10 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29056

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SERBEST BÖLGELERDE SAĞLIK SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİNE

DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/38)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/30)

MADDE 1 – 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.