8 Temmuz 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29054

YNETMELK

Murat Hdavendigar niversitesinden:

MURAT HDAVENDGAR NVERSTES

ANA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Murat Hdavendigar niversitesinin ynetimi, ileyii, akademik organlar ve grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Murat Hdavendigar niversitesinin ynetimine, ileyiine, idari ve akademik organlarna, retim elemanlarna, grevlerine ve mali konulara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 145 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Murat Hdavendigar niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

b) Mtevelli Heyeti: Murat Hdavendigar niversitesi Mtevelli Heyetini,

c) Rektr: Murat Hdavendigar niversitesi Rektrn,

) Senato: Murat Hdavendigar niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Murat Hdavendigar niversitesini,

e) Vakf: Merve Eitim ve Kltr Vakfn,

f) Ynetim Kurulu: niversitenin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Mtevelli Heyeti, Bakan ve Grevleri

Mtevelli Heyeti

MADDE 5 (1) Mtevelli heyeti, niversitenin en yksek karar organdr. Mtevelli heyeti, vakf ynetim organ tarafndan, ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen art ve niteliklere uygun olarak drt yl sreyle seilen en az yedi, en fazla on kiiden oluur. Rektr, Mtevelli Heyetinin tabii yesi olup, Bakanla seilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantlara katlamaz.

(2) Mtevelli Heyeti kendi iinden bir Bakan seer. Mtevelli Heyet yelerinden biri grevinden ayrldnda, yeri boalan yenin yerine vakf ynetim organ tarafndan en ge bir ay iinde drt yl sreyle yeni bir ye seilir. Sresi dolan ye yeniden seilebilir. Bakan ve yeler ile bunlarn birinci derece kan ve kayn hsmlar ile elerinden mtevelli heyetinde grev alacaklarn says ikiyi geemez. Rektr dndaki niversite mensuplar Mtevelli Heyet yeliine seilemez.

(3) Seilen Mtevelli Heyet yeleri Yksekretim Kuruluna bildirilir.

(4) Mtevelli Heyet yelii fahridir. Vakf ynetim organ karar ile Mtevelli Heyet yelerine, ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenen miktar gemeyecek ekilde toplantya katlma, yol ve huzur hakk verilebilir. Ancak bunun dnda herhangi bir deme yaplmaz.

(5) Mtevelli Heyeti, ilgili mevzuat hkmlerine gre ylda en az drt defa toplanr ve kararlar alr.

Mtevelli Heyetinin grevleri

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyetinin grevleri unlardr:

a) niversitenin tzel kiiliini temsil etmek.

b) niversite organlarnca hazrlanan i ileyie ilikin dzenleyici ilemler hakknda karar vermek.

c) Akademik almalarn en st dzeyde yrtlmesi iin gerekli nlemleri almak.

) Yksekretim Kurulunun olumlu grn de alarak Rektr atamak.

d) niversitede akademik birimlerin kurulmasna, birletirilmesine veya kapatlmasna ilikin Yksekretim Kuruluna sunulacak Senato nerilerini karara balamak.

e) niversitede grevlendirilecek ynetici, retim elemanlar ve dier personelin szlemelerini yapmak, atamalarn, retim eleman dndaki personelin terfilerini ve grevden alnmalarn onaylamak.

f) niversite btesini onaylamak ve bte uygulamalarn izlemek.

g) niversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve ynetmek.

) niversitenin eitli organlar arasndaki uyumazlklarn giderilmesinde son karar vermek.

h) lgili mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yapmak.

(2) Mtevelli Heyeti, uygun grd lde, yetkilerinden bir ksmn niversite yneticilerine devredebilir.

Bakan ve grevleri

MADDE 7 (1) Mtevelli Heyet yeleri kendi aralarndan bir Bakan seer. Sresi dolan Bakan yeniden seilebilir.

(2) Bakan; niversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, Mtevelli Heyetinin kendisine verdii yetkileri kullanr ve bu ynetmelik ile ilgili dier mevzuat hkmleriyle verilen grevleri yrtr.

NC BLM

Akademik Organlar, dari Organlar, retim Elemanlar ve Grevleri

Senato

MADDE 8 (1) Senato, Rektrn Bakanlnda, rektr yardmclar, dekanlar, her faklteden kendi kurullarnca yl iin seilecek birer retim yesi ve Rektrle bal enstit ve yksekokul mdrlerinden oluur. Senato, niversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir. Mtevelli Heyeti tarafndan getirilen konularda gr bildirir ve verilen dier grevleri yapar. Senatoya Genel Sekreter raportrlk yapar.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Rektrn Bakanlnda, dekanlar ile niversiteye bal deiik retim birim ve alanlarn temsil edecek ekilde Senato tarafndan drt yl iin seilen profesrden oluur. Ynetim Kurulu, niversitenin ynetimiyle ilgili olarak Rektrn getirecei konularda karar alr, nerilerde bulunur; faklte, enstit ve yksekokul ynetim kurullarnn kararlarna yaplan itirazlar karara balar ve verilen dier grevleri yapar. Ynetim Kuruluna Genel Sekreter raportrlk yapar.

Rektr

MADDE 10 (1) Rektr, niversite iinden veya dndan, Yksekretim Kurulunun olumlu gr alndktan sonra, Mtevelli Heyeti tarafndan drt yl iin atanr. Sresi dolan Rektr, ayn usulle yeniden atanabilir. Mtevelli Heyeti, yeni Rektr seilinceye kadar eski Rektrn grevine devam etmesi veya grevin vekleten yrtlmesine karar verir. Grevin vekleten yrtlmesi durumunda Rektrle veklet edecek kii ile ilgili Yksekretim Kurulunun olumlu gr alnr.

(2) Rektr, 2547 sayl Kanun ile Mtevelli Heyeti tarafndan verilen grevleri yapar.

Rektr yardmclar

MADDE 11 (1) Rektre almalarnda yardm etmek zere, niversitenin kadrolu ve tam zamanl profesrleri arasndan en ok iki kii rektr yardmcs olarak, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti tarafndan atanr. Rektr yardmclar ayn usulle deitirilebilir. Rektrn grevi sona erdiinde yardmclarnn grevi de sona erer. Rektr, grevi banda olmad zaman yardmclarndan birisini vekil olarak brakr.

(2) Rektr yardmclar, Rektrn kendilerine verdii grevleri yrtr.

Genel Sekreter

MADDE 12 (1) Genel Sekreter, niversite idari tekilatnn badr ve niversitenin tm idari ilerinden sorumlu yneticidir. Genel Sekreterin atanmas ve grevden alnmas Rektrn nerisi ve Mtevelli Heyetinin karar ile olur.

Dekanlar ve enstit mdrleri

MADDE 13 (1) Dekanlar, Rektrn nerisi zerine Yksekretim Kurulunun olumlu gr alnarak Mtevelli Heyeti tarafndan atanr.

(2) Rektre bal enstit mdrleri, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti tarafndan atanr. Faklteye bal enstit mdrleri ise bal olduu dekann nerisi ile Rektr tarafndan atanr. Dekanlarn ve enstit mdrlerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan dekan ve enstit mdrleri ayn usulle yeniden atanabilir.

retim elemanlar

MADDE 14 (1) retim elemanlar; retim yeleri, retim grevlileri, okutmanlar ve retim yardmclarndan oluur.

(2) retim yeleri; btn almalarn niversiteye veren tam zamanl profesr, doent ve yardmc doentlerdir. retim yelerinin atanmalar ve terfilerinde, Devlet Yksekretim kurumlarndaki atamalarda aranan artlara ilave olarak aranacak artlar Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Aratrma-gelitirme projeleri ve danmanlk hizmetleri

MADDE 15 (1) retim elemanlarnn ve yneticilerin giriimleriyle elde edilecek aratrma ve gelitirme projeleri, Rektrlk tarafndan incelenir, deerlendirilir ve karara balanmak zere Mtevelli Heyetinin onayna sunulur. Deerlendirme yaplrken, projenin niversiteye katks ve niversiteye salayaca gelir gz nnde bulundurulur.

(2) Tam zamanl retim yelerinin niversite iinde veya dnda danmanlk yapmalar Rektrlk iznine baldr.

(3) niversitede grevli tam zamanl personelin projelerden veya danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden, telif haklar dhil, ne lde yararlandrlacaklar ile ilgili esaslar, Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

retim dili

MADDE 16 (1) niversitede retim dili; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazete de yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri erevesinde belirlenir. retim dili yeni alan blmlerde Senato ve Yksekretim Kurulunun onay, eitime devam eden blmlerde ise ilgili kurul, Senato karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile olur.

Gelir kaynaklar

MADDE 17 (1) niversitenin gelir kaynaklar unlardr:

a) rencilerden alnacak cretler.

b) niversitenin yatrm ve iletmelerinden elde edilecek gelirler.

c) Aratrma-gelitirme projeleri ve danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

) Devlet btesi, dier kamu kurum ve kurulular ve kurucu vakf tarafndan yaplacak yardmlar.

d) Balar, vasiyetler, kira ve dier gelirler.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Murat Hdavendigar niversitesi Mtevelli Heyet Bakan yrtr.