12 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29058

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK KMLK BLGSN HAZ CHAZLARIN KAYIT ALTINA

ALINMASINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn elektronik haberleme hizmeti yapabilmesi iin kayt altna alnmasna, kayp, kaak veya alnt cihazlara elektronik haberleme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi baka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihra edilen cihazlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, uluslararas dolam hizmeti alan kullanclara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hari olmak zere iletmeciler tarafndan hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tm cihazlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Abonelik szlemesi: letmeci ile abone arasnda akdedilen ve iletmecinin bir bedel karlnda dnemsel ya da srekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini stlendii ya da her ikisini birden kapsayan szlemeyi,

b) Arlayan iletmeci: Mobil elektronik haberleme hizmeti sunmak zere Kurum ile imtiyaz szlemesi imzalayan iletmeciyi,

c) Bavuru merci: e-Devlet kapsn ve mevzuat gerei e-Devlet kapsndan kendisi zerine kayt yaplmas mmkn olmayan kiiler iin iletmeci abone kayt merkezlerini,

) BM: Bilgi ve hbar Merkezini,

d) Cihaz: Mobil iletiim ebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz,

e) Elektronik kimlik bilgisi: Elektronik haberleme cihazlarna tek ve benzersiz olarak tahsis edilmi kimlik tanmn,

f) Elektronik kimlik bilgisi deitirilmi cihaz: Elektronik kimlik bilgisinin tamamnn ya da bir ksmnn deitirildii tespit edilen cihaz,

g) IMEI numaras: Mobil cihazlara ait uluslararas elektronik kimlik bilgisini gsteren numaray,

) letmeci: Yetkilendirme erevesinde mobil elektronik haberleme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleme ebekesi salayan ve alt yapsn ileten irketi,

h) Kaak cihaz: Kurum kaytlarnda yer almad halde kullanmda olduu tespit edilen ve siyah listeye eklendii tarihten itibaren altm gn ierisinde kayt altna alnmayan cihaz,

) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununu,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulunu,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

k) MCKS: Merkez mobil cihaz kimlik tanm veri taban sistemini,

l) Mobil Anahtarlama Merkezi (MAM): Ses veya veri iin mobil elektronik haberleme hizmeti sunan ebekelerde haberleme balantsnn kurulduu ve ynetildii birimi,

m) Yolcu beraberinde getirilen cihaz: Gmrk mevzuat uyarnca yurt dndan zati eya kapsamnda yolcu beraberinde getirilen ve ticari nitelikte olmayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz,

ifade eder.

KNC BLM

Listeler

Beyaz liste

MADDE 5 (1) Beyaz liste;

a) Mevzuata uygun bir ekilde; yolcu beraberinde getirilerek, ithal edilerek veya yurt iinde imal edilerek Kuruma bildirilen ve kayt ilemi tamamlanan,

b) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayl Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunun Kuruluuna likin Kanunun mlga Geici 6 nc maddesi kapsamnda kayt altna alnm olan elektronik kimlik bilgisi deitirilmemi ve kopyalanmam,

cihazlara ait IMEI numaralarndan oluur.

(2) Birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde yer alan cihazlarn ihra edilmesi veya bertaraf edilmesi halinde, bu durumun Kuruma bildirilmesi akabinde cihazlara ait IMEI numaralar beyaz listeden karlr.

Siyah liste

MADDE 6 (1) Siyah liste; kaak, kayp, alnt, elektronik kimlik bilgisi deitirilmi ya da baka cihazlara kopyalanm, bertaraf edilmi veya Kurum kaytlarnda yer almad halde kullanmda olduu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralarndan oluur.

Gri liste

MADDE 7 (1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dnda kald tespit edilen ancak elektronik haberleme hizmetini geici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarndan oluur.

Eletirilmi beyaz liste

MADDE 8 (1) Eletirilmi beyaz liste;

a) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayl Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunun Kuruluuna likin Kanunun mlga Geici 6 nc maddesi kapsamnda elektronik kimlik bilgisinin deitirilmi olduu ya da baka bir cihaza kopyalanm olduu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralar ile kayt cretini yatran kullanclara ait abone numaralarnn,

b) Elektronik kimlik bilgisi deitirilmi olarak tespit edilen IMEI numaralar ile 18 inci madde kapsamnda belirlenen abone numaralarnn,

c) lgili iletmeci ile abonelik szlemesi yapan ve geici sreyle Trkiye Cumhuriyetinde bulunan kullanclarn cihazlarna ait IMEI numaralar ile abone numaralarnn,

) letmeciler tarafndan bildirilen ebeke test cihazlarna ait IMEI numaralar ile test iin kullanlacak abone numaralarnn,

eletirilmesi ile oluur.

NC BLM

IMEI Numaras Listelerde Yer Alan Cihazlara Yaplacak lemler

IMEI numaras beyaz listede yer alan cihazlara ilikin ilemler

MADDE 9 (1) letmeciler, IMEI numaras beyaz listede veya eletirilmi beyaz listede yer alan cihazlara elektronik haberleme hizmeti verir.

IMEI numaras siyah listede yer alan cihazlara ilikin ilemler

MADDE 10 (1) letmeciler, IMEI numaras siyah listede yer alan cihazn kullancsna IMEI numarasnn siyah listede olduuna dair ksa mesaj gnderir.

(2) MAM altyapsna sahip iletmeciler, abone numaras ile eletirme yaplarak kullanma alanlar hari olmak zere IMEI numarasnn siyah listeye girmesinden itibaren;

a) Kayp, alnt veya bertaraf edilmi cihazn elektronik haberleme balantsn 24 saat ierisinde,

b) Elektronik kimlik bilgisi deitirilmi cihazn elektronik haberleme balantsn otuz gn ierisinde,

c) Kurum kaytlarnda yer almad halde kullanmda olduu tespit edilen cihazn elektronik haberleme balantsn altm gn ierisinde,

keser.

(3) MAM altyapsna sahip olmayan iletmeciler iin ikinci fkrada belirtilen ilemler iletmecinin hizmet ald arlayan iletmeci tarafndan gerekletirilir.

(4) Siyah listeye alnan IMEI numaralarnn siyah listeye alnma nedenleri, iletmecilerle paylalr. Bu bilgi iletmeci ar merkezlerini arayan kullanclara bildirilir.

IMEI numaras gri listede yer alan cihazlara ilikin ilemler

MADDE 11 (1) MAM altyapsna sahip iletmeciler, gri listeyi oluturan IMEI numaralarn tespit ederek Kuruma bildirir.

(2) Kurum, gerekli kontrolleri yaptktan sonra gri listeyi oluturan IMEI numaralarn ilgili listeye alr.

(3) MAM altyapsna sahip olmayan iletmeciler iin birinci fkrada belirtilen ilemler iletmecinin hizmet ald arlayan iletmeci tarafndan salanr.

IMEI numaras eletirilmi beyaz listede yer alan cihazlara ilikin ilemler

MADDE 12 (1) letmeciler, eletirilmi beyaz listede bulunan IMEI numarasna sahip cihazn sadece eletirildii abone numaras ile kullanlmasn salar.

(2) Eletirilmi beyaz listede bulunan btn IMEI numaralar ayn zamanda siyah listede de bulunur.

DRDNC BLM

Cihazlarn Kayt Altna Alnmas

thal veya imal edilen cihazlara ait IMEI numaralarnn kayt altna alnmas

MADDE 13 (1) Trkiye Cumhuriyeti kanunlarna gre kurulmu olan ithalat veya imalat, ilgili mevzuat erevesinde ithal veya imal ettii cihazlara ait IMEI numaralarnn kayt altna alnmas iin Kurum tarafndan yaymlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarn Kayt Altna Alnmasna Dair Teblide belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak Kuruma bavuruda bulunur.

(2) Kurum bavuruya ilikin gerekli kontrolleri yapar ve bu kontrollerden geen IMEI numaralarn beyaz listeye alr. Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde ilgili IMEI numaralar beyaz listeden karlr.

(3) Teknik dzenlemeye uygun olmad tespit edilen, piyasaya arz yasaklanan veya geici olarak durdurulan cihazlara ait IMEI numaralarnn beyaz listeye kayt edilmesi engellenebilir veya beyaz listede yer alan IMEI numaralar siyah listeye alnabilir.

(4) Kurumun piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamnda ykmllklerini yerine getirmeyen, gerekli nlemleri almayan taraflarn ithalat/imalat sfat ile Kuruma bildirdii cihazlara ait IMEI numaralarnn MCKSye kayd Kurum tarafndan engellenebilir.

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarnn kayt altna alnmas

MADDE 14 (1) Yolcu beraberinde getirilen cihazn sahibi cihaznn kayt altna alnmas iin Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarn Kayt Altna Alnmasna Dair Teblide belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet kaps zerinden bavurusunu yapar.

(2) Mevzuat gerei e-Devlet kapsndan kendisi zerine kayt yaplmasna izin verilmeyen kiiler iletmeci abone kayt merkezlerine bavurur.

(3) 18 yandan kkler iin kayt bavurular anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafndan yaplr.

(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazlarn kayt altna alnmas bavurular yolcunun yurda giri tarihinden itibaren altm gn ierisinde yaplr.

(5) e-Devlet kaps zerinden yaplan bavurularda, bilgi ve belgelerin doruluundan bavuru sahibi sorumludur.

(6) Abone kayt merkezine yaplan bavurular iin, bilgi ve belgelerin kontrolnden ilgili iletmeci ve abone kayt merkezi sorumludur.

(7) Cihaza ait IMEI numaras veya numaralar, gerekli kontrollerden gemesi halinde beyaz listeye alnr.

(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait IMEI numaras veya numaralar beyaz listeden karlr.

BENC BLM

hbarlar, Mahkeme veya Cumhuriyet Basavcl Talepleri

Kayp veya alnt ihbarlar

MADDE 15 (1) Cihazna ait IMEI numaras beyaz listede bulunan ancak cihaz alnan, yamalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rzas dnda elinden kan kiiler cihaznn elektronik haberleme ebekesinden hizmet almasn engellemek iin e-Devlet kaps zerinden veya telefon yoluyla BM'e ihbarda bulunur.

(2) hbar sahibine ait kimlik bilgileri, abone numaras ve cihaza ait IMEI numaras ilgili iletmeci tarafndan ay geriye dnk olarak kendi kaytlarnda yer alan bilgiler erevesinde 24 saat iinde kontrol edilir ve ihbara ilikin Kuruma bilgi verilir. hbarn dorulanmas halinde, cihaza ait IMEI numaras Kurum tarafndan siyah listeye alnr.

(3) hbarda bulunan kii cihazn elektronik haberleme balantsn atrmak zere e-Devlet kaps zerinden veya telefon yoluyla BMe bavurabilir.

(4) Atrma bavurusu Kurumda yer alan bilgiler erevesinde dorulanr ve IMEIye ilikin kapatma talebi iptal edilir.

(5) Cihazna ait IMEI numaras beyaz listede olup henz hi kullanlmam cihaz alnan, yamalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rzas dnda elinden kan gerek veya tzel kiilerin; slak imzal dileke, cihaz faturas, nfus czdan fotokopisi, adli kolluk ya da savclk bavuru tutana, cihaz faturas i yeri adna ise vergi levhas fotokopisi ve imza sirkleri ile Kuruma yazl olarak bavurmas durumunda cihaz siyah listeye alnr.

Mahkeme ve Cumhuriyet Basavcl talepleri

MADDE 16 (1) IMEI numaras beyaz listede veya eletirilmi beyaz listede bulunan ancak cihaz alnan, yamalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rzas dnda elinden kan kiilerin cihazlarnn elektronik haberleme ebekesinden hizmet almasn engellemek iin mahkemelere veya Cumhuriyet Basavclklarna yaptklar mracaatlar zerine cihazlara ait IMEI numaralar mahkemeler veya Cumhuriyet Basavclklar tarafndan siyah listeye alnabilir. Ayrca, mahkemelerin veya Cumhuriyet Basavclklarnn elektronik haberleme balantsnn almasna veya kesilmesine ilikin talepleri zerine cihaza ait IMEI numaras Kurum tarafndan siyah listeye alnabilir veya siyah listeden karlabilir.

(2) Elektronik haberleme balants kesilmi olan cihazn bulunmas halinde sahibinin mahkemelere veya Cumhuriyet Basavclklarna yapaca talep zerine ilgili IMEI ayn yolla siyah listeden karlr.

ALTINCI BLM

Elektronik Kimlik Bilgisi Deitirilen Cihazlar

Elektronik kimlik bilgisi deitirilmi cihazlara ait IMEI numaralarnn tespiti

MADDE 17 (1) letmeciler elektronik kimlik bilgisi deitirilmi cihazlara ait IMEI numaralarn detayl ar kaytlar zerinde yaplan analizlerle tespit ederek on gn ierisinde Kuruma bildirir.

(2) MAM altyapsna sahip olmayan iletmeciler iin bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen bilgiler iletmecinin hizmet ald arlayan iletmeci tarafndan salanr.

(3) Elektronik kimlik bilgisi deitirilen cihazlara ait IMEI numaralar iletmecilerden alnan detayl ar kaytlar zerinde yaplan analizlerle Kurum tarafndan tespit edilebilir.

(4) Elektronik kimlik bilgisi deitirildii tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralar siyah listeye alnr.

Elektronik kimlik bilgisi baka cihazlara kopyalanm gerek cihazn tespiti

MADDE 18 (1) 17 nci maddenin drdnc fkras kapsamnda siyah listeye alnan IMEI numarasn ilk olarak kullanan kullancya ait abone numaras ve kullanm zaman; MAM altyapsna sahip iletmeciler tarafndan, detayl ar kaytlar zerinde teknik imknlarn elverdii lde yaplacak inceleme sonucunda tespit edilir ve bu IMEI numarasnn siyah listeye alnmasn takip eden on gn ierisinde Kuruma bildirilir. Kurum, iletmecilerden gelen bu bilgileri karlatrr ve ilk kullancnn abone numarasn tespit eder.

(2) 17 nci maddenin drdnc fkras kapsamnda IMEI numaras siyah listeye alnan cihazn kullancsnn bavurusu zerine cihazn ithalats veya imalats tarafndan gerek cihaz sahibine ait abone numaras elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazn yolcu beraberinde getirilmi olmas durumunda cihaz kayt bavurusu sahibi, abone numarasn bavuru mercii zerinden Kuruma bildirir.

(3) Elektronik kimlik bilgisinin baka cihazlara kopyaland tespit edilmi gerek cihazn kullancsna ait abone numaras mahkemeler veya Cumhuriyet Basavclklar tarafndan tespit edilerek Kuruma bildirilebilir.

(4) Birinci, ikinci ve nc fkralar kapsamnda elde edilen abone numaralarnn farkl olmas halinde srasyla nc, ikinci ve birinci fkrada elde edilen abone numaras esas alnr.

(5) Kurum; elektronik kimlik bilgisinin baka cihazlara kopyaland tespit edilmi cihaza ait IMEI numaras ile bu maddenin drdnc fkras erevesinde tespit edilen abone numarasn eletirir ve eletirilmi beyaz listeye alr.

(6) Eletirilmi abone numaras ilgili abonenin talebi dorultusunda deitirilebilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bertaraf edilen veya ihra edilen cihazlar

MADDE 19 (1) lgili mevzuat erevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI numaralar, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluu tarafndan Kuruma mracaat edilmesi halinde siyah listeye alnr.

(2) hracat maksadyla IMEI numaralarnn beyaz listeden karlmas talebi, ilgili cihazn ithalats/imalats tarafndan yaplr.

(3) Bertaraf edildii gerekesiyle Kuruma bildirilmi olan cihaza ait IMEI numaras tekrar beyaz listeye alnmaz.

letmecilerin ykmllkleri

MADDE 20 (1) letmeciler, sistemlerini Kurumun MCKSsiyle uyumlu olarak alr hle getirmekle, bununla ilgili teknik altyaplarnn ve sistemlerinin gvenliini ve gvenilirliini salamakla ve sistemlerini aksamakszn iletmekle ykmldrler.

(2) Bavurularn abone kayt merkezleri vastasyla alnd durumlar iin; iletmeciler bu ilemlerde kullanlan biliim sistemlerinin gvenliini salamakla ve i srelerinde herhangi bir ktye kullanm engellemek iin gerekli tedbirleri almakla ykmldr.

(3) letmeci, abone kayt merkezleri vastasyla alnan bavurulara ilikin bilgi ve belgelerin tutarlln kontrol eder ve herhangi bir eksiklik, yanllk ya da tutarszlk tespit etmesi halinde bavuruyu iptal eder. Bu kontrolden geen bavurular iin iletmeci, kayt ilemleri srasnda alnan belgeleri en ge kayt tarihini takip eden ay sonuna kadar Kuruma gnderir.

(4) letmeci, bavuru bilgilerini sisteme girdii halde bavuru belgelerini gndermeyen, kastl bir ekilde eksik ve yanl bilgi veya belge gnderen abone kayt merkezlerine ynelik gerekli tedbirleri alr.

(5) Sistemin iletilmesinden kaynaklanan sorunlarn iletmeci veya Kurum tarafndan tespit edilip derhl bildirilmesinden itibaren sorunlarn giderilmesi iin Kurum tarafndan iletmeciye iki i gn sre verilir. Sorunlarn giderilememesi hlinde iletmeci gerekelerini yazl olarak bildirerek ek sre verilmesi amacyla Kuruma derhl bavurur. Kurum gerekli grmesi halinde ek sre verir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan haller iin Kurul, alt dzenleyici ilemler yapmaya yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 22 (1) 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc ve altnc fkralar ile 19 uncu maddesi Ynetmeliin yaymndan drt ay sonra, dier hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.