11 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29057

YNETMELK

Anadolu niversitesinden:

ANADOLU NVERSTES STN YETENEKLLER ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Anadolu niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Anadolu niversitesi stn Yetenekliler Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemek olup bu Ynetmelik sz konusu Merkezin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma Grubu: Merkeze bal faaliyet grubunu,

b) Danma Kurulu: Merkez Danma Kurulunu,

c) Merkez: Anadolu niversitesi stn Yetenekliler Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkez Mdrn,

d) Rektr: Anadolu niversitesi Rektrn,

e) Rektr Yardmcs: lgili Rektr Yardmcsn,

f) niversite: Anadolu niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkez Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 4 (1) Merkezin amac; zek, stn zek, yaratclk ve stn yeteneklilerin eitimi alanlarnda bilimsel aratrmalar yrtmek, eitim programlar ve tanlama modelleri gelitirmek ve bu alanlarda aratrmaclar yetitirmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Zek, stn zek, stn yetenek ve yaratclk alanlarnda bilimsel aratrmalar yapmak ve aratrma projeleri, eitim ve tanlama aralar ve modelleri gelitirmek.

b) stn yetenekli ve yaratc rencileri tanlamak ve bu rencilere zel eitim vermek.

c) Ulusal ve uluslararas kurulularla stn yeteneklilerin eitimi alannda ibirlii yapmak.

) stn yeteneklilerin eitimi alannda konferans, kongre vb. bilimsel toplantlar dzenlemek.

d) Kamu ve zel kurululara stn yeteneklilerin eitimi alannda danmanlk hizmeti vermek.

NC BLM

Merkezin Organlar, Grevleri ve alma Gruplar

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; Merkezin amalar kapsamnda almalar bulunan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Rektre kar sorumludur. Mdrn grev sresini tamamlamadan grevinden ayrlmas hlinde, ayn usulle yeni Mdr grevlendirilir.

(2) Grevi banda bulunmad zamanlarda Mdre, yardmcs veklet eder. Veklet sresinin alt ay amas durumunda yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, idar ileri dzenli ve amalarna uygun olarak yrtmek, gerekli egdm ve denetimi salamak.

b) Her yln sonunda Merkezin almalaryla ilgili yllk faaliyet raporu ile bir sonraki yla ait alma programn Ocak ay sonuna kadar hazrlamak ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

Mdr Yardmcs ve grevleri

MADDE 9 (1) Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin alma alanlar kapsamnda aratrmalar yapan niversite retim yeleri arasndan, Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan bir Mdr Yardmcs grevlendirilir.

(2) Mdr Yardmcsnn grevi Mdrn grev sresi dolduunda sona erer. Mdr Yardmcs ayn usulle tekrar grevlendirilebilir.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; niversitenin retim yeleri arasndan bilim alanlar dikkate alnarak Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye ve Mdr olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yeleri, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. st ste en az toplantya mazeret bildirmeksizin katlmayan ve yldan nce grevinden herhangi bir ekilde ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu; en ge ayda bir, Mdrn ars veya Ynetim Kurulu yelerinin salt ounluunun talebi zerine ye tamsaysnn salt ounluuyla toplanr. Kararlar, toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelik hkmlerine ve Merkezin amalarna uygun olarak Merkezin almalarn dzenlemek, Merkezin ynetimi ve almalar ile ilgili kararlar almak ve alnan kararlarn yrtlmesini salamak.

b) Gerekli hllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili alma gruplar oluturmak ve bunlarn grevlerini belirlemek.

c) Mdr, Danma Kurulu ve alma Gruplarndan gelen neri, istek ve bavurular ile ilgili kararlar almak.

) Her yln sonunda Merkezin almalaryla ilgili yllk faaliyet raporu ve bir sonraki yla ait alma programnn hazrlanmasna katkda bulunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu yeleri; Merkezin amalar kapsamnda aratrma ve eitim faaliyetlerinde bulunan bilim insanlar ve uzmanlar arasndan Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile grevlendirilir. Ynetim Kurulu yeleri ve alma Grubu sorumlular Danma Kurulunun doal yeleridir. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn ars zerine toplanr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin yllk faaliyetlerini, ileyiini ve sunduu hizmetleri deerlendirmek, Merkezin faaliyetleri iin yeni konular nermek ve Merkezin faaliyet gsterecei ncelikli alanlar hakknda gr bildirmek.

b) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idar planlarn deerlendirmek ve Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

c) alma Gruplarnn oluturulmasna ynelik olarak Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

) Trkiyenin ihtiyalarna uygun nitelikli disiplinler aras donanmlara sahip aratrmac ve akademik personelin yetitirilmesi konusunda gr bildirmek.

alma Gruplar

MADDE 14 (1) Merkezin amalarn gerekletirmek, faaliyetlerini yrtmek, verimliliini arttrmak ve ncelikli alanlarda almalar yapmak zere Ynetim Kurulu kararyla alma Gruplar oluturulabilir.

(2) alma Gruplarnn sorumlular ve yeleri niversite retim elemanlar arasndan Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(3) alma Gruplarndaki faaliyetler, alma Grubu sorumlularnn ynetiminde yrtlerek Mdre rapor edilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel araclyla karlanr.

Hkm bulunmayan hller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde, ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik, yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini, Anadolu niversitesi Rektr yrtr.