10 Temmuz 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29056

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

ARA DNEM FNANSAL BLGLERN, LETMENN YILLIK FNANSAL

TABLOLARININ BAIMSIZ DENETMN YRTEN DENET

TARAFINDAN SINIRLI BAIMSIZ DENETM (SBDS 2410)

HAKKINDA TEBL

TRKYE DENETM STANDARTLARI TEBL NO: 38

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; bu Tebliin ekinde yer alan Ara Dnem Finansal Bilgilerin, letmenin Yllk Finansal Tablolarnn Bamsz Denetimini Yrten Deneti Tarafndan Snrl Bamsz Denetimi Standardnn yrrle konulmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliin kapsam, Ekte yer alan SBDS 2410 metninde belirlenmitir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakan: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakann,

b) Deneti: Bamsz denetiyi,

c) Kurum: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

ifade eder.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihine kadar 660 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 1 inci maddesine gre mevcut mevzuat hkmleri erevesinde yrtlen ara dnem finansal bilgilerin snrl bamsz denetimi faaliyetleri, bu Tebli hkmleri erevesinde yrtlm kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde ve sonrasnda balayacak hesap dnemlerinden itibaren uygulanmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri