11 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29057

YNETMELK

stanbul Ticaret niversitesinden:

STANBUL TCARET NVERSTES LSANSST

ETM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, stanbul Ticaret niversitesine bal Enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlarla ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Ticaret niversitesi enstitlerinde yrtlen lisansst eitim programlarna kayt ve kabul esaslar, devam, snavlar, tez ve baar deerlendirmeleri, lisansst eitim-retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde Enstitler iin tanmlanan ve Enstitlerde eitim program bulunan anabilim daln,

) Anabilim dal bakanl: Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve enstitler bnyesinde eitim program bulunan anabilim dal bakanlklarn,

d) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez almas dnemlerinde rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim yesi veya doktoral retim elemann,

e) Enstit: stanbul Ticaret niversitesine bal enstitleri,

f) Enstit kurulu: Enstitler bnyesindeki ana bilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

g) Enstit ynetim kurulu: stanbul Ticaret niversitesine bal enstitlerin ynetim kurullarn,

) Mtevelli Heyeti: stanbul Ticaret niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

i) ANO: Arlkl yaryl not ortalamas rencinin her yarylda ald derslerin harf notu katsaylar, bu derslere ait AKTS ile arplarak elde edilen sonularn toplanmas ve bu toplamn AKTS toplamna blnmesi yoluyla hesaplanmasn,

j) AGNO: Arlkl genel not ortalamas, ilk yaryldan itibaren rencinin ald tm derslerin harf notu katsaylar, bu derslere ait AKTS ile arplarak elde edilen sonularn toplanmas ve bu toplamn AKTS toplamna blnmesi eklinde hesaplanmasn,

k) Program: Yksek lisans ve doktora unvanlarna ynelik belirli sayda ve belirli ierikte zorunlu ve semeli dersler ile doktora yeterlik snavn, tez ve uygulamalarn,

l) Rektr: stanbul Ticaret niversitesi Rektrn,

m) Senato: stanbul Ticaret niversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yksek lisans tezi, doktora tezini,

o) Proje: Tezsiz yksek lisans programndan mezun olabilmek iin hazrlanan dnem projesini,

) niversite: stanbul Ticaret niversitesini,

p) niversite Ynetim Kurulu: stanbul Ticaret niversitesi Ynetim Kurulunu,

r) niversite kredisi: stanbul Ticaret niversitesi ders saatini

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Eitim-retim ile lgili Ortak Hkmler

Kontenjanlar

MADDE 5 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnn kontenjanlar, ilgili enstit kurullar tarafndan belirlenir ve Senatoya sunulmak zere Rektrle bildirilir.

(2) Rektrlk, Enstitlerin renci kabul edecei yksek lisans ve doktora programlarnn adlarn, renci saylarn, ayet varsa zel bavuru koullarn, son bavuru tarihlerini, snav tarihlerini ve gerekli grlen dier bilgileri toplu olarak ilan eder.

Eitim-retim creti

MADDE 6 (1) niversitede yksek lisans ve doktora eitim-retimi cretlidir.

(2) Yksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabanc dil hazrlk programlarnn creti, ders bana eitim-retim cretleri, tez creti, dnem projesi dersi creti ve n kayt creti akademik yln sonunda bir sonraki akademik ylda uygulanmak zere, Mtevelli Heyet tarafndan yeniden belirlenir. Program creti yksek lisans programlar iin drt yaryl, doktora programlar iin sekiz yaryl karldr. Yksek lisans programlar iin azami iki yaryl, doktora program iin azami drt yaryl ek sre alan renciler Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen ek renim cretini derler.

(3) Bir eitim-retim ylnn banda kaydn yaptran veya kaydn yenileyen rencinin herhangi bir sebeple niversiteden eitim dnemi balamadan kaydn sildirmesi halinde, renim cretinin drtte birini demesi zorunludur. rencinin eitim dnemi baladktan sonra kaydn sildirmesi halinde ise o yaryla ait demi olduu cret kendisine iade edilmez. renim cretlerini Rektrlke belirlenen sre iinde demeyen rencilerin o dnem iin kaytlar yaplmaz, yenilenmez.

(4) Bu Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkras usulnce kaytlarn sildiren rencilere, talepleri halinde kayt sildirme tarihinden sonraki eitim sresine ilikin eitim creti Rektrlke iade edilir.

Bavuru ekli

MADDE 7 (1) Adaylar, kayt yaptrmak istedikleri program belirten belgeler ile ilgili enstit ynetim kurulunca istenen dier belgeleri de ekleyerek sresi iinde renci leri Daire Bakanlna bavururlar.

(2) Bavuru iin gerekli diploma yurt dndan alnm ise, diplomann YK tarafndan denkliinin onandna dair belgenin asl veya niversite tarafndan onaylanm suretinin ya da YKe denklik bavurusunda bulunulduuna dair belgenin asl veya onayl suretinin sunulmas gerekir. Denklik belgesinin aslnn ilk yaryln sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Bavuru iin istenen belgelerin asl veya niversitesi tarafndan onayl rnei kabul edilir.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr.

Bavuru koullar

MADDE 8 (1) Yksek lisans programlarna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar veya koullu n kabul iin lisans renimlerinin son yarylnda renci olmalar art aranr. Tezli yksek lisans programna bavurabilmek iin adaylarn SYM tarafndan merkezi olarak yaplan ALESten bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puanna veya ALESe edeer kabul edilen ve Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puana sahip olmalar gerekir. Tezsiz yksek lisans programlarna bavuran adaylar iin ALES puan aranmaz. ngilizce dilinde veya ngilizce arlkl yrtlen yksek lisans programlarna renci kabulnde YDSden en az 50 puan veya SYM Ynetim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas ngilizce yabanc dil snavndan edeer puan almak art aranr. renci kabul iin ALES ve yabanc dil puan dnda lisans not ortalamas, mlakat, referans mektubu, yksek lisans amacna ilikin kompozisyon, benzeri dier hususlar veya artlar Senato tarafndan belirlenir. Deerlendirmeye tabi birden ok husus bulunmas halinde ALES puan yzde 50den aa olmamak zere dikkate alnr.

(2) Yukarda belirtilen yabanc dil puan belgesine sahip olmayan yksek lisans adaylar; niversitenin Yabanc Dil Yeterlilik Snavna girmek ve bu snavdan edeer dzeyde puan almak zorundadrlar. Bu snavda da baarsz olan adaylar, esaslar Senatoca belirlenmek zere stanbul Ticaret niversitesi Hazrlk Okulunda renim cretini demek kouluyla yabanc dil hazrlk programna renci olarak kaydedilebilir. Bu programn sresi azami iki yaryl olup, bu sre sonunda belirtilen snavlarda baarl olamayan rencilere renim cretini demek kouluyla en fazla iki yaryl daha ek sre ilgili enstit ynetim kurulu karar ile verilebilir. Hazrlk programnda geirilen sre renim sresine dahil edilmez.

(3) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir tezli yksek lisans diplomasna veya lisans diplomasna veya koullu n kabul iin tezli yksek lisans veya lisans renimlerinin son yarylnda renci olmalar gerekir. Adaylarn; ALESten, bavurduklar programn puan trnde olmak kaydyla, yksek lisans diplomasyla bavurmalar halinde en az 55 puana ya da lisans diplomasyla bavurmalar halinde en az 80 standart puana ya da Yksekretim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen dier snav trlerinin birinden edeer bir puana sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmas aranr. Senato en az puan limitlerini ykseltebilir.

(4) Doktora programna renci kabulnde, ana dilleri dnda ngilizce, Franszca, Almanca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan en az 60 puan veya SYM Ynetim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse ykseltilmesine Senato tarafndan karar verilir.

(5) Bavurusu kabul edilen doktora renci aday mlakata alnr. Mlakat jrisi ilgili anabilim dalnn nerisi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. renci kabulnde ALES puan, yabanc dil puan, mlakat ve lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas dikkate alnarak deerlendirme yaplr. Deerlendirme srasnda ALES puan yzde 50den aa olmamak zere dikkate alnr. Deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen dier belgeler Senato tarafndan belirlenir ve bu konular bu Ynetmeliin 5 inci maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir.

(6) Lisans diplomas bavurduu programdan farkl olanlar, dorudan doktora programna kabul edilmezler.

Bavurunun deerlendirilmesi

MADDE 9 (1) Bir lisansst programa yaplan bavurular deerlendirmek zere ilgili ana bilim dalnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan en az retim yesinden oluan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirledii esaslar erevesinde yapaca inceleme sonucunda adaylarn programa kabul konusundaki nerileri oluturur. Kesin kabul, program kabul komisyonu nerilerinin enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanmas ile gerekleir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yrtlen yksek lisans programlarna kabul aamasnda adayn hangi programa tezli veya tezsiz kabul edildii belirtilir.

(2) Yabanc uyruklu adaylarla, yurt dnda ikamet eden Trkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylarn bavuru, kabul, kayt ve bavuru deerlendirmesinde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(3) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlarn niversiteye kaytlar yaplmaz, yaplm ise iptal edilir.

Kesin kayt

MADDE 10 (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar niversite tarafndan istenen belgeler ile renci leri Daire Bakanlnca oluturulan kayt brolarna bizzat bavurarak kesin kaytlarn yaptrrlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydn kanuni temsilcisi veya belirleyecei vekili aracl ile yaptrabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayt yaptrlmaz. Belirlenen tarihler arasnda kesin kaydn yaptrmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) renim cretini Rektrlke belirlenen sre iinde demeyenlerin kaytlar yaplmaz.

Bilimsel hazrlk ve yabanc dil hazrlk programlarna renci kabul

MADDE 11 (1) Bilimsel hazrlk programnda yer alacak dersler ana bilim dal bakanlnn nerisi zerine ilgili enstit kurulu tarafndan belirlenir. Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans programndan farkl alanlarda alm olan adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanr.

(2) Bilimsel hazrlk programnda; lisansst programlardan dersler seilebilir. Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu lisansst dersler ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak bilimsel hazrlk programndaki bir renci bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili enstit ana bilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, ders snavlar, ders notlar, derslerden baarl saylma koullar, ders tekrar, kayt silme ve dier esaslarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(4) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok iki yaryldr. ki yaryl iinde derslerin tamamndan baarl olamayan renci, ilgili yaryla ait renim cretlerini demek koulu ile lisansst programa devam etmek iin kayt yaptrabilir.

(5) Bilimsel hazrlk programna kabul edilecek renciler iin aranacak lisans mezuniyet tr ve dier kriterler, ana bilim dal bakanlarndan gelen neriler dorultusunda enstitlerin ilgili kurulunda karara balanr.

(6) Yabanc dil hazrlk programna ilikin hususlar, 26/6/2011 tarihli ve 27976 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Ticaret niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Program Eitim retim ve Snav Ynetmelii hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yrtlr.

zel renci kabul

MADDE 12 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu olup, daha nce disiplin cezas alm olmas nedeniyle herhangi bir lisansst programndan iliii kesilmemi olan ve belirli bir konuda bilgisini arttrmak isteyenler, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile belirlenen lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. Bu rencilerde ALES puan aranmaz. zel renci statsnde ders alanlar, rencilik haklarndan yararlanamazlar. zel rencilerin, bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde yer alan eitim-retim cretini demeleri gerekir. zel rencilere uygulanacak kabul artlar ilgili kurulca belirlenir.

(2) zel rencilerin alacaklar veya muaf tutulacaklar toplam ders says lisansst programndaki derslerin yzde 50sini aamaz.

(3) Bu zel rencilerin ders baar durumlarnn deerlendirilmesi bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplr ve kendilerine baarl olduklar dersler ve bu derslerden aldklar notlar gsteren bir belge verilir.

(4) Bu Ynetmeliin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dhilinde, ALES ve doktora programlar iin yabanc dil snavnda geerli puan alarak baarl olan renciler snav tarihini takip eden yarylda ilgili enstitnn herhangi bir lisansst programna kayt hakkn elde ederler. Kesin kayt konusunda bu Ynetmeliin 10 uncu maddesi uygulanr. Ancak, zel renci statsnde alnm ve baarl olunmu derslerin son iki akademik yl iinde alnm olmalar zorunludur.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 13 (1) niversitedeki bir enstit anabilim dalnda veya baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda bilimsel hazrlk hari en az, bir yaryl tamamlam olan baarl renciler, lisansst programlara yatay gei yoluyla bavurabilir.

(2) Baka bir niversiteye bal enstitlerin birinden niversitenin bir enstitsne benzer nitelikte olan ve edeerlii ilgili kurul tarafndan onaylanan programlardan yatay gei yapmak isteyenlerin, enstitye kabul edilebilmeleri iin rencinin ilk girdii enstitde en az bir yaryl lisansst renim grm, ald btn derslerin her birinden baarl olmu ve yatay gei yapmak istedii lisansst programlara renci kabul koullarn yerine getirmi olmas gerekir.

(3) niversitenin enstit ve anabilim dallar arasndaki yatay geiler ile tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasndaki geiler iin de ayn koullar aranr.

(4) Bu rencilerin alm olduklar derslerden hangilerinin ilgili lisansst programa saylaca ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile belirlenir. Bu rencilerin programlardan alm ve baarm olduklar derslerin edeerlilii konusundaki deerlendirmeler ilgili kurul tarafndan yaplr.

renci kimlik kart

MADDE 14 (1) Yksek lisans ve doktora programlarna kesin kayt yaptran ya da kaydn yenileyen rencilere, Rektrlk tarafndan bir yl geerli olan fotorafl bir kimlik belgesi verilir.

(2) Mezun olan ya da niversite ile iliii kesilen renci kimlik kartn iade eder. Ypranan kimlik kart yenisi ile deitirilir.

(3) Kimlik kartnn kaybedilmi olmas durumunda rencinin, kimliinin kaybolduuna dair bir dilekeyle renci leri Daire Bakanlna bavurmas zerine, kendisine cret mukabili yeni kimlik kart dzenlenir.

Kayt yenileme

MADDE 15 (1) renciler her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sre iinde kaytlarn yenilemek zorundadr. Kayt yenileme ileminin tamamlanabilmesi iin program cretinin veya ders cretinin denmi olmas zorunludur. Yksek lisans ve doktora programlarnn tez ve dnem projesi dersi aamasndaki rencilerinin her yaryl tez ve dnem projesi dersine kayt yaptrmalar zorunludur. Bu koulu yerine getirmemi rencilerin yaryl kayt yenileme ilemi yaplmaz.

(2) ki yaryl st ste kaydn yenilemeyen rencilerin kayt yenilemek istedikleri yaryln creti dahil olmak zere geriye dnk renim cretinin tamamn demi olmas kouluyla kaytlar yenilenir. Bu koulu yerine getirmemi rencilerin yaryl kayt yenileme ilemleri yaplmaz. Bu durumdaki renciler, azami renim srelerini tamamlayp tamamlamama durumlarna gre 2547 sayl Kanunun 44 ve 46 nc maddeleri gereince ve Mtevelli Heyeti tarafndan kayt yeniledikleri renim yl iin belirlenen renim cretlerini demek kouluyla kaytlarn yenileyebilirler. Kayt yenilemedikleri dnemde rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(3) Belirtilen srelerde kaydn yenilemeyenler, o yaryla ait derslere ve snavlara giremezler, rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(4) rencinin kayt yenilemedii yaryl, 2547 sayl Kanunda belirlenen renim sresinden saylr. Kaytsz geirilen yaryln renim cretinin drtte birini demek kouluyla takip eden yaryl banda kayt yenilenebilir.

(5) renim cretini deyen renciler o yaryl iin belirlenen derslerden oluturduklar ders programlarn ders danmanlarna onaylatarak ders kayt ilemlerini yapmak zorundadrlar. renciler kayt yenileme ve derse yazlma ileminin tmnden sorumludur ve ders kaytlarn bizzat kendileri yaptrmakla ykmldrler. Ders alma ilemini tamamlayan rencinin kayd yenilenmi saylr.

Kayt dondurma

MADDE 16 (1) renciler kayt dondurma bavurularn, hakl ve geerli nedenleri kantlayan belgeleri ile birlikte kayt dondurma talep formu doldurarak ilgili enstitye yaparlar. Kayt dondurma sresi renim sresinden saylmaz.

(2) Aada belirtilen hakl ve geerli nedenlerle ve ilgili ynetim kurulunca, istekte bulunan rencinin kayd bir defada en ok iki yaryl iin dondurulabilir:

a) rencinin; niversite hastaneleri, olmad takdirde dier salk kurulularndan alnacak raporla belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretinin olmas.

b) Daimi ikametghnn bulunduu mahallin tabii afete uradnn mahallin en byk mlki amiri tarafndan verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.

c) Belgelenmi olmak kaydyla anne, baba, karde, e veya ocuunun lm veya bunlarn ar hastal halinde bakacak baka bir kimsenin bulunmamas.

) rencinin tutukluluk hali.

d) Kesinlemi bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma ya da karma cezas dndaki hallerin bulunmas.

e) rencinin yurt dnda geici olarak eitim programna katlmas.

f) rencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnmas.

(3) lgili ynetim kurulunun hakl ve geerli kabul edecei dier nedenlerin ortaya kmas halinde belirtilen hakl ve geerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili ynetim kurulunca belirlenir.

(4) Kayt dondurma talebinin ileme konulabilmesi iin rencinin renim cretinin en az drtte birini demesi koulu aranr. Aksi halde kayt dondurma talebi ileme konulmaz.

Kayt silme

MADDE 17 (1) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alan bir rencinin ilgili ynetim kurulu karar ile niversite ile iliii kesilir.

(2) Ynetim Kurulu karar ile olmak kouluyla rencinin kendi istei ile kaydn sildirme talebinde bulunmas halinde niversite ile iliii kesilir.

(3) liii kesilen rencilere renci leri Daire Bakanlna bir dileke ile bavurmalar halinde durumlarn gsteren bir belge verilir.

NC BLM

Lisansst Dersler ve Baar Deerlendirmesi

Akademik takvim

MADDE 18 (1) niversitenin eitim ve retim ylna ait akademik takvimi, enstitlerin nerisi ve Senatonun karar ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisansst programlarna ilikin eitim ve retim balang ve biti, yaryl ii snav ve yaryl sonu snav tarihleri, renim creti yatrma, kayt yenileme ve benzeri konulara ilikin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eitim ve retim dnemleri

MADDE 19 (1) Lisansst programlarnda eitim ve retim, yaryl esasna gre dzenlenir.

(2) Yaryl esasna gre eitim ve retim dnemleri gz ve bahar yaryllarndan oluur.

Dersler ve baar deerlendirmesi

MADDE 20 (1) Her programda rencinin almakla ykml olaca zorunlu ve/veya semeli ders AKTS kredisi ve says, bu Ynetmelikte belirlenen ilkeler erevesinde ilgili enstit anabilim bakanlnn nerisi zerine ilgili enstit ynetim kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

(2) renciler, yaryl balarnda, belirlenen sre iinde danmanlarnca onaylanan derse yazlma formu, rencilik kayt creti ve eitim-retim cretinin yatrldn gsterir belge ile renci leri Daire Bakanlna bavurarak derslere yazlmak zorundadr.

(3) renciler, kaytl bulunduklar enstitnn ya da dier enstitlerin farkl programlarndan, seimlik dersi ykne karlk olarak, ders danmannn onaylad en ok iki ders alabilir. rencilerin dier niversitelerin yksek lisans programlarndan ders alabilmeleri, ders danmannn onayna ve ilgili ynetim kurulunun kararna baldr.

Devam zorunluluu

MADDE 21 (1) rencilerin snavlara girebilmeleri iin, teorik derslerin yzde 70ine, uygulamalarn ise yzde 80ine devam etmi olmalar gerekir. Devam konusu, ilgili dersin retim eleman tarafndan izlenir ve denetlenir. Her retim eleman, yaryl sonunda devam artn yerine getirmemi rencileri renci leri Daire Bakanlna bildirir.

(2) Devam art yerine getirilmemi ders ve uygulamalarn tekrar halinde yeniden devam koulu aranr.

Ders ekleme ve brakma

MADDE 22 (1) renciler, her yaryl iin akademik takvimde belirtilen son bavuru tarihine kadar danmannn onayn alarak, ders ekleme ve/veya ders brakma ilemi yapabilirler.

Ders baar notlar ve snav deerlendirme

MADDE 23 (1) Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuvar saatinin yarsnn toplamdr. Bu dersin AKTS kredi deeri ise, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili kurulun onay ile tespit edilir.

(2) rencilere aldklar her ders iin, aadaki notlardan biri retim eleman tarafndan yaryl/yaryl sonu baar notu olarak takdir olunur. Harf notlarnn saysal deerleri aadaki gibidir:

a) A 4.00

A- 3.75

B+ 3.50

B 3.25

B- 3.00

C+ 2.75

C 2.50

F 0

(3) 4lk sistemdeki notlarn 100lk sistemdeki karlklar hakknda Yksekretim Kurulunca ilan edilmi olan dnm tablosu uygulanr.

(4) Baar notlar aadaki gibidir:

a) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve P harf notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr.

b) Bir dersten F alan renci o dersten baarsz olmu saylr.

(5) Dier harf ve iaretler aadaki gibidir:

a) I Eksik (Incomplete) iareti, bir dersten baarl olmak iin, devam zorunluluu hari, retim eleman tarafndan yaryl banda belirtilen koullar, mazeret nedeniyle zamannda yerine getirememi rencilere verilir. Bir renci I notu ald derste, akademik takvimde belirtilmi olan notlarn ilan tarihinden itibaren on be gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde I notu kendiliinden F notuna dnr. Anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili ynetim kurulu kararyla, yukarda aklanan sreler uzatlabilir.

b) P Geer (Pass) notu kredisiz derslerden veya sadece baarl/baarsz eklinde deerlendirilen derslerden baarl olan rencilere verilir. P notu ortalama hesaplarna katlmaz.

c) IA Devamsz (Incomplete attendance) iareti devam zorunluluunu yerine getirmeyen rencilere verilir.

) NC Kredisiz (Non-credit) notu mezuniyet iin gerekli olan kredisiz bilimsel hazrlk dersleri iin verilir. Bu not, ortalama hesaplarna katlmaz.

d) R Tekrar (Repeat) iareti, bir dersin tekrar alndn gstermek iin kullanlr. Semeli bir dersin yerine, danmann onayyla, baka bir ders alndnda da, bu dersin T ile iaretlenmesi gerekir.

e) ND (Non-degree) iareti, diplomaya ynelik olmayan, kredili veya kredisiz olarak alnan dersler iin kullanlr.

f) T (Transfer) iareti, niversite ii veya baka bir niversiteden yatay gei yapan veya bir deiim programna katlan veya ilgili ynetim kurulu karar ile farkl bir niversiteden ders alan rencilerin, alm olduklar ve edeerlii anabilim dal bakanl nerisi zerine birim ynetim kurulunca kabul edilmi olan transfer dersleri iin kullanlr.

g) NP (Not present) iareti, rencinin snava girmediini gsterir. Final snavna girmeyen rencilerin geerli mazereti olmamas durumunda yaryl sonunda NP olan notlar F notuna dntrlr.

) U Yetersiz (Unpass) iareti, not ortalamasna katlmayan derslerde baar gsteremeyen rencilere verilir.

h) X iareti, proje, tez ve benzeri almalar srdrmekte olan rencilere verilir.

) L Dondurma (Leave), rencinin kayt dondurmu olduunu gsterir.

(6) Lisansst rencilerin bir yksek lisans dersinden baarl saylabilmesi iin baar notunun en az C, doktora rencisinin bir doktora dersinden baarl saylabilmesi iin ise en az C+ alm olmas gerekir. Ancak not ykseltmek iin bu notlarn alnd zorunlu ve bilimsel hazrlk derslerinin eitim-retim sresi iinde tekrar yaplabilir.

(7) Tezli yksek lisans programndaki tez almas seminer dersi ile tezsiz yksek lisans programndaki dnem projesi dersi kredisiz olduundan baarl, baarsz veya devam ediyor olarak deerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders baarlarn len tm snavlar, kt ortamnda ve e zamanl olarak yaplabilecei gibi, alan ve zorluk dzeyine gre tasnif edilerek gvenli bir biimde saklanan bir soru bankasndan, her bir adaya farkl zamanlarda farkl soru sorulmasna izin verecek ekilde elektronik ortamda da yaplabilir. Bu hususlara ilikin ilkeler Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

Arlkl genel not ortalamasnn ykseltilmesi

MADDE 24 (1) Arlkl genel not ortalamasn ykseltmek isteyen renciler, renim grdkleri yarylda almalar gereken derslere ilave olarak cretini demek kaydyla ek dersler alabilir ve/veya snavna girebilirler.

(2) ANO ve AGNO hesabnda tekrarlanan dersler iin rencinin ald en son not geerlidir.

Snavlar

MADDE 25 (1) Snavlar; ksa snav, ara (vize) snav, yaryl sonu (final) snav, btnleme snav ve ara (vize) snav yerine yaplan mazeret snavndan oluur.

(2) Ara snav yazl ve/veya belgelendirilmek koulu ile szl, dev, proje, seminer almas veya uygulamal olarak yaplabilir.

(3) Snavlar, ksa snavlar hari ilgili anabilim dal tarafndan hazrlanan ve enstit tarafndan onaylanp ilan edilen programa gre yaplr. Snavlara girmek iin renci kimlik kartlarnn ibraz zorunludur.

(4) niversite binalar dnda snav yaplmaz. Ancak ilgili enstit ynetim kurulunun karar ile bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak uzaktan eitim erevesinde yaplan snavlar niversite binalar dnda da yaplabilir.

(5) Btnleme snav, dersin okutulduu yaryl sonunda, final snavna girmek iin bu Ynetmelikte belirtilen artlar yerine getirmi ve final snavna girememi renciler ile yaryl sonu snavnda baarsz olmu renciler iin yaplan snavdr. Baarsz olunan her ders iin bir btnleme snav hakk tannr. Btnleme snavna girmeyen rencilere (NP), girdii halde baarsz olan rencilere (F) verilir.

Baar durumlarnn iln ve itiraz hakk, not durumu belgeleri

MADDE 26 (1) retim elemanlar rencilerin baar durumlarn, baary belirleyen her trl belge, snav evrak, snav sorular ve cevap anahtarlar ile birlikte yaryl sonu (final) snavn izleyen yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne iletir. Baar durumu listeleri rencilere ilan edilir. Snav evrak ve cevap anahtar iki yl sreyle ilgili enstit tarafndan saklanr. rencilerin gncelletirilmi not durumu belgeleri, yaryl final snavlarnn bittii gn izleyen en ge yirmi gn iinde renci leri Daire Bakanl tarafndan hazrlanr.

(2) Baar sonularna maddi hata ynnden itiraz edilebilir. tirazlar baar sonularnn ilanndan itibaren yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne bir dileke ile yaplr. lgili retim eleman, itirazda bulunan rencinin durumunu maddi hata ynnden yeniden deerlendirir ve kanaatini enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Bu deerlendirme sonucuna yaplan itiraz ilgili ynetim kurulunca sonulandrlr. Bu karar renci leri Daire Bakanlnca renciye duyurulur.

(3) Yaryl sonu ders baar notlaryla ilgili maddi hatalarn en ge ertesi dnem kayt sresi iinde dzeltilmi olmas gerekir.

DRDNC BLM

Tezli ve Tezsiz Yksek Lisans Programlar

Tezli yksek lisans programnda ama ve kapsam

MADDE 27 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Bu program toplam yirmi bir krediye eit 90 AKTS kredisinden az olmamak kouluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr. rencinin lisans eitiminde baarl olduu dersler yksek lisans eitiminde ders ykne ve kredisine saylmaz.

(2) renci, programnda ngrlen kredi tutarn, danmannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bir diploma iin kullanlmam olmak koulu ile baka lisansst programlardan daha nce alm olduu lisansst dersleri geerli saydrarak tamamlayabilir. renci en fazla iki dersi ilgili anabilim dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile baka bir yksekretim kurumunda verilen derslerden seebilir.

Sre

MADDE 28 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi, yabanc dil hazrlk snf ve bilimsel hazrlk sresi hari, en fazla alt yaryl ( yl)dr. Ancak renci ilk iki yarylda kredi ykn tamamlamak ve en az bir yaryln tez almasnda geirmek kaydyla yaryl sonunda mezun olabilir. Programlarnda ngrlen kredili ve kredisiz dersleri ve tezini baaryla tamamlayan renciler mezuniyete hak kazanrlar.

(2) Kaytl olduu programa ilikin derslerin verildii yaryldan balamak zere, her yaryl iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Mtevelli Heyet tarafndan 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi erevesinde belirlenen renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Danman

MADDE 29 (1) Anabilim dal bakanl her bir renci iin niversiteden bir retim yesini veya doktoral retim elemann tez danman olarak nerir. Tez danman ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, e tez danman baka bir niversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danmann gr alnarak ilgili enstit ynetim kurulunun karar ile tez danman deitirilebilir.

Tezin sonulandrlmas

MADDE 30 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular Senato tarafndan hazrlanan stanbul Ticaret niversitesi Lisansst Eitim-retim Tez Yazm Klavuzuna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde savunmak zorundadr. Tez savunma snavna girmeye hak kazanmak iin tm derslerin baaryla tamamlam olmas ve AGNOnun 2.75/4.00 olmas art aranr.

(2) Tez savunmas iin rencinin ilgili kurul karar ile belirlenen ulusal veya uluslararas hakemli dergilerde en az bir makalesinin yaynlanmas veya yaynlanacana dair kabul belgesinin ibraz veya ilgili alanda ulusal/uluslararas bir etkinlikte sunum artn yerine getirdiini belgelemesi veya niversite yayn olarak yaynlanmas gerekir.

(3) Tez danmannca tezi onaylanan renci, tez snavna girmek iin bu maddede talep edilen belgeler ve Enstit tarafndan talep edilen dier belgelerle birlikte ilgili enstit anabilim dal bakanlna bavurur. Danman ve bakanlk onayn alan renci, tez jri ye saysndan bir fazla sayda tezi ciltlenmi biimde ilgili enstitye iletir.

(4) Tez jrisi ilgili bakanln nerisi ve ilgili ynetim kurulunun kararyla atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az birisi baka bir niversiteden olmak zere ya da be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda e tez danman jri yesi olamaz.

(5) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren bir ay iinde toplanarak renciyi en az 30 en fazla 60 dakika sreli tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur ve dinleyicilere aktr.

(6) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, en ge ertesi gn mesai bitimine kadar enstitye bildirilir.

(7) Tez savunmasnda baarl olan renci takip eden en ge bir ay iinde Senato tarafndan kabul edilmi tez yazm klavuzuna uygun olarak hazrlanm drt adet ciltlenmi tezi ve elektronik ortamda kaydedilmi drt adet tez CDsini ve YK tarafndan istenen dier belgeleri tamamlayarak enstitye teslim eder. Aksi halde mezuniyet ilemleri yaplmaz.

(8) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu renciler, uzatma aldklar yaryla kayt yaptrmak zorundadr.

(9) Dzeltme karar sonunda belirtilen sre iinde tezini teslim etmeyerek baarsz saylan, savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz saylan renci iin ilgili ynetim kurulu karar ile yeni bir danman retim yesi atanr ve yeni bir tez konusu belirlenir.

(10) Kendisine yeni tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renim cretini demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik stats devam eder.

(11) Azami sreyi tamamlayan rencilerin, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn tez hazrlama hakk verilerek rencilik statleri devam eder.

(12) Gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmek kaydyla yksek lisans tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde, kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek tezli yksek lisans program ile ilikisi sona erdirilir.

Tezli yksek lisans program diplomas

MADDE 31 (1) lgili enstit ynetim kurulu karar ile bu Ynetmeliim 30 uncu maddesinde belirtilen artlar yerine getirmek kaydyla baarl olan renci tezli yksek lisans program diplomasi almaya hak kazanr. Yksek lisans diplomasnda enstit anabilim dal programn onaylanm ad ve mezuniyet tarihi yazlr.

Tezsiz yksek lisans programnda ama ve kapsam

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Bu program toplam otuz krediye eit 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. renci, dnem projesi dersini ald yarylda dnem projesi dersine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Senato tarafndan belirlenen esaslara gre, tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. rencinin yksek lisans not ortalamas ald tm dersler zerinden hesaplanr.

(2) renci, programnda ngrlen kredi tutarn, danmannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bir diploma iin kullanlmam olmak koulu ile baka lisansst programlardan daha nce alm olduu lisansst dersleri geerli saydrarak tamamlayabilir. renci en fazla iki dersi ilgili anabilim dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile baka bir yksekretim kurumunda verilen derslerden seebilir.

Sre

MADDE 33 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi, yabanc dil hazrlk snf ve bilimsel hazrlk sresi hari, en fazla alt yaryl ( yl) dr. Ancak renci nc yarylda kredi ykn tamamlamak ve dnem projesi dersinden baarl olmak kaydyla nc yaryl sonunda mezun olabilir. Programlarnda ngrlen kredili ve kredisiz dersleri ve dnem projesi dersini baaryla tamamlayan renciler mezuniyete hak kazanrlar.

(2) Kaytl olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Mtevelli Heyet tarafndan 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi erevesinde belirlenen renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(3) Tezsiz yksek lisans programlarna kaytl renciler;

a) Kaytl olunan programn toplam AKTS kredisinin (dnem projesi hari) en az yzde sekseninden baarl olmalar,

b) Kayt yeniledii son yarylda mezuniyet iin gereken AKTS kredisi veya edeeri kredili ders almalar ,

c) lgili kurulca belirlenen dier artlar yerine getirmeleri

halinde dnem projesi dersine yazlma hakkn elde ederler.

(4) Dnem projesi dersi alan renci hazrlamakla ykml olduu dnem projesini danmanna onaylatmak zorundadr. Danman tarafndan onaylanmam dnem projesi baarsz saylr ve dnem projesi dersi tekrar alnr.

(5) renci dnem projesi dersiyle ilgili raporunu ilgili yaryln sonunda danmanna teslim eder. Danman gerekli grdnde renciye bir yeterlik snav uygulayabilir. Danman, renciyi baarl veya baarsz olarak deerlendirir.

Danman

MADDE 34 (1) Dnem projesi dersi iin en ge ikinci yaryln banda her renciye niversiteden bir retim eleman enstit ynetim kurulu karar ile atanr. Gerektiinde enstit ynetim kurulu kararyla dnem projesi dersi danman deitirilebilir.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 35 (1) Derslerinden ve dnem projesi dersinden baarl olan renci enstit ynetim kurulu onayyla tezsiz yksek lisans diplomas almaya hak kazanr. Yksek lisans diplomasnda enstit anabilim dal programn onaylanm ad ve mezuniyet tarihi yazlr.

(2) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

BENC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 36 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora program; tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin en az yirmi bir krediye eit, 180 AKTS kredisinden az olmamak kouluyla en az sekiz adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin en az krk iki krediye eit, 240 AKTS kredilik on alt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(3) Doktora dersleri, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir. Dier yksekretim kurumlarnda alnan derslerin kredileri toplam programn gerektirdii toplam kredinin te birini aamaz.

(4) rencinin lisans ve yksek lisans eitiminde baarl olduu dersler doktora eitiminde ders ykne ve kredisine saylmaz.

(5) Doktora programlar yurt ii ve yurt d entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Sre

MADDE 37 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on iki yaryl (alt yl), lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on sekiz yaryl (dokuz yl)dr. En az yaryl teze kaytl olmak ve tm ykmllkleri yerine getirmek kouluyla doktora program sekiz yaryldan daha ksa srede tamamlanabilir.

(2) Doktora program iin gerekli dersleri baaryla tamamlamann azami sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl (iki yl), lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryl ( yl)dr.

(3) Kredili derslerini baaryla tamamlayan, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn bu Ynetmeliin 37 nci maddesinde belirtilen sreler iinde tamamlayamad iin tez snavna giremeyen renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Azami sre sonunda kredi ykn tamamlayamayan, yeterlik snav, tez izleme snavlar ve savunma snavndan baarl olamayan renciler ilgili yaryla ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve tez snavlarna katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmek kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Tez danman atanmas

MADDE 38 (1) Anabilim dal bakanl rencinin eitim grd yaryl temel alarak her bir renci iin niversitenin bir retim yesini tez danman olarak nerir. Tez danman ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, anabilim dal bakanlnn nerisi ve/veya enstit ynetim kurulunun onayyla e tez danman da atanabilir.

(2) Tez danman niversitenin retim yeleri arasndan en ge nc yaryln bana kadar atanr. E tez danman baka bir niversitenin retim yesi de olabilir.

Yeterlik snav

MADDE 39 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin dersler ve doktora almasyla ilgili konularda derinlemesine ve kapsaml bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snav akademik takvimde belirtilen tarihlerde ylda iki kez yaplr. Yeterlik snavna girmek isteyen renci bu tarihlerde ilgili enstitye bavurusunu yapar.

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve arlkl genel not ortalamas en az 3.00/4.00 olan renci, yeterlik snavna girmek iin bavurabilir. Doktora programna yksek lisans derecesi ile balayan renci en ge beinci yaryln, doktora programna lisans derecesi ile balayan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. Belirtilen sreler iinde yeterlik snavna girmeyenler snavdan baarsz olmu saylr. Bavuru artna baklmakszn belirtilen sreler ierisinde yeterlik snavna girmeyenlere azami iki yaryl sre tannr.

(3) Yeterlik snavlar, enstit anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve ilgili ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve tam zamanl olarak grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite; farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri atayabilir. Doktora yeterlik komitesi en az biri niversite dndan ve en az doktor unvanna sahip olmak kayd ile be asil ve iki yedek yeden tekil eder. Snav jrisi yeleri ilgili enstit ynetim kurulunca grevlendirilir. Komitenin grev sresi yldr. Doktora yeterlik jrisi her renci iin enstit ynetim kurulu karar ile belirlenir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Snavlardan baarl saylmak iin her iki snavdan da 100 zerinden en az 70 puan alm olmak gerekir.

(5) Bu snavlardan herhangi birinde baarsz olan renci yeterlik snavndan baarsz saylr, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr, ayn jri nnde yazl ve szl olmak zere her iki snav da tekrarlar.

(6) nc defa yeterlik snavnda baarsz olan renci bundan sonra girecei her yeterlik snav iin bir yaryl cretinin yarsn artan oranda der. Bu cret her akademik yl yeniden Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(7) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik snavn baaramayan bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile toplam kredi miktarnn te birini gememek kaydyla fazladan dersler almasn isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve ynetim kurulu onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. E tez danmannn olmas durumunda e tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki yaryllarda, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve ynetim kurulu onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 41 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci; en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, ynetimini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine kendisi ulatrr. Enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan komiteye sresi iinde bir rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen bir rencinin tez nerisi reddedilmi saylr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddedileceine salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez nerisini izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tez nerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu enstit ynetim kurulu karar ile onaylanr.

(3) Tez nerisi reddedilen renci yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci en ge ay iinde, danman ve/veya tez konusunu deitirmek isteyen bir renci ise en ge alt ay iinde tekrar tez nerisini sunar. Bahsi edilen sre tez nerisinin reddedildii tarih itibari ile balar.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. ki izleme snav arasnda en az drt ay srenin gemi olmas gerekir. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir raporu enstit aracl ile sunar. Bu raporda o tarihe kadar yaplan almalarn bir zeti ve izleyen yarylda yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(5) Enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan tez izleme komitesine sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez izleme snav baarsz saylr.

(6) st ste iki kez tez izleme snavna katlarak baarsz olan veya mazeretsiz olarak tez izleme snavna katlmayan renci iin enstit ana bilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

(7) Tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme snavlar sonucunda, tez konusu deiikliinin sz konusu olduu hallerde, komite konuya ilikin bir rapor hazrlar ve enstitye sunar. Komite yelerinin imzalarn tayan rapor, enstit ynetim kurulu tarafndan incelenir ve tez konusu deiiklii enstit ynetim kurulu karar ile uygun grld takdirde, renci en ge alt ay ierisinde tez nerisi savunma snavna girer.

(8) Baarszlktan dolay danman ve/veya tez izleme komitesi deien veya tez izleme komitesi tarafndan tez konusu deitirilen renci yeni tez nerisi snavna ve en az tez izleme snavna girmek ve baarl olmak zorundadr.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 42 (1) Doktora programndaki bir renci, tez almas sresince elde ettii sonular Senatonun kabul ettii tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr. Tez savunmasna girebilmek iin renci tarafndan enstit kurulu karar ile belirlenen uluslararas hakemli dergilerde bir makalenin yaynlanmas veya yaynlanacana dair kabul belgesinin ibraz veya ilgili alanda uluslararas bir etkinlikte sunum artnn yerine getirilmesi veya dijital ortamdakiler dahil olmak zere niversitenin bir yaymnda yaymlanmas gerekir.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Tez jrisi, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak kaydyla toplam be kiiden oluur. Yedek yeler iki kii olup, en az biri niversite dndaki bir yksekretim kurumundan olmak zorundadr.

(3) renci tamamlam olduu doktora tezinin bir kopyasn danman retim yesinin onay yazs ile birlikte anabilim dal bakanl kanalyla enstitye teslim eder. Tez snavnn tarihi ve yeri, tez danmannn nerisi zerine, enstit tarafndan belirlenir ve jri yeleri ile renciye yazl olarak bildirilir. renci, jri yelerinin belirlenmesinden sonra, enstitye teslim ettii tezin aynsn jri yelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitye bildirir.

(4) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Snav dinleyiciye ak olarak yaplr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tez snavnn sresi en az 90, en fazla 120 dakikadr. Tez snavndan en ge bir hafta nce duyurulmas iin gerekli tedbirleri almak ilgili anabilim dal bakanlnn sorumluluundadr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Dzeltme kararnn verilmesi halinde tezin dzeltilmesi iin renciye en fazla alt ay sre tannr. renci tezini ayn jri nnde tekrar savunur.

(6) Dzeltme karar sonrasnda belirtilen tarihte tez savunma snavna katlmayan veya savunma snavnda baarsz bulunan renci iin enstit ana bilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile yeni bir danman atanr.

(7) Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek doktora program ile ilikisi sona erdirilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlarda ise bu Ynetmeliin 37 nci maddesi hkmleri uygulanr.

(8) Azami sreyi dolduran renciler rencilik haklarndan yararlandrlmakszn tez hazrlama hakk verilerek rencilik statleri devam eder.

Doktora diplomas

MADDE 43 (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve arlkl genel not ortalamas en az 3.00 olan renci, yeterlik ve tez snavnda baarl olmak kaydyla doktora diplomas almaya hak kazanr. Tezin akademik yazm Senato tarafndan onaylanan tez klavuzuna uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmi drt kopyasn, tezin tamam ile Trke ve yabanc dilde zetlerini ieren drt adet elektronik kopyasn ve Yksekrenim Kurumu tarafndan istenen belge ve dokmanlar da tamamlayarak tez snavna giri tarihinden itibaren en ge bir ay iinde ilgili enstitye teslim eder ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile doktora diplomas almaya hak kazanr. Belirtilen teslim enstitye gereklemeksizin doktora diplomas dzenlenmez. Doktora diplomas zerinde, ad, soyad, doktora programnn onaylanm ad, doktora tezinin bal ve doktora snav tarihi bulunur.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin ileri

MADDE 44 (1) Lisansst program rencileri disiplin ileri hakknda, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Ulusal ve uluslararas renci deiimi

MADDE 45 (1) niversite ile yurt ii veya yurt dndaki dier niversiteler arasnda yaplan anlamalar uyarnca niversiteleraras renci deiim programlar uygulanabilir. Bu Ynetmelikte ulusal ve uluslararas renci deiimine ilikin hkm bulunmayan hallerde 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Ticaret niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii ile ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Tebligat

MADDE 46 (1) Eitim-retim, snavlar ve benzeri konularla ilgili enstit tarafndan yaplan ilanlar rencinin ahsna yaplm saylr. renci hakkndaki dier bireysel ilemler, ilk kaytta renci tarafndan yazl olarak beyan edilen veya daha sonra yazl bildirimle deitirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebli edilir.

(2) rencilerin niversiteye kayt srasnda bildirdikleri adres (e-mail dahil), telefon gibi kimlik bilgilerinin deimesi durumunda bu bilgilerin niversite otomasyon sisteminde gncellenmesinden kendileri sorumlu olup, mevcut adreslerine tebligat yaplmas halinde kendilerine tebligat yaplmadn iddia etme haklar bulunmamaktadr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Kurul tarafndan 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmelii ve stanbul Ticaret niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri ile Yksekretim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 48 (1) 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Ticaret niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 49 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Ticaret niversitesi Rektr yrtr.