11 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29057

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 3091

- K A R A R -

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı seçiminde, 6271 sayılı Kanun ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri esas alınmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge’yi hazırlamak üzere kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Bu Genelge ile;

Sandık kurullarının oluşumunun esas ve usullerinin tespit edilmesi, sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde yapılacak işlemler, engelli seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla alınabilecek tedbirler, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle bina sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları, milletvekilleri, sandık kurulu başkan ve üyeleri, bina sorumluları, güvenlik görevlileri ve ulaştırma işinde görevlendirilenlerin oy kullanma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Kurulumuzca Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanacak esas ve ilkeler dikkate alınarak komisyonca  hazırlanan  ve  sandık  kurullarınca  Cumhurbaşkanı  seçiminde kullanılmak  üzere  Örnek : 138 sayılı Genelge olarak yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

S O N U Ç:

1- 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin sağlıklı ve düzenle yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR ÖRNEK: 138 SAYILI GENELGE’nin kabulüne ve Genelge’nin bu kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıkları ile Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

3- Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ihtiyaç miktarı kadar Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca gönderilmesine,

4- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

29/06/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

                Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Seçiminde Sandık Kurullarının Oluşumu
ile Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge