12 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29058

TEBL

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK KMLK BLGSN HAZ CHAZLARIN KAYIT

ALTINA ALINMASINA DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ithal veya imal edilen ya da yurtdndan yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn elektronik haberleme yapabilmesi iin elektronik kimlik bilgilerinin kayt altna alnmasna, haberleme hizmeti verilmesinin engellenmesine, bertaraf edilmesine veya ihra edilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

(2) Bu Tebli, uluslararas dolam hizmeti alan kullanclara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hari olmak zere iletmeciler tarafndan hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tm cihazlar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri ile 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarn Kayt Altna Alnmasna Dair Ynetmeliin 21 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Deiim amal cihaz: thalat veya imalat yaplan cihaza teknik servis hizmeti verilmesi amacyla yedek para olarak ithal/imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz anakart veya takas amal ithal veya imal edilen cihaz,

b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanunu ile dzenlenen gvenli elektronik imzay,

c) GSMA (GSM Association): GSM Birliini,

) Kapasite raporu: malat firmalarn yllk retim kapasitesini gsteren ve ilgili sanayi odas tarafndan dzenlenen raporu,

d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

e) TAC (Type Approval Code): Cihaza ilikin marka, model ve benzeri bilgileri ifade eden ve IMEI numarasnn ilk 8 hanesinden oluan kodu,

f) Teknik kontroller: thal veya imal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cihaza ait elektronik kimlik bilgisinin beyaz listeye aktarlmas ncesinde yaplan IMEI numarasnn daha nce beyaz listede olup olmadna ilikin kontrol, IMEI numarasnn kayp, alnt veya elektronik kimlik bilgisi deitirilmi olarak belirlenip belirlenmediine ilikin kontrol, TAC kontroln, basamak kontroln veya ilgili dier kontrolleri,

ifade eder.

KNC BLM

Yolcu Beraberinde Getirilen Cihazlara Ait IMEI Numaralarnn Kayd

Bavuru

MADDE 4 (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarnn kayt altna alnmasna ilikin bavurular yurt dndan yolcu beraberinde getirilen cihazlarn sahipleri tarafndan e-Devlet kaps zerinden yaplr.

(2) Bu bavurularda cihaz sahibi tarafndan beyan edilen bilgiler ilgili merciler tarafndan elektronik ortamda dorulanmasn mteakip Kuruma iletilir.

(3) lgili mevzuat gereince e-Devlet kapsndan kendisi zerine kayt yaplmasna izin verilmeyen kiiler cihazlarna ait IMEI numaralarnn kayt altna alnmas iin ilgili mevzuat erevesinde aadaki belgeler ile iletmeci abone kayt merkezine bavurur:

a) Dileke.

b) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduu sayfa ve yurda girii gsterir sayfann fotokopisi.

c) Dier kamu kurum ve kurulularnca belirlenen belgeler.

Bu bavuruda sunulan belgelerin birer nshas zerinde iletmeci abone kayt merkezinin yetkilisinin ad, soyad ve slak imzas ile asl grlmtr kaesi ve ilgili kayt merkezinin ak adres ve iletiim bilgileri yer alr.

(4) 18 yandan kkler iin kayt bavurular anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafndan yaplr.

(5) nc fkrada belirtilen bavurularda eksik belge yer almas durumunda bu eksikliin tamamlanmasn teminen dorudan Kuruma bavuru yaplabilir. Bu bavuruda belgelerin birer nshas zerinde aadaki hususlar yer alr:

a) letmeci abone Kayt Merkezi yetkilisine, notere veya kamu kurumu yneticisine ait ad, soyad ve slak imza.

b) Asl Grlmtr kaesi.

c) Ak adres ve iletiim bilgilerinin bulunduu ilgili kurum/kurulu kaesi/mhr.

(6) Cihaza ait IMEI numaras veya numaralar, gerekli kontrollerden gemesi halinde beyaz listeye alnr.

(7) Gnderilen bilgi veya belgelerin mevzuata uygun olmadnn belirlenmesi ve ilgili IMEI numarasnn beyaz listede olmas halinde bu IMEI numaras beyaz listeden karlr.

Yabanc uyruklu kiilerin bavurular

MADDE 5 (1) Yabanc uyruklu kiiler, yurtdndan beraberlerinde getirdikleri cihazlarn sadece bir abone numaras ile kullanabilirler. Bundan faydalanmak isteyen kiiler, 4 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen belgelerle birlikte iletmeci abone kayt merkezine bavurur. letmeci sunulan bu bilgi ve belgeler ile birlikte abonelik szlemesinin asl ya da fotokopisini Kuruma gnderir.

(2) Cihaza ait IMEI numaras gerekli kontrollerden gemesi halinde bildirilen abone numaras ile eletirilir.

(3) Bavuruda sunulan belgelerin birer nshas zerinde iletmeci abone kayt merkezinin yetkilisinin ad, soyad ve slak imzas ile asl grlmtr kaesi ve ilgili kayt merkezinin ak adres ve iletiim bilgileri yer alr.

(4) Bu maddede belirtilen kiilerin Trkiyede grev yapan diplomat, askeri personel, Trkiyede renim gren renci olmas ya da Trkiyede ikamet etmesi halinde, bu durumlarn belgelemeleri kouluyla bavurular 4 nc madde kapsamnda deerlendirilir.

nceleme ve deerlendirme

MADDE 6 (1) Kurum kendisine iletilen bilgi ve belgeler zerinde gerekli kontrolleri yapar.

(2) Yaplan kontroller sonucunda bilgi veya belgelerinde uygunsuzluk tespit edilen bavuruda yer alan IMEI numaras ilgili listeden karlr.

(3) Kurum; birinci fkrada yer alan kontrolleri ilgili mercilerle elektronik ortam zerinden yapmas halinde bavuru sahibinden belge talep etmeyebilir.

NC BLM

thal veya mal Edilen Cihazlara ait IMEI Numaralarnn Kayd

Kullanc Hesab

MADDE 7 (1) thalat veya imalat ilemini gerekletiren gerek veya tzel kiiler; ithal veya imal edilen cihazlarn kayt altna alnmas iin Kuruma elektronik ortamda bavurur.

(2) Elektronik ortamda bavuru yaplabilmesi iin ithalat veya imalat kendi adna ilem yapmaya yetkilendirdii gerek kiiye ait bilgiler ile ithalatya veya imalatya ait bilgileri tam ve doru biimde belirlenen internet sayfas zerinden Kuruma bildirir.

(3) thalat veya imalat verdii bilgilerin yer ald elektronik imza taahhtnamesini slak imzal olarak imza sirkleri ile birlikte elektronik bavurunun yapld tarihten itibaren en ge otuz gn iinde Kuruma ulaacak ekilde gnderir.

(4) Talep edilen belgelerin suret olarak gnderilmesi halinde asl gibidir kaeli noter tasdiki aranr.

(5) letilen bilgi ve belgeler Kurum tarafndan kontrol edilir ve uygun bulunmas halinde kullanc hesab tahsis edilir.

(6) nc fkrada belirtilen sre ierisinde belgesi iletilmeyen bavurular dikkate alnmaz.

(7) Tahsis edilen kullanc hesab ile yaplacak her trl ilemden ithalat veya imalat sorumludur.

Bavuru bilgileri

MADDE 8 (1) thal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarnn kayt altna alnmas kapsamnda ithalat tarafndan;

a) Gmrk Beyannamesinde yer alan aadaki bilgiler,

1) Gmrk belge numaras,

2) lke (menei),

3) Tescil ve kapan tarihi,

4) Cihaz adedi,

5) Bildirilen cihaza ait kalem sra numaras,

6) Kalemin 44 no'lu alan bilgileri (marka, model, pazar ad, fatura tarihi ve numaras, TAREKS referans numaras),

b) thal edilen cihazlara karlk gelen ve TAC listesinden seilen cihaz markas ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,

c) thal edilen cihazlarn IMEI numaralar,

) Bu maddede saylan belgelerin taranm kopyalar,

d) Kurum tarafndan istenilen dier bilgi ve belgeler,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(2) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye'de retilen, mal Edilen veya Montaj Yaplan Cihazlarn Bildirimine Dair Tebli kapsamnda bildirimi yaplan ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn kayt altna alnmas iin imalat tarafndan;

a) Kapasite raporuna ilikin bilgiler,

b) mal edilen cihazlara karlk gelen ve TAC listesinden seilen cihaz markas ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,

c) mal edilen cihaz adedi,

) mal edilen cihazlarn IMEI numaralar,

d) Bu maddede saylan belgelerin taranm kopyalar,

e) Kurum tarafndan istenilen dier bilgi ve belgeler,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(3) Bildirilen IMEI numaralar, teknik kontrollerden gemedike kayt altna alnmaz.

(4) Kayt altna aldrlmak istenen cihaza ait TACn MCKSde tanml olmamas halinde marka, model, pazar ad, cihaza ait IMEI adedi ve cihaz zellikleri; ithalat veya imalat tarafndan elektronik ortamda Kuruma bildirilir. TACn MCKSye tanmlanabilmesi iin, TAC numarasna karlk gelen marka, model ve cihaza ait IMEI adedi bilgilerinin GSMA tarafndan yaymlanan tahsis edilmi TAC listesinde yer almas gerekir.

(5) Bavuru srasnda gnderilen bilgi ve belgelerin doruluu ve btnl bavuru sahibinin ykmllndedir.

(6) thalat veya imalatnn verdii bilgilerde deiiklik olduunun Kuruma bildirilmemesi ve Kurum tarafndan bu durumun tespit edilmesi halinde yaplan bavurular deerlendirilmeye alnmaz.

Bavuru belgeleri

MADDE 9 (1) Kayt altna alma bavurusu kapsamnda;

a) thalat tarafndan;

1) Gmrk beyannamesi,

2) Gmrk beyannamesinde cihazn mobil haberleme kabiliyeti olduuna dair ak bir bilgi bulunmamas halinde ilgili gmrk beyannamesine ait fatura, eyann mobil haberleme kabiliyeti olduunu ispatlayan teknik bilgileri (frekans band k gc ve benzeri) ieren dokman, ihracat firmadan alnan modl beyan yazs (Yurtd ticaret odas ve ticaret odasnn bulunduu lkedeki Trk Konsolosluu tarafndan onaylanm),

b) malat tarafndan;

1) Kapasite raporu (Bavuru tarihi itibariyle son bir aylk sre ierisinde Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ya da ilgili oda tarafndan asl gibidir onayl),

elektronik ortamda MCKSye bildirilir.

(2) Kurum elektronik ortamda yaplan bavurulara ilikin belgelerin asllarn isteyebilir.

(3) Kurum gerekli grmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

(4) Kurum kayt altna alma srecinde ilgili taraflar ile yaplan protokoller erevesinde elektronik ortamda veri alverii salayarak bilgileri teyit edebilmesi halinde gerekli belgeleri talep etmeyebilir.

nceleme ve deerlendirme

MADDE 10 (1) Kurum, yaplan bavuru zerine bilgi ve belgelerde gerekli incelemeleri yapar ve mevzuat hkmlerine uygun olarak bildirimi yaplan cihazlarn IMEI numaralarn kayt altna alr.

(2) thalat veya imalat tarafndan salanan bilgi veya belgelerde eksiklik olmas durumunda bavuru deerlendirmeye alnmaz.

(3) Bavuru ieriinde yer alan bilgilerde veya belgelerde tutarszlk veya yanllk tespit edilmesi halinde bavuru reddedilir.

Kayt creti

MADDE 11 (1) 8 inci madde kapsamnda kayt altna alnacak her bir IMEI numaras iin 46 Kuru IMEI kayt creti Kurum gelirlerine kaydedilmek zere ithalat veya imalat tarafndan denir.

(2) Kayt altna alnacak ithal veya imal edilen IMEI numaralar iin yatrlacak kayt creti; her yl Maliye Bakanlnca belirlenen yeniden deerleme oran dorultusunda tekrar hesaplanr. Hesaplamalarda kesirler tama ibla edilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Deiim amal cihaz

MADDE 12 (1) thal edilen deiim amal cihazlara ilikin kayt bavurular 8 inci ve 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin salanmas suretiyle yaplr.

(2) Deiimi yaplacak cihaza ait IMEI numaras ile deiim amal cihaza ait IMEI numaras ithalat veya imalat tarafndan elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazlarn deiim amal olduuna ilikin bilginin gmrk beyannamesinde yer almas gerekir. Cihaz deiimlerine ilikin bildirimler yalnzca deiim amal cihazn ithalats veya imalats tarafndan gerekletirilir.

(3) Yolcu beraberinde yurtdndan getirilen cihazn arzalanmas nedeniyle cihazn ya da ana kartnn deitirilmesi durumunda; ilk kayt bavuru sahibinin Kuruma bavurusu ile IMEI deiim ilemi yaplabilir. Deiim ilemine ilikin bavuruda deiimi yapan firmadan alnan deiim belgesi sunulur. Deiim talebinin deerlendirilebilmesi iin deiim belgesinin aadaki hususlar salamas gerekir:

a) Deiim belgesinin antetli kat olmas veya firma kaesini iermesi.

b) Deiimi yapan firmann ad/nvan ile adresi veya telefonunu iermesi.

c) Deiim ileminin arza nedeniyle yapldna dair bilginin bulunmas.

) Deiimi yaplan eski ve yeni IMEI numaralarn iermesi.

(4) Deiim amal cihaza ait IMEI numaras; teknik kontrollerden gemesi halinde deiimi yaplacak cihazn IMEI numaras beyaz listeden karldktan sonra beyaz listeye alnr. Her iki IMEI numarasnn da ayn marka cihaza ait olmas koulu aranr.

Test cihaz

MADDE 13 (1) letmeciler, kendi ebekelerini test etmek amacyla kullandklar cihazlara ilikin kayt bavurularn 8 inci ve 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin salanmas suretiyle yapar.

(2) thalatnn veya imalatnn, test amacyla kullanaca cihazlara ait IMEI numaralar drt ay sreyle beyaz listeye alnr. Bu cihazlar GSMA listesinde prototip veya test cihaz olarak tanmlanm olmaldr.

(3) Test cihazlarnn elektronik kimlik bilgilerinde standartlara uygunluk aranmaz.

(4) thal edilen cihazlarn test cihaz olduuna ilikin bilginin gmrk beyannamesinde yer almas gerekir.

IMEI dzeltme

MADDE 14 (1) 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamnda yaplm ve onaylanm bir bavuruya ilikin hatal olarak bildirildii fark edilen IMEI numarasnn dzeltilmesi iin hatal olarak bildirilen IMEI numaras ile doru IMEI numaras, cihazn ithalats veya imalats tarafndan kayt ileminin tamamlanmasn mteakip ay ierisinde elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Sresi ierisinde yaplmayan bavurular deerlendirilmeye alnmaz.

(2) Hatal olarak bildirilen IMEI numaras ile doru olarak bildirilecek IMEI numarasnn ayn marka-model cihaza ait olmas gerekir.

(3) Kurum tarafndan yaplacak inceleme neticesinde uygun bulunan dzeltme ilemi bavurularna onay verilir.

Yrrlkten kaldrlan Tebli

MADDE 15 (1) 6/9/2012 tarihli ve 28403 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarn Kayt Altna Alnmasna Dair Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebliin 5 inci maddesinin drdnc fkras, 12 nci maddesinin nc fkras ve 13 nc maddesinin ikinci fkras Tebliin yaymndan drt ay sonra, dier hkmleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.