10 Temmuz 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29056

YNETMELK

Kapadokya Meslek Yksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YKSEKOKULU SREKL ETM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Kapadokya Meslek Yksekokulu Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin tekilat, ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Kapadokya Meslek Yksekokulu Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Kapadokya Meslek Yksekokulu Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

) Yksekokul: Kapadokya Meslek Yksekokulunu,

d) Yksekokul Mdr: Kapadokya Meslek Yksekokulu Mdrn,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Ama ve Faaliyetleri

Merkezin ama ve faaliyetleri

MADDE 5 (1) Merkezin ama ve faaliyetleri unlardr:

a) Yksekokul programlar dnda eitim, aratrma, sertifika programlar dzenlemek ve uygulamak.

b) Kamu, zel sektr, sivil toplum ve uluslararas kurululara ihtiya duyduklar alanda danmanlk, eitim, aratrma-gelitirme ve snav hizmeti vermek.

c) Faaliyet alanna giren konularda yerel, blgesel, ulusal ve uluslararas dzeyde eitim programlar, uzaktan eitim programlar ve uygulamalar, kurslar, seminerler, konferanslar dzenlemek, kitap, dergi, bror yaymlamak, yazl ve grsel basn organlarnda programlar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar, Mdr ve Ynetim Kurulundan oluur.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Yksekokulda, Merkezin faaliyet alanlar kapsamna giren birimlerinde grevli retim elemanlar arasndan Yksekokul Mdr tarafndan yllk bir sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda yerine retim elemanlarndan biri veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli ekilde srdrlebilmesi iin gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik erevesinde uygulamak.

) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Yksekokul Mdrlne sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Yksekokulun Merkezin faaliyet alanlar kapsamna giren birimlerinde grevli retim elemanlar arasndan Yksekokul Mdr tarafndan yllk bir sre iin grevlendirilen drt ye ile birlikte toplam be kiiden oluur. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte yer alan faaliyet alanlarna gre Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek, faaliyet alanlaryla ilgili hususlarda Kapadokya Meslek Yksekokulu Mtevelli Heyet karar ve Yksekokul Mdr onay ile gerekli dzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu grerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programlarn dzenlenmesiyle ilgili kararlar almak.

) Eitim programlar sonunda katlm belgesi, sertifika, baar belgesi ve benzeri belgeleri dzenleyerek vermek.

d) Gerekli grld hallerde Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili birimler kurmak.

e) Mdrn nerecei konular grmek ve karara balamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Yksekokul Mdr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Yksekokul Mdrdr. Yksekokul Mdr, bu yetkisini uygun grd lde Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kapadokya Meslek Yksekokulu Mdr yrtr.