan baarsz olmas sebebiyle final snavna girme hakk yok,

6) G (Geer): Kredisiz derslerde baarl,

7) K (Kalr): Kredisiz derslerden baarsz,

8) M (Muaf): Bir yksekretim kurumundan dikey/yatay geile kabul olunan veya herhangi bir yksekretim programnda okurken merkez yerletirme ile yeniden kayt hakk kazanan rencilerin ilgili programa intibaklarnda, nceden izledikleri programda alm olduklar ve Faklte Ynetim Kurulu karar ile baarl sayldklar dersler iin kaydedilen not,

olarak tanmlanr.

Baar notunun tespiti

MADDE 16 (1) rencinin bir dersten baars, o dersin final/btnleme snavndan sonra, ders sorumlusu retim eleman tarafndan, ara snav/snavlar not ortalamasnn % 40 ile yaryl sonu final veya btnleme snav notunun % 60nn toplam dikkate alnarak yukardaki tabloya gre verilen harf notuna gre belirlenir.

(2) Bir ders ile uygulamasnn ayr snavlarla deerlendirilebileceine ve bunlarn birbiriyle balantl olduuna, renciye mezuniyet tezi veya almas yaptrlmas halinde bunlarn deerlendirme esaslarna Faklte Kurulu karar verir.

(3) retim eleman birinci fkradaki yntemle bulunacak puann 15 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendindeki tabloda bulunan harf karlnn altnda bir harfi baar notu olarak belirleyemez. Ayn puana sahip rencilere farkl harf notu verilemez. Bir renciye verilen harf notu, kendisinden daha dk puana sahip rencilerin harf notundan dk olamaz.

Arlkl not ve arlkl not ortalamas

MADDE 17 (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alnan notun katsaysnn arpm o dersin arlkl notudur.

(2) Dnem Arlkl Not Ortalamas: rencinin o yaryl kaydolduu tm derslerin arlkl notlarnn toplamnn ayn derslerin kredi toplamna blnmesi ile elde edilir. Blme ilemi virglden sonra iki basamak yrtlr. Sonularda virglden sonraki nc hane beten kkse sfr olarak, be veya daha bykse artrlm ekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Genel Arlkl Not Ortalamas: rencinin Faklteye kaydolmasndan itibaren ald btn derslerin arlkl notlarnn toplamnn ayn derslerin kredi toplamna blnmesi ile elde edilir. Genel arlkl not ortalamas hesaplamasnda rencinin tekrar ettii derslerden ald son harf notu esas alnr. rencilerin muaf tutulduklar dersler genel arlkl not ortalamasnn hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

(4) Mezuniyet Arlkl Not Ortalamas: rencinin mezun olmaya hak kazand tarih itibariyle genel arlkl not ortalamas, mezuniyet arlkl not ortalamasdr.

Baar denetimi

MADDE 18 (1) rencilerin n artl derslerden baarl saylabilmeleri iin en az CB, dier derslerden baarl saylabilmeleri iin en az CC almalar gerekir. Derslerden artl gemek iin (DC ve DD notlar ile baarl saylabilmeleri iin), dnem arlkl not ortalamalarnn en az 2.00 olmas gerekir. n artl derslerden artl gei yoktur.

(2) artl geer DC, DD notlar ile ilgili deerlendirme btnleme snavlar sonrasnda yaplr.

Eitim-retim sresi ve ek sreler

MADDE 19 (1) Fakltede renimlerini 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi ile belirlenen azami renim sresi olan yedi yl iinde tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirmek kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder. Eitim-retim sresinin hesaplanmasnda kayt dondurma sreleri dikkate alnmaz.

(2) niversiteden sreli uzaklatrma cezas alan rencilerin ceza sreleri, eitim-retim sresinden saylr.

DRDNC BLM

Kayt Silme, Sildirme ve Mazeretler

Kayt silme ve sildirme

MADDE 20 (1) rencinin aada belirtilen hallerde niversite ile iliii kesilir:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre yksekretimden karma cezas alm olmak.

b) Yazl olarak Faklte ile iliiinin kesilmesi talebinde bulunmak.

Mazeretler

MADDE 21 (1) Hakl ve geerli bir sebeple mazeret beyan eden renciler, mazeretlerinin biti tarihinden itibaren en ge bir hafta iinde dekanla yazl olarak bavurmak zorundadr. Bu sre ierisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. rencilerin salkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi iin, salk raporlarnn niversite salk kurulularndan veya yatakl dier salk kurumlarndan alnm olmas gerekir.

(2) Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilecek geerli mazeretlerle ilgili olarak, aadaki esaslara gre ilem yaplr:

a) rencinin, geerli mazereti sebebiyle katlamad ders saatlerindeki devamszl, 12 nci maddede belirtilen snrlar at takdirde, devamsz olduu derslerle ilgili haklar rencinin talebi zerine dondurulur. renciler bu dersleri, aldklar ilk yarylda alrlar. Bu ekilde kaybedilen sre, eitim-retim sresine eklenir.

b) rencinin mazereti bu Ynetmelikte ngrlen devam sresine dhil edilmez.

c) renciler, raporlu olduklar sre ierisinde snavlara giremez. Raporlu olduu sre iinde snava giren rencilerin snavlar geersiz saylr.

BENC BLM

Yatay ve Dikey Geiler, Mezuniyet, Eser Brakma ve Diplomalar

Yatay ve dikey geiler

MADDE 22 (1) Faklteye yaplacak yatay ve dikey geiler ile Seluk niversitesinin birimlerinin blm veya programlar arasndaki geiler, ift ana dal ve yan dal eitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve Senato kararlarna gre yaplr. Yatay ve dikey gei ile gelen rencilerin intibaklar Faklte Ynetim Kurulu karar ile yaplr.

(2) Birden fazla ana sanat dal olan blmlerde, rencilerin ana sanat dal deiiklikleri ancak birinci snfn gz ve bahar yaryllar sonunda rencinin talebi, blm kurulunun teklifi ve Faklte Ynetim Kurulu kararyla yaplabilir.

Mezuniyet

MADDE 23 (1) Bir rencinin kaytl olduu programdan mezun olabilmesi iin, programda ngrlen mezuniyeti iin gerekli olan dersleri alm ve baarm olmas, uygulamalar, staj ve benzeri almalar baar ile tamamlamas ve mezuniyet arlkl not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir.

(2) rencinin mezuniyet tarihi, o snav dnemindeki son snavn gndr. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, bitirme devi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan renciler; tek ders snavnda baarl olduu veya bu almalarn tamamlanarak kabul edildii tarihte mezun olurlar. Tek ders snavnda baarl olan renciler hari, mezuniyetleri bir sonraki akademik yaryla taan rencilerin ise, o yaryla ilikin olarak 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirmesi gerekir.

Eser brakma

MADDE 24 (1) Fakltede tm blmlerde eitim-retim gren renciler, Blm Kurulunun uygun grd derslerde hazrlad yaryl sonu almasn Faklteye brakmak zorundadr. Yaryl sonu almalarn tam olarak teslim etmeyen renciler bu derslerden baarsz kabul edilirler.

(2) Yaryl sonu almalar ile ilgili dzenlemeler ve eserlerin ne ekilde deerlendirileceine ilgili blmler ve dekanlk tarafndan karar verilir.

Diplomalar

MADDE 25 (1) Fakltede eitimini baar ile tamamlayan ve mezun olan rencilere lisans diplomas ve diploma eki verilir. Diplomalar hazrlanncaya kadar, renciye diplomasn alrken iade etmek zere geici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektrlke souk damga ile mhrlenir. Diplomalarn ekli ve zerinde yer alacak bilgiler Rektrlke dzenlenir.

(2) Fakltenin ilk drt yarylnn btn derslerinden baarl ve bu derslerin arlkl not ortalamas 2.00 olan renciye, programdan ayrlmak istemesi halinde n lisans diplomas verilir. n lisans diplomas almak iin yaplacak bavurular herhangi bir sre ile snrl deildir.

(3) Bir yaryl sonunda, daha nce hi disiplin cezas almam olmak kaydyla, o yaryl sonuna kadar almas gereken tm dersleri alarak baarl olan ve dnem arlkl not ortalamas 3.50 ve stnde olan renciler, yaryl yksek onur rencisi; 3.00 ila 3.49 arasnda olan renciler ise yaryl onur rencisi olarak tanmlanr. renciye o yaryl sonunda dekanlk tarafndan yaryl yksek onur/onur rencisi olduunu gsterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hi disiplin cezas almam ve mezuniyet arlkl not ortalamas 3.50 ve st olan renciler diploma yksek onur rencisi; 3.00 ila 3.49 arasnda olan renciler ise, diploma onur rencisi olarak tanmlanr. renciye, diplomas ile birlikte diploma yksek onur/onur rencisi olduunu gsterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 26 (1) Her trl tebligat, rencinin Faklteye kayt srasnda bildirdii adrese taahhtl olarak yaplmak veya varakas Faklte binasnda iln edilmek suretiyle tamamlanm saylr.

(2) Faklteye kayt olurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde, bunu Fakltenin ilgili birimlerine bildirmemi bulunan veya vermi olduklar adreste eksiklik veya yanllk olan rencilerin mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde kendilerine tebligat yaplm saylr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seluk niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Seluk niversitesi Rektr yrtr.