8 Temmuz 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29054

YNETMELK

Murat Hdavendigar niversitesinden:

MURAT HDAVENDGAR NVERSTES LSANS RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Murat Hdavendigar niversitesinde lisans programlarna katlan rencilerin retim faaliyetlerine ynelik kaydolma, kayt yenileme ve kayt silme, snav ve deerlendirme; izin, diploma ve akademik danmanlk ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Murat Hdavendigar niversitesi fakltelerinde yrtlen lisans retimi ile snav ve deerlendirme esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danman: rencilerin eitim, renim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere ilgili blm bakan veya anabilim dal bakan tarafndan grevlendirilen retim elemann,

c) Ek snav: retim programndaki derslerden U ve NA notu bulunmayan staj hari, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya baarsz dersi bulunmayp GNOlar 2.00n altnda kalan rencilerden, en ok iki dersten ek snava girerek mezuniyet koulunu salayabilecek olanlara verilen ek snav,

) GNO: Genel not ortalamasn,

d) lgili kurul: niversiteye bal fakltelerde faklte kurulunu,

e) lgili ynetim kurulu: niversiteye bal fakltelerde faklte ynetim kurulunu,

f) Lisans: Ortaretimden sonra, en az sekiz yaryllk veya drt yllk bir program kapsayan yksekretimi,

g) Mazeret snav: Ara ve yaryl sonu snavlarna ilgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenden dolay katlamayan renciler iin alan snavlar,

) Mtevelli Heyeti: Murat Hdavendigar niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) Normal ders yk: rencinin devam edecei yaryla ait retim programndaki derslerin kredi toplamn,

) Ortak zorunlu ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve yabanc dil hazrlk snf olmayan programlardaki yabanc dil derslerini,

i) retim program: Blmlerin grleri alnmak sureti ile faklte kurulunca kararlatrlan ve Senatoca kabul edilen retim programn,

j) n artl ders: Alnabilmesi iin nceki yaryl veya yllarda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas art aranlan dersi,

k) Semeli ders: rencinin, retim programnda belirtilen dersler arasndan seerek alabilecei dersleri,

l) Senato: Murat Hdavendigar niversitesi Senatosunu,

m) niversite: Murat Hdavendigar niversitesini,

n) Yaryl ders yk: rencinin yarylda kaytl olduu tm derslerin kredi toplamn,

o) Yaryl sonu snav: Dersin okutulduu yaryl sonunda yaplan snav,

) Zorunlu dersler: rencinin almak zorunda olduu dersleri

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt ve Kabul leri, Yatay ve Dikey Geiler

renim creti

MADDE 5 (1) Lisans rencilerinden her retim ylnda, Mtevelli Heyetince belirlenen miktarda renim creti alnr.

renci ileri

MADDE 6 (1) rencilerin yatay geilerine, retim ve snavlara ait ilemlerine, izinlerine ve fakltelerden iliiinin kesilmesine ilgili ynetim kurullarnca karar verilir. renci bu kararlara kar, on be gn iinde niversite Ynetim Kuruluna itiraz edebilir.

(2) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Giri esaslar ve kesin kayt

MADDE 7 (1) niversitenin fakltelerine; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) snav sonularna gre renci alnr. Ayrca adaylarn baka bir yksekretim kurumunda kaytl olmamalar gerekir.

(2) Kesin kayt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayl Kanun hkmlerine gre niversite Ynetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Faklteye sresi iinde kesin kaydn yaptran ve kayt ilemleri tamamlanan aday renci, niversite rencisi olur ve rencilik haklarndan yararlanr.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kaytlarn, bu madde hkmlerine gre, kendileri veya yaknlar vastasyla da yaptrabilirler. Sunduklar belgelerin yanl (sahte) ve eksik olduu anlalan rencilerin bulunduklar yaryla baklmadan, niversite ile iliikleri kesilir.

Danmanlk

MADDE 8 (1) rencilere danman atanmas ile danmann grev ve yetkilerine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Kayt yenileme

MADDE 9 (1) niversite rencileri devam ettikleri fakltede her yaryl niversitenin ilgili kurullarca tespit edilen usullere gre kaytlarn yenilemek zorundadrlar. Kayt yenileme ilemi, akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde yaplr. Yaryl kaytlarnn yaplmas veya yenilenmesi, rencinin derslerini seip onayladktan sonra danman tarafndan onaylanmas eklinde gerekleir. Kayt yaplmamasndan veya eksikliklerden renci sorumludur.

(2) niversitenin belirledii artlar erevesinde renim cretini demeyen rencilerin yaryl kaytlar yenilenmez. Kaytlar yenilenmeyen renciler renime devam edemez ve snavlara giremez ve rencilik haklarndan yararlanamazlar. Kayt yenilenmeyen yaryl renim sresinden saylr. rencinin zamannda demedii eitim cretleri, niversite Ynetim Kurulunca belirlenen gecikme cezas ile birlikte tahsil edilir.

Kimlik kart

MADDE 10 (1) Bu Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uyarnca kesin kaytlarn yaptran veya bu Ynetmeliin 9 uncu maddesi hkmleri uyarnca kaytlarn yenileyen rencilere niversitenin rencisi olduklarn belirten ve en ok bir yl geerli olan fotorafl bir kimlik kart verilir.

Yatay ve dikey geiler ile ift anadal ve yan dal programlar

MADDE 11 (1) Dier yksekretim kurumlarndan niversiteye veya niversite iinde blmler arasnda yaplacak yatay geiler ile ift anadal ve yan dal ilemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararas Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Senato kararlar erevesinde akademik takvimde belirtilen sreler iinde yaplr. Yatay geiler ilgili ynetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla snrl olup, intibak ilemleri; ilgili kurul tarafndan, rencinin geldii niversitedeki notlarnn bu Ynetmeliin 18 inci maddesindeki not sistemine dntrlmek suretiyle yaplr.

(2) Dikey geiler hakknda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

NC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

retim yl

MADDE 12 (1) retim yl gz ve bahar yaryllarndan oluur. Gz ve bahar yaryllarnn normal sresi dnem ii ve dnem sonundaki snavlar dhil olmak zere en az on yedi haftadr. Gerekli hallerde bu sre Senato tarafndan uzatlabilir. Her yaryln balang-biti tarihleri ve snav dnemleri Senato tarafndan belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(2) Resmi tatil gnleri retim ve snav yaplmaz. Ancak, gerektiinde ilgili birimce nerilen retim faaliyetleri ve snavlar Senato kararyla cumartesi ve pazar gnleri de yaplabilir.

retim sresi, ekli ve dili

MADDE 13 (1) niversitedeki yksekretim kurumlarnda lisans dzeyinde renim yapan rencilere, bu renimlerini tamamlamalar iin verilen normal ve azami sreler; drt yllk programlar iin yedi, be yllk programlar iin sekiz yldr.

(2) retim; retim programnda ngrlen teorik ve/veya uygulamal dersler, uygulamalar, proje ve stdyolar, laboratuvar ve atlye almalar, pratik almalar, arazi zerinde uygulama, seminerler, bitirme almas, staj ve benzeri almalardan oluur.

(3) Aksi kararlatrlmadka, her dersin sresi bir yaryldr.

(4) niversitede retim dili; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazete de yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri erevesinde belirlenir. retim dili yeni alan blmlerde Senato ve Yksekretim Kurulunun onay, eitime devam eden blmlerde ise ilgili kurul, Senato karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile olur.

retim programlar

MADDE 14 (1) niversitenin faklte ve blmlerinde retim, Yksekretim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seimlik dersler gz nnde tutulmak ve blmlerin grleri alnmak sureti ile ilgili kurulca kararlatrlan ve Senatoca onaylanan retim programna gre yaplr.

(2) retim, retim programna uygun olarak ve programdaki sra izlenmek suretiyle yrtlr. Ancak, yabanc dil yeterliini salayan renciler renimlerine takip eden dnemde balarlar.

n art dersleri ve dier koullar

MADDE 15 (1) Bir dersin alnabilmesi iin daha nce baarlm olmas gereken derslere n art dersleri denir. Herhangi bir dersin alnabilmesindeki n artlar ve dier koullar, ilgili blmlerin kurullarnca tespit edilen, ilgili kurul tarafndan kararlatrlan ve Senato tarafndan onaylanan retim programna gre uygulanr.

Derse yazlma, ders brakma

MADDE 16 (1) rencinin normal olarak devam edecei yaryla ait retim programndaki kredili derslere normal ders yk, kayt olduu kredili derslerin tmne yaryl ders yk denir. Yaryl ders yk normal ders yknn bir buuk katn geemez. Ancak mezuniyet aamasna gelmi renciler danman onay ile krk krediye kadar ders alabilirler. Ders yknn hesabnda, derslerin kredi deeri esas alnr.

(2) Ders kaytlarnda aada belirtilen esaslar dikkate alnr:

a) renciler, ncelikle alt yaryllardan baarsz olduklar ve daha nce almadklar derslere kaydolmak zorundadr. Bu derslerin verilmesine alt yaryllardan balanr, retim programndan kartlan ve almayan derslerin yerine ise, belirlenen dier dersler alnr.

b) Daha nce alnan bir seimlik dersin tekrarnda, ayn dersin alnmas zorunlu deildir, bunun yerine ayn seimlik gruptan olmak zere baka bir seimlik ders alnabilir.

c) kinci yaryl sonu itibariyle alt yaryllardaki btn derslerini baaran ve GNOlar en az 3.00 ve zerinde olan renciler danmann onay ile bir st yla ait yaryldan bir, GNOlar 3.50 ve zeri olan renciler ise iki ders alabilirler.

) retim programndaki baz derslerden muaf olmak, n art derslerini baaramam olmak, yaryl izni kullanm olmak veya niversiteleraras deiim programlarna katlma gibi nedenlerle normal ders ykn tamamlayamayan rencilere, ilgili ynetim kurulu karar ile st iki yaryldan ders verilebilir. Ancak bu rencilerin yaryl ders yk bulunduu yaryldaki normal ders ykn geemez.

d) renci, danmannn onayyla her yaryln balangcndan itibaren iki hafta ierisinde en fazla dersten kaydn silip, baka derslere kaydn yaptrabilir.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 17 (1) Her renci, devam edecei yaryla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atlye, bitirme almas ve benzeri almalara katlmak zorundadr.

(2) Teorik derslerin en az % 70ine, uygulama ve laboratuvarn ise en az % 80ine devam etmeyen renciler o dersin yaryl sonu snavna alnmazlar.

(3) Daha nce devam koulu bir kere salanm teorik derslerde devam koulu aranmaz. Ancak rencinin derse devam dndaki ykmllkleri devam eder.

DRDNC BLM

Snavlar, Notlar ve Baar Durumu

Snavlar

MADDE 18 (1) Snavlar; muafiyet, ara snav, yaryl sonu, btnleme, mazeret ve mezuniyet iin ek snavdan oluur.

(2) Snavlar;

a) Muafiyet snav, hazrlk snfndan ve Senatoca belirlenen derslerden ilgili blm tarafndan yaplan ve baarl olanlarn dersi almalarn gerektirmeyen snavlardr.

b) niversiteye kayt olan renciler, ngilizce seviye tespit snavna tabi tutulurlar.

c) Seviye tespit snavnda baarl olabilmek ve kayt olunan programda eitime balayabilmek iin 100 tam puan zerinden en az 70 almak gerekir. Seviye tespit snavnda 100 tam puan zerinden 70in altnda puan alan renciler baarsz kabul edilerek ngilizce hazrlk snfnda seviyelerine uygun modle yerletirilirler.

) Daha nce TOEFL IBT snavndan 80 veya akademik IELTS snavndan 5 veya KPDS ya da DS snavndan 70 veya dier ulusal ve uluslararas snavlardan edeeri veya daha yukar not aldn belgeleyen renciler ile ngilizcenin anadil olduu bir lkede orta renimlerini o lke vatandalarnn devam ettii eitim kurumlarnda tamamlayan renciler bu snavdan muaf tutularak, kayt olduklar programlarda eitim-retime balarlar. Bu snavlarn geerliliine dair sreler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi Ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmeliin 5 inci maddesinin drdnc fkras esas alnarak snavn yapld tarihten itibaren yl gememesi arttr.

(3) Ara snavlar, bir yarylda alm bulunan derslerin dnem sonu baar notunun belirlenmesine etki etmesi amacyla dnem arasnda yaplan snavlardr. Senato tarafndan her yarylda bir snav haftas belirlenir.

(4) Yaryl sonu snavlar, bir yarylda alm bulunan derslerin dnem sonu baar notunun belirlenmesine etki etmesi amacyla dnem yaryl sonunda yaplan snavlardr. Bu snava girmeyen rencinin mazereti kabul edilmez ve o dersten kalm saylr.

(5) Btnleme snav, yaryl sonu snavna girme hakkn kazanp da snava girmeyen ya da girdii halde baarl olamayan renciler iin alan bir snavdr. Not ortalamas ne olursa olsun yaryl sonu notu FF, FD veya U olanlar ile GNOlar 2.00n altnda kalan rencilerden yaryl sonu notu DD ve DC olanlara btnleme snavna girme hakk verilir. Bu snava girmeyen rencinin mazereti kabul edilmez.

(6) Mazeret snav, mazeretleri sebebiyle ara snava giremeyen renciler iin alan snavdr. Mazeretleri nedeniyle ara snavna giremeyen renciler, mazeretlerini belgelemek kaydyla snav tarihinden itibaren en ge bir hafta ierisinde bir dileke ile renci leri Mdrlne mracaat ederler. Mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edilen rencilere snavlarnn bitiminden itibaren on be gn ierisinde mazeret snav alr.

Snav programlar ve yeri

MADDE 19 (1) Snav programlar ve snavn nerede yaplaca, snav dnemi balamadan iki hafta nce Rektrlke ilan edilir. Snavlar, programda gsterilen gn, yer ve saatte yaplr. Ancak arazi zerinde yaplan ders ve uygulamalarn snavlar, arazi zerinde ve niversite binalar dnda da yaplabilir.

Snav ekli ve sonularnn ilan

MADDE 20 (1) Snavlar yazl ve/veya szl, proje veya dev eklinde yaplabilir.

(2) Laboratuvar, uygulama ve arazi zerinde yaplmas gereken derslerle, snava girme hakk bu almalarn sonucuna bal olan derslerin snavlar bu almalarn bitiminde de yaplabilir.

(3) Snavlar, o dersi vermekle grevli retim elemanlar dzenler ve ynetir. Sorumlu retim elemannn snav gn niversitede bulunamamas hlinde, snav kimin yapacana retim elemannn nerisi zerine ilgili blm bakanlnca karar verilir.

(4) Snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren en ge on be gn iinde ilan edilir.

Snavlarda kopya veya kopyaya teebbs

MADDE 21 (1) Snavlarda kopya eken, kopya ekmeye teebbs eden, kopya ektiren veya kopya ekilmesine yardm eden renciler, snav salonundan karlr ve durum tutanakla tespit edilerek ilgili faklteye bildirilir. Sz konusu renciler ile snav ktlar deerlendirilirken kopya ektikleri tespit edilen ve durumu dersin retim eleman tarafndan ilgili faklte dekanlna bildirilen renciler hakknda Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uyarnca disiplin soruturmas alr ve ilgili rencilere o snav iin sfr notu verilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 22 (1) renci, snav sonucuna notlarn ilan edilmesinden itibaren bir hafta ierisinde, dilekesini renci leri Mdrlne teslim ederek itirazda bulunabilir. tiraz, maddi hata ynnden ilgili retim eleman tarafndan incelenir ve bavuru ilgili dersin verildii blm kurulunun nerisi ile ilgili ynetim kurulu tarafndan sonulandrlr.

Notlar

MADDE 23 (1) rencilere aldklar her ders iin, aadaki harf notlarndan biri retim eleman tarafndan dnem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) Harf notu, 4.00 ve 100 zerinden karl puanlar aadaki tabloda gsterilmitir:

100 zerinden transkripte

Baar notu Kat say gsterilene e deer puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 65-69

DD 1.00 60-64

FD 0.50 50-59

FF 0.00 0-49

b) Ortalamalara katlmayan notlar unlardr:

1) I: Eksik,

2) S: Yeterli,

3) T: Transfer,

4) U: Yetersiz,

5) P: Gelimekte olan,

6) EX: Muaf,

7) NI: Katlmamtr,

8) NA: Devamsz.

c) Bunlardan;

1) I notu; dnem iinde baarl olduu halde hastalk veya geerli baka bir nedenle ders iin gerekli koullar tamamlayamayan rencilere retim elemannca takdir olunur. renci, herhangi bir dersten I notu ald takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on be gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde I notu kendiliinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalk ve benzeri hllerde, ilgili blm bakanlnn nerisi ve ilgili ynetim kurulunun onayyla I notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir.

2) S notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

3) T notu; niversiteye, yurt iindeki veya yurt dndaki dier yksekretim kurumlarndan yatay gei yapan, daha nce eitim grd kurumdaki dersleri saydrmak isteyen, lisans renimine hazrlk program uygulanan veya renci deiim programlarna katlan rencilere, daha nce baarm olduklar ve edeerlii ilgili blm bakannn nerisi zerine ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen dersler iin verilir.

4) U notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarsz olan rencilere verilir.

5) P notu; kredisiz dersleri bitirmemi, ancak baarl olarak srdrmekte olan rencilere verilir.

6) EX notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili blmce uygulanan muafiyet snav sonucunda baarl olan rencilere verilir. EX notu ortalamaya katlmaz.

7) NI notu; rencinin kaytl olduu retim programlar dndan ald dersleri tanmlamak zere verilir. Bu not, rencinin ilgili dersten ald harf notu ile birlikte transkriptinde gsterilir. rencinin kaytl olduu program veya programlarla ilgili ders saydrma ilemlerinde kullanlmaz. NI notu alnan dersler tekrarlanmaz.

8) NA notu; derse devam veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere verilir. NA notu, not ortalamas hesabnda FF notu ilemi grr.

Baar durumu

MADDE 24 (1) Bir dersten S, EX, T, DD ve daha yukar not alan renci o dersten baarl saylr. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan renci ise o dersten baarsz olup, bu dersi tekrarlamas gerekir; ancak, FD notu alnan ders ile n art yerine getirilmi saylr.

(2) GNOsu 2.00 ve daha yukar olan ve retim program dhilinde baarsz dersi bulunmayan renci, baarl saylr. Lisans renimi hazrlk programn baaryla tamamlamak iin programda bulunan derslerin tmnden baarl olmak gerekir.

(3) GNOsu 1.80in altnda kalan renci snamal statye geirilir. Drdnc yaryl sonunda snamal statde olan bir renci, snamal statden kana kadar beinci ve daha sonraki yaryllara ait ders alamaz. Snamal statden kmak iin ncelikle CCnin altnda not ald baz dersleri tekrar eder. Snamal durumunda olan bir rencinin yaryl ders yk normal ders ykn geemez.

(4) Her yaryl sonunda, o yaryln btn derslerini baarm olup yaryl not ortalamas 3.003.49 arasnda olan renciler onur listesinde, 3.504.00 arasnda olan renciler ise yksek onur listesinde yer alr.

Genel not ortalamasnn ykseltilmesi

MADDE 25 (1) GNOsunu ykseltmek isteyen renci, daha nce ald dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanrken bu dersler iin rencinin ald en son not geerlidir.

Baar notunun belirlenmesi

MADDE 26 (1) EX ve T notu hari, bir dersin baar notu; o derse ait ara snav, arazi almas, uygulama, dev, proje, atlye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yaryl ii almalarndan ve yaryl sonu veya btnleme snavndan alnan notlar ile o dersin baar deerlendirme sistemine gre belirlenir. Alacak derslere ait baar deerlendirme sistemi, her yaryln balangcndan itibaren bir hafta iinde ilgili retim eleman tarafndan ders bilgi formu ile ilan edilir.

(2) Bir dersin baar notu, her yaryl sonunda akademik takvimde gsterilen sre ierisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonular renci leri Mdrl tarafndan ilan edilir.

Yaz dnemi retimi

MADDE 27 (1) Yaz dnemi retimi, Murat Hdavendigar niversitesi 8/7/2014 tarihli ve 29054 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yaz Dnemi retimi Ynetmeliine gre yrtlr.

BENC BLM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi deeri ve AKTS kredisi

MADDE 28 (1) Bir dersin kredi deeri, o dersin haftalk teorik ders saatlerinin tamam ile uygulama, laboratuvar, proje ve atlye almalarnn haftalk saatlerinin yarsnn toplamndan oluur. Kesirli krediler bir st veya alt tam sayya yuvarlanr. AKTS, bir dersin hedeflenen renme ktlarn kazandrmak amacyla planlanan renim aktivitelerini baaryla tamamlamak iin gerekli zaman temel alarak belirlenen i ykne dayanan kredi sistemidir.

Yaryl ve genel not ortalamalar

MADDE 29 (1) Bir yaryl ierisinde alnan derslerin rakamsal baar notlarnn, o derslerin kredi deerleri ile ayr ayr arpmlar toplamnn, bu derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle belirlenen nota yaryl not ortalamas denir. Blme ilemi, virglden sonra iki basamak yrtlp yuvarlatlarak bulunur.

(2) Birinci fkrada belirtilen yntemin, alnan tm derslere uygulanmas ile hesaplanan nota GNO denir. Ancak, genel not ortalamasnn hesabna sadece retim programnda bulunan dersler katlr.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 (1) Bir rencinin okuduu blmden diploma alabilmesi iin o blmn retim programnda gsterilen derslerden baarl olmas, GNOsu 4.00 zerinden en az 2.00 olmas, ilgili ynetim kurulu karar ve ilgili birimlerden ald iliik kesme belgesini ibraz etmesi gerekir. Diplomalarda niversitenin, fakltenin ve varsa blmn ad belirtilir.

Mezuniyet iin ek snavlar

MADDE 31 (1) 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmleri sakl kalmak kaydyla rencilere aada esaslar belirtilen ek snav hakk verilir:

a) Staj hari, retim programndaki derslerden NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya baarsz dersi bulunmad halde GNOlar 2.00n altnda kalan rencilerden, en ok iki dersten ek snava girerek mezuniyet koulunu salayabilecek olanlara ek snav hakk verilir.

b) Ek snavlar, snav hakknn kazanld yaryln sonundan bir sonraki dnemin balangcna kadar sadece FF, FD, DD, DC notu alnm derslerden verilir.

c) Bir renci mezuniyet koulunu salamak iin renimi boyunca bir defa ek snav hakk kullanabilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

zin ve haklarn sakl tutulmas

MADDE 32 (1) rencinin hakl ve geerli nedenlerle eitim-retim yl balangcndan itibaren en ge otuz gn ierisinde mracaat etmesi halinde, renciye ilgili ynetim kurulu kararyla bir defada en ok iki yaryl olmak zere azami drt yaryl izin verilebilir. renci talep ettii her yaryla ait renim cretinin 1/3n demek zorundadr.

(2) Hastalk, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkmiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi rencinin mazeret olarak beyan edecei, ilgili ynetim kurulunun uygun grecei nedenlerle yaryl iinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki rencilere dedikleri renim creti iade edilmez.

(3) kinci fkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde rencinin, olayn meydana gelmesinden itibaren en ge yirmi gn iinde renci leri Mdrlne bavurmas ve olay gerekli belgelerle kantlamas gerekir. Sz konusu nedenlerin devam halinde ilgili ynetim kurulunca izin sresi uzatlabilir.

(4) zinli saylan renci derslere devam edemez ve izinli olduu dnemde yaryl sonu snavlarna giremez.

(5) zinli saylan sreler, kararda belirtilmesi artyla renim sresinden saylmaz.

niversiteden ayrlma

MADDE 33 (1) Kendi istei ile niversiteden ayrlacak renciler, renci leri Mdrlne yazl olarak bavururlar. Bu rencilerin ilgili birimden alacaklar iliik kesme belgelerini ibraz etmek artyla kaytlar silinir. Bavuru zerine kayd silinen renciye, isterse renim durumunu gsteren bir belge, girite okula teslim ettii diplomalar ve dier belgeleri verilir. Ancak, rencinin iinde bulunduu yaryl cretinin tamamn demesi gerekir.

Yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlarna gnderilen renciler

MADDE 34 (1) niversite ile yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlar arasnda yaplan anlamalar uyarnca, renci deiimi erevesinde niversite tarafndan drt yaryla kadar yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlarna renci gnderilebilir. Bu sre iinde rencinin niversitedeki kayd devam eder ve bu sre retim sresinden saylr. Szlemede aksi belirtilmedike renci, renim cretini niversiteye der.

(2) Anlamal olmayan yksekretim kurumlarna renci gnderilmesi, ilgili ynetim kurullar tarafndan karara balanr.

(3) rencinin yurt ii ve yurt dndaki yksekretim kurumlarndan alm olduu derslerin edeerlik ilemleri; ilgili kurul tarafndan, dier yksekretim kurumundan ald notlarn bu Ynetmeliin 18 inci maddesindeki not sistemine dntrlmesi suretiyle yaplr.

Ders muafiyeti

MADDE 35 (1) renci; kaydn yaptrdktan sonra daha nceki yksekrenimi srasnda baarl olduu dersleri gsteren bir belge ibraz etmek kaydyla ders alma ve brakma sresi sonuna kadar baz derslerden muafiyet talep edebilir. lgili ynetim kurulu bu talebi inceleyerek renciyi yeterli grd derslerden muaf tutabilir.

(2) Bu rencinin; hangi yaryldan balayacana ve azami retim sresinden ka yaryl dleceine, muaf tutulduu dersler ile bunlarn kredi toplam gz nne alnarak ilgili ynetim kurulunca karar verilir.

Fazladan alnan dersler

MADDE 36 (1) Alnan her fazla ders transkriptte gsterilir. GNOya, seimlik derslerden sadece retim programndaki kadar en yksek not alnandan balayarak katlr, artanlar katlmaz. renci talep ederse artan dersler transkripten kartlr.

n lisans diplomas

MADDE 37 (1) Kaytl olduu retim programndaki ilk drt yaryln btn dersleri ile Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen ortak zorunlu dersleri baarm olup, GNOsunu en az 2.00ye karm olan bir renciye mracaat halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde, ilgili ynetim kurulunun karar ile n lisans diplomas verilir.

(2) Bu renciler, bu Ynetmeliin 31 inci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ek snav haklarndan yararlanabilir.

Burslu renciler

MADDE 38 (1) Burslu rencilere ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yrrlk

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Murat Hdavendigar niversitesi Rektr yrtr.