10 Temmuz 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29056

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

DENZ KAZALARINI VE OLAYLARINI ARATIRMA VE

NCELEME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; deniz kazalarnn aratrlmas ve incelenmesi ile bunlara ilikin bildirimlerin yaplmasna ynelik usul ve esaslar ile grev, yetki ve sorumluluklar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Trkiyenin deniz yetki alanlar ile isularnda Trk veya yabanc bayrakl gemilerin dhil olduu veya bu gemiler zerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarnn,

b) Bulunduu corafi konuma baklmakszn, Trk bayrakl gemilerin dhil olduu veya bu gemiler zerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarnn,

c) (a) bendinde belirtilen alanlar haricindeki tm deniz alanlarnda, Trkiye'nin nemli lde ilgili devlet sfatn haiz olduu kaza ve olaylar ile tasarm veya inas Trkiyede yaplan gemilerin dhil olduu deniz kaza ve olaylarnn,

aratrlmasn ve incelenmesini kapsar.

(2) Bu Ynetmelik hkmleri;

a) lkemizdeki tersane, tekne imal yeri, ekek yeri ve gemi skm tesislerinde, mnhasran geminin tamir, bakm ve tutumu srasnda meydana gelen kazalarda,

b) Askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli olup ticari amala kullanlmayan devlet gemilerine,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 29 uncu ve 34 nc maddelerine dayanlarak ve 18/5/1968 tarihli ve 6/10027 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla taraf olduumuz 1966 Uluslararas Ykleme Snr Szlemesine (LL 66), 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla taraf olduumuz Denizde Can Emniyeti Uluslararas Szlemesine (SOLAS-74), 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla taraf olduumuz Denizlerin Gemiler Tarafndan Kirletilmesinin nlenmesine Ait Uluslararas Szlemeye (MARPOL-73), 26/8/2003 tarihli ve 2003/6109 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla taraf olduumuz Gemi Adamlarnn Eitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartlar Hakknda Uluslararas Szlemeye (STCW) ve MSC.255(84) sayl IMO Kaza nceleme Koduna paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AAKKM: Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezini,

b) Acente: Gemi sahibi, ileteni, kiralayan veya kaptan veyahut yk sahibi ile yaptklar szlemelerle bunlar nam ve hesabna hareket eden, nc kii ve kurululara kar bunlarn haklarn koruyan kii veya kuruluu,

c) Bayrak devleti: Bir geminin bayran tad devleti,

) Bilirkii: Kaza aratrma ve incelemesinin tamamnda veya belirli bir blmnde, uzmanlk gerektiren zel bir alanda veya teknik bir hususta bilgi ve tecrbesinden yararlanlmak zere grevlendirilen kiiyi,

d) Ciddi evre kirlilii: Yaplan deerlendirme sonucunda evre zerinde byk bir zararl etkiye neden olduu kanaatine varlan kirlilii,

e) Ciddi deniz kazas: ok ciddi deniz kazas dnda kalan ve ciddi yaralanma veya gemiyi denize elverisiz hale getirecek derecede byk maddi hasarla sonulanan deniz kazasn,

f) Ciddi yaralanma: Kaza anndan itibaren 7 gn iinde balayan ve 72 saatten daha fazla sren bir zaman dilimi iinde kazazedenin normal hareket imkn ve kabiliyetini kstlayan igremezlik haline neden olan yaralanmay,

g) ok ciddi deniz kazas: Can kayb, geminin tam ziya ve ciddi evre kirlilii olaylarndan birini ieren bir deniz kazasn,

) Deniz kazas: Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle balantl olarak gerekleen ve;

1) Bir kiinin lm veya yaralanmas,

2) Bir kiinin gemi zerindeyken kaybolmas,

3) Geminin batmas, kaybolmas, kayp saylmas veya terk edilmesi,

4) Geminin maddi hasara uramas,

5) Geminin manevradan aciz duruma dmesi,

6) Geminin karaya oturmas,

7) Geminin ky veya ak deniz yapsna veya baka bir gemiye atmas veya baka bir gemiyle atmas,

8) Gemi veya gemilerin uradklar hasardan kaynaklanan ciddi evre kirlilii olumas veya ciddi evre kirlilii ihtimalinin ortaya kmas,

ile sonulanan bir olay veya olaylar silsilesini,

h) Deniz kazas/olay bildirimi formu: Bu Ynetmeliin ekinde yer alan ve deniz kazas/olay bildirimi yapmak iin kullanlan formu,

) Deniz olay: Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle balantl olarak gerekleen ve geminin, gemi zerindeki insanlarn veya dier kiilerin emniyetini veya evreyi tehlike altna sokan veya dzeltilmemesi halinde tehlikeye sokabilecek olan ve deniz kazas dnda kalan olay veya olaylar silsilesini,

i) Gemi: Kendiliinden hareket etmesi imkn bulunmasa dahi, tahsis edildii ama suda hareket etmesini gerektiren, yzme zellii bulunan her arac,

j) Gemiadam: Bir gemi zerinde, gemiyle birlikte sefere kmak da dhil olmak zere istihdam edilen kiiyi,

k) IMO: Uluslararas Denizcilik rgtn,

l) sular: Gl, baraj, dalyan ve nehirleri,

m) lgili taraf: Deniz kaza incelemesinin sonular bakmndan kayda deer derecede nemli karlar, haklar veya yasal beklentileri olan kurulu veya kiiyi,

n) KAK Ynetmelii: 6/5/2013 tarihli ve 28639 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl Kaza Aratrma ve nceleme Kurulu Ynetmeliini,

o) Kamu hizmetlerine tahsisli gemi: Asl gayesi emniyet, gvenlik, denetim, salk, eitim ve aratrma gibi kamu hizmeti sunmak olan, ticari faaliyet yrtmeyen gemiyi,

) Ky devleti: Deniz yetki alanlarnda veya isularnda bir deniz kazas veya olay meydana gelen devleti,

p) Kurul: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl Kaza Aratrma ve nceleme Kurulunu,

r) Maddi hasar: Deniz kazasyla balantl olarak, geminin veya ky yapsnn yapsal btnln, performansn veya ilevsel zelliini nemli lde etkileyen ve ana aksam veya paralarnn byk lde tamir veya deiimini gerektiren hasar veya ky yaps veya geminin kullanlamaz hale gelmesini,

s) nemli lde ilgili devlet: Bir geminin faaliyetine bal olarak;

1) Deniz kazasna veya olayna karan geminin bayrak devletini,

2) Deniz kazas veya olayyla ilgisi bulunan ky devletini,

3) Deniz yetki alanlar, isular ve kylar, deniz kazasna bal olarak ciddi ekilde evresel zarara urayan devleti,

4) Deniz kazas veya olay nedeniyle egemenlii altndaki kylar, ky yaplar, suni adalar, platform ve tesisleri zarara urayan veya zarara urama tehlikesiyle kar karya kalan devleti,

5) Deniz kazasna bal olarak, vatandalar hayatn kaybeden veya ciddi yaralanmaya maruz kalan devleti,

6) Kaza aratrma ve incelemesi yrten devlet tarafndan faydal olduu deerlendirilen nemli bilgileri elinde bulunduran devleti,

7) Bu bentte yer alanlar dnda kalp da baka bir sebeple kazayla ilgisi olduu iddiasnda bulunan ve bu iddias Kurul tarafndan kabul gren devleti,

) SMS: Cep telefonlarna ksa mesaj gnderilmesi hizmetini,

t) Tannm kurulu: Bakanlk tarafndan; klaslama, belgelendirme, uygunluk deerlendirme ve eitim verme konularnda, Bakanlk adna ilem yapmak zere yetkilendirilen kuruluu,

u) Uzman: Kurulda kaza aratrma ve incelemesi yapmak amacyla grevlendirilen personeli,

) VDR (Voyage Data Recorder): Seyir veri kaydedicisini,

ifade eder.

KNC BLM

Kaza Bildirimi, Grev ve Yetkiler

Deniz kaza ve olaylarnn incelenmesinde grev, yetki ve sorumluluk

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki deniz kaza ve olaylarnn aratrma ve incelenmesi Kurulun grev, yetki ve sorumluluundadr.

Deniz kazalarnda grevlendirilen uzmanlarn nitelikleri ile grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Deniz kaza ve olaylarnda grev yapmak zere Kurul hizmetlerinde grevlendirilen uzmanlarn, denizcilikle ilgili lisans dzeyinde eitim veren yksekretim kurumlarndan mezun ve en az Uzakyol 1. Zabit veya Uzakyol 2. Mhendis ehliyetine sahip kiiler ile kamu veya zel sektrde en az yl tecrbeli gemi ina mhendisi kiilerden seilmeleri esastr.

(2) Deniz kaza ve olaylar incelemesi iin grevlendirilen uzmanlar KAK Ynetmeliinde belirtilen grev ve yetkilerin yan sra, hudut kaplar ve gmrkl sahalar da dhil olmak zere;

a) Deniz kazasna karan gemiye kabilir ve gemi zerinde incelemelerde bulunabilir,

b) Gemi kaptan, mrettebat ve dier ilgililerle grebilir,

c) lgili liman, irket, klavuzluk istasyonu, gemi trafik hizmetleri istasyonu, liman bakanlklar, Bakanlk merkez tekilatnn denizcilikle ilgili birimleri, arama kurtarma merkezleri ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili dier kurum ve kurulular ile evre acil mdahale merkezleri ve evre kirliliiyle ilgili dier kurum ve kurulularda incelemelerde bulunabilir,

) VDR kaytlarn alabilir ve zmlettirebilir.

(3) Kaza incelemesine konu gemi, deniz kaza incelemesi iin gerekli grlmedike seferinden alkonulamaz ve orijinal belgelerine ve tehizatna el konulamaz.

Deniz kazasn bildirim ykmll

MADDE 7 (1) Bir deniz kazas meydana geldiinde aada belirtilen kii, kurum veya kurulular en ksa sre iinde kazaya ilikin bildirim yapmakla ykmldrler:

a) Mteselsilen sorumlu olmak zere; geminin kaptan, kaptan bildirim yapamayacak durumda ise yerine veklet eden zabit, geminin donatan, ileteni veya acentesi,

b) (a) bendindeki bildirim ykmllne ilave olarak sorumluluk sahas iinde meydana gelen deniz kazalarnda ilgili liman bakanl.

(2) Deniz kazasna ilikin bildirim en elverili vastalar kullanlmak suretiyle AAKKMye yaplacaktr. AAKKM sz konusu bildirimi elektronik posta ve SMS ile Kurula iletecektir.

(3) Birinci fkra gereince bildirim ykmll olanlar AAKKMye yaplan bildirimi takiben Ek-1de yer alan deniz kazas bildirim formunu doldurarak Kurula internet sitesi zerinden veya posta, elektronik posta veya faks yoluyla ileteceklerdir.

NC BLM

Kazalarn ncelenmesi

Kaza incelemesinin amac

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki deniz kaza incelemesinin amac; deniz kazalarnn olumasna neden olan gerek sebeplere ulamak suretiyle denizde can, mal ve evre emniyetine ynelik mevzuat ve uygulamalarn gelitirilmesini salamak, bylece benzer kazalarn tekrarn nlemek ve kaza sonrasndaki olumsuz etki ve sonularn azaltlmasn temin etmektir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda yrtlen deniz kaza incelemesi adli veya idari soruturma niteliinde olmad gibi, amac suu ve suluyu tespit etmek veya sorumluluk paylatrmak deildir.

Kaza incelemesine karar verilmesi

MADDE 9 (1) Kaza bildiriminin alnmasndan veya baka ekilde kazadan haberdar olunmasndan sonra, Kurul Bakan tarafndan kaza incelemesinin yaplp yaplmayaca hususunda karar verilir.

(2) Her trl deniz kazas incelemeye tabi tutulabilir.

(3) ok ciddi deniz kazalarnn incelenmesi ncelikle yaplr.

(4) nsan hayat veya evreye ciddi bir tehdit oluturmakszn geminin tam ziya halinde ve boyu 24 metreden kk gemilerde meydana gelen ok ciddi deniz kazalarnda kaza incelemesi yaplmas Kurul Bakannn takdirindedir.

Kazann incelenmesi

MADDE 10 (1) Kurul Bakan tarafndan incelenmesine karar verilen deniz kazas iin;

a) Kurul Bakan tarafndan Kurul hizmetlerinde grevlendirilen uzmanlar arasndan grevlendirme yaplr. Birden fazla uzman grevlendirilmesi durumunda bunlardan biri grup bakan olarak tayin edilir.

b) Kaza incelemesinin zel bir uzmanlk gerektirmesi durumunda veya Kurul Bakannn gerekli grecei dier hallerde, Kurul hizmetlerinde grevlendirilen uzmanlar dnda da grevlendirme yaplabilir.

(2) Kaza incelemesi iin grevlendirilen uzmanlar 6 nc maddede ve KAK Ynetmeliinin 14 nc maddesinde belirtilen grev ve yetkiler dhilinde kaza inceleme faaliyetlerini yrtr.

Dier devletlerle ibirlii

MADDE 11 (1) nemli lde ilgili devletleri ilgilendirip de bizzat bu devletlerle veya bu devletler tarafndan yetkilendirilen kii veya kurulularla ibirlii halinde yrtlmesi gereken kaza aratrma ve inceleme faaliyetleri, lkemizin de taraf olduu uluslararas szleme hkmlerine gre gerekletirilir.

Delil ve kaytlarn gizlilii

MADDE 12 (1) Kaza incelemesi kapsamnda elde edilen btn bilgi ve belgeler ile yazl ve elektronik kaytlar ve kaza inceleme taslak raporlar, adli makamlar istisna olmak zere, kaza incelemesi maksatlar dnda aklanamaz ve hibir kii ve merci ile paylalamaz.

DRDNC BLM

Deniz Kaza ncelemesi Raporu

Deniz kaza incelemesi taslak raporu

MADDE 13 (1) Deniz kazasnn incelenmesi sonucunda, sz konusu kazay incelemek zere grevlendirilen uzmanlar tarafndan bir deniz kaza incelemesi taslak raporu hazrlanr. Taslak raporda aadaki blmlere yer verilir:

a) zet: Deniz kazasna ilikin temel gereklerin ifade edildii blmdr. Kazann ne olduu, ne zaman, nerede ve nasl gerekletii; ayrca herhangi bir can kayb veya yaralanma olup olmad; gemi, yk, nc taraflar veya evrede bir hasar meydana gelip gelmedii aklanr.

b) Kazaya ilikin bilgiler: Kaza hakkndaki detaylar, gemiye ve seferine ait bilgiler ile kaza sonras mdahaleleri ve arama kurtarma almalarna ilikin bilgilerin yer ald blmdr.

c) Kazann geliimi: Kaza ncesinde, esnasnda ve sonrasndaki olaylarn kronolojik bir sra iinde anlatld ve kaza ile ilgili insan, malzeme, tehizat ve evre gibi unsurlara yer verilen blmdr.

) Deerlendirme: Kazaya ilikin bulgularn analiz edildii ve bunlar hakknda yorumlar yaplan blmdr. Kazayla ilgili olaylar ve evre artlar, hatal davranlar ve ihmaller, malzeme hatalar, tehlikeli maddeler, gemi operasyonlar, irket ynetimi ve denizcilik idaresine ilikin hususlar da ieren kazaya etki eden unsurlara bu blmde yer verilir.

d) Sonular: Kazann meydana gelmesinde etkisi olan unsurlar ile kazann meydan gelmesini nleyecek veya kazann olumsuz etkilerinin azaltlmasn salayacak unsurlardaki noksanlk veya yetersizlikler hakknda varlan yarglar ve kazalarn nlenmesi iin gelitirilmesi gereken emniyet tedbirlerini aklayan blmdr.

e) Tavsiyeler: Deerlendirme ve sonulardan yararlanlarak oluturulan ve mevzuat, tasarm, denetleme, ynetim, i emniyeti, eitim, tamir, bakm-tutum, sahil yardm ve acil durum mdahalesi gibi alanlara ilikin tavsiyeleri ieren blmdr. Tavsiyeler, deniz kazalarnn nlenmesi maksadyla, denizcilik idaresi, gemi donatanlar, iletenleri, liman ileticileri, tannm kurulular, gemi trafik hizmetleri, klavuzluk tekilatlar, meslek kurulular, uluslararas denizcilik kurulular gibi, bunlar en iyi uygulayabilecek durumda olan kurum ve kurululara ynelik olarak yaplr. Bu blm, kaza incelemesi srasnda yaplabilecek geici emniyet tavsiyelerini veya emniyet tedbirlerini de ierebilir.

Kaza inceleme taslak raporu zerinde yaplacak ilemler

MADDE 14 (1) Deniz kaza incelemesi taslak raporu, dier nemli lde ilgili devletlerin grlerinin alnmas amacyla, en uygun vastalarla kendilerine gnderilir. Taslak raporun gnderilmesi, sz konusu devletlerin gerekli gizlilik kurallarna uyacaklarn taahht etmelerine baldr.

(2) Deniz kaza incelemesi taslak raporunun tamam veya belirli blmleri, grlerinin alnmas amacyla ve ilgili tarafa taslak raporun tamamnn veya bir blmnn baka kii, kurum ve kurulularla paylalmayacann taahht edilmesi artyla ilgili taraflara gnderilebilir.

(3) Dier nemli lde ilgili devletlere ve dier ilgili taraflara, taslak rapor zerinde gr ve nerilerini bildirebilmeleri iin 30 gn sre verilir veya karlkl olarak baka bir sre zerinde mutabakata varlabilir.

(4) Dier nemli lde ilgili devletlerin ve dier ilgili taraflarn sresi ierisinde bildirdikleri grler, deniz kaza incelemesi raporunun nihai hale getirilmesinde dikkate alnr.

Kaza inceleme raporu

MADDE 15 (1) Deniz kaza incelemesi taslak raporu KAK Ynetmeliinin 6 nc maddesi gereince Kurulda deerlendirilerek karara balanr.

(2) Birinci fkra gerei karara balanan deniz kazas inceleme raporu, KAK Ynetmeliinin 6 nc maddesi uyarnca;

a) Kurulun internet sitesinde yaymlanarak kamuoyu ve ilgililerle paylalr.

b) Gerekli eviriler yaplmak suretiyle, dier nemli lde ilgili devletlere ve uluslararas kurum ve kurululara en uygun vastalar kullanlarak gnderilir.

Deniz kazasnn yeniden incelenmesi

MADDE 16 (1) Kurul, raporun karara balanmas sonrasnda, rapordaki deerlendirme ve sonular deitirebilecek nitelikte yeni delillerin ortaya kmas durumunda, kazann yeniden incelenmesine karar verebilir.

(2) Birinci fkrada sz edilen yeni deliller, dier nemli lde ilgili devletlere de bildirilir.

BENC BLM

Aratrma Faaliyetleri ve Deniz Olaylar

Deniz kazalarna ilikin aratrma faaliyetleri

MADDE 17 (1) Kurul Bakannn gerekli grd hususlarda, Kurul hizmetlerinde grevlendirilen uzmanlara ve bilirkiilere veya dier ilgili kii, kurum, kurulu ve niversitelere deniz kazalarna ilikin aratrma yaptrlabilir.

(2) Aratrma faaliyeti, aadaki hususlara ilikin bilgi toplanmas amacyla gerekletirilir;

a) Deniz kazalarna neden olan unsurlar.

b) Deniz kazalar sonucunda ortaya kan ve insan, evre ve gemi ile gemi zerindeki ve dndaki tehizat ve yaplarda meydana gelen olumsuz etkilerin azaltlmasn salayabilecek hususlar.

c) Deniz kazalarnn bildirimiyle ilgili noksanlklar.

(3) Aratrma faaliyeti;

a) Deniz kazalarna ilikin insan, evre ve malzeme unsurlar ile teknik unsurlarn kazalara olan etkisinin ortaya karlmasn,

b) Balklk, yk tamacl, yolcu tamacl, turizm, klavuzluk ve rmorkaj, deniz aratrmalar ve deniz dibi faaliyetleri gibi belirli bir denizcilik faaliyetini,

c) Yangn, karaya oturma, atma gibi belirli bir kaza tipini,

) Gemi trafik hizmetleri, arama ve kurtarma hizmetleri, evre acil mdahale hizmetleri gibi faaliyetleri,

d) Gemiadamlarnn eitimi ve belgelendirilmesi, gemilerin denetlenmesi ve belgelendirilmesi gibi faaliyetleri,

e) Gemilerin ina, tamir ve bakmlarn,

f) Kuru yk, tanker, konteyner, ro-ro, yolcu gemisi, balk gemisi, yat, yelkenli gemi gibi belirli bir gemi tipini,

g) Gemi zerindeki belirli bir tehizat veya donanm,

) Ykleme, tahliye, istifleme gibi liman faaliyetlerini,

h) Gemilerin yanama, kalk, demirleme, halat alma-verme gibi operasyonlarn,

) Gemilerin ak denizlerde, kylarda, Trk boazlarnda, dar suyollarnda ve isulardaki seyirlerini,

i) Kurulca uygun grlen dier hususlar,

kapsar.

(4) nc fkrada sz edilen aratrma faaliyetleri iin grevlendirilen uzmanlar;

a) Gerekli grdkleri gemilere kabilir, tehizat inceleyebilir ve uygulamalara ilikin gzlem yapabilir,

b) Gerekli grdkleri liman tesislerinde ve ilgili kurum ve kurulularda inceleme yapabilir.

Ynetmeliin deniz olaylarna uygulanmas

MADDE 18 (1) Bu Ynetmeliin deniz kazalar bildirimlerinin yaplmas ile deniz kazalarnn aratrlmas, incelenmesi ve raporlarnn dzenlenmesine ilikin hkmleri, deniz olaylar bildirimlerinin yaplmas ile deniz olaylarnn aratrlmas, incelenmesi ve raporlarnn dzenlenmesi iin de geerlidir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Deniz kaza ve olaylarnn aratrma ve incelenmesine ilikin bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, KAK Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 20 (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deniz Kazalarnn ncelenmesine likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

Ynetmelii Ekleri