11 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29057

YNETMELK

Anadolu niversitesinden:

ANADOLU NVERSTES TRK DNYASI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Anadolu niversitesi Trk Dnyas Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenler.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Anadolu niversitesine bal olarak kurulan Anadolu niversitesi Trk Dnyas Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (TDAM): Anadolu niversitesi Trk Dnyas Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Anadolu niversitesi Rektrn,

d) niversite: Anadolu niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; akraba ve soyda topluluklar hakknda aratrma yapmak, yaplan aratrmalar ve aratrmaclar desteklemek, bilgi retimini srekli hale getirmek, retilen bilginin dolamn ve paylamn salamak, bu konuda faaliyet gsteren kurum ve kurulularla ibirlii yaplarak almann yaygnlatrlmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Trk Dnyasnn dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatn ve gnmzdeki siyasi, sosyal, ekonomik ve kltrel durumunu incelemek.

b) Trk Dnyas ile ilgili bilimsel aratrmalar, arkeolojik kaz, yzey ve saha aratrmalarna destek olmak.

c) Trk Dnyasyla ilgili konularda ulusal ve uluslararas toplantlar, konferanslar, seminerler, bilgi lenleri ve paneller dzenleyerek elde edilen sonular Trk ve dnya kamuoyuna duyurmak.

) Bata Eskiehirin yetitirdii Yunus Emre ve Nasrettin Hoca gibi ahsiyetler olmak zere Trk Dnyasnn ortak deerlerini tantc bilimsel, sanatsal almalar ve etkinlikler dzenlemek.

d) Anadolu niversitesi Trk Dnyas Aratrmalar Dergisi adyla bilimsel ve kltrel bir dergi karmak.

NC BLM

Ynetim Organlar ve Grevleri

Ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmcs.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmcs

MADDE 8 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasndan yl iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdrn alt aydan daha fazla sre ile grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr tarafndan ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Mdr, her yln sonunda Merkezin almalaryla ilgili yllk faaliyet raporu ile bir sonraki yla ait alma programn Ocak ay sonuna kadar hazrlar ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunar.

(3) Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Mdrn Ynetim Kurulu yeleri arasndan nerecei bir ye, Rektr tarafndan yl iin Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr Yardmcs, gerekli hllerde Mdre veklet eder.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, niversite retim yeleri arasndan Mdrn nerisi zerine Rektrn grevlendirecei ye ile Mdr ve Mdr Yardmcsndan oluur. yelerin grev sresi yldr. Grevlendirmelerdeki usule gre yelerin grev sresi uzatlabilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine kalan sre iin bir baka retim yesi grevlendirilebilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdr tarafndan sunulan Merkezin idari ve bilimsel almalarn incelemek ve karara balamak.

b) Danma Kurulunun gr ve uygulamalar dorultusunda yaplacak uygulamalarda Mdre yardmc olmak.

(2) Ynetim Kurulu gerekli hllerde alt komisyonlar oluturabilir.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; niversite retim yeleri veya Trk Dnyas konusunda uzman kiiler arasndan Mdrn nerisi zerine Rektrn grevlendirecei be yeden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr.

(2) Danma Kurulu ylda en az iki kez Mdrn ars zerine toplanr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin yllk alma programyla ilgili nerilerde bulunmak.

b) Merkezin yrtt niversite ii ve d faaliyetlere katk salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektrn grevlendirecei personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Anadolu niversitesi Rektr yrtr.