10 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29056

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ BİRİMİ

(BM KADIN) ARASINDA BM KADIN AVRUPA VE ORTA ASYA

BÖLGE OFİSİNİN İSTANBULDA KURULMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6548                                                                                                 Kabul Tarihi: 1/7/2014

MADDE 1 – (1) 28 Şubat 2014 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/7/2014