8 Temmuz 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29054

YNETMELK

Yksekretim Kurulu Bakanlndan:

YKSEKRETM KURUMLARINDA DNER SERMAYE GELRLERNDEN

YAPILACAK EK DEMENN DAITILMASINDA UYGULANACAK

USUL VE ESASLARA LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Dner Sermaye Gelirlerinden Yaplacak Ek demenin Datlmasnda Uygulanacak Usul ve Esaslara likin Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan (h) fkrasna ibaresi (h) ve (i) fkralarna olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Mesai d fark creti: retim yeleri tarafndan mesai saatleri dnda bizzat verilen salk hizmetleri iin 5510 sayl Kanunun 73 nc maddesinin nc fkras uyarnca belirlenen ve hizmet alan tarafndan denen creti,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin altnc fkras ve sekizinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(6) (E) Dier faaliyetler puan; (A), (B), (C) ve (D) puanlarnn hesaplanmasnda dikkate alnan faaliyetler dndaki komisyon yelikleri, zellik arz eden riskli birimlerde alma ve benzeri dier hususlar dikkate alnarak hazrlanan ve bu Ynetmelik ekinde yer alan Ek-2 Ek Grev Cetveli ve Ek-3 Risk Cetvelinde tanmlanan ve belirlenen yzdelik deerlerin kiinin birim ortalamas zerinden hesaplanan (A) puan ile arplmas sonucu bulunan puandr. (E) puan; (A) puannn her bir grev iin % 30unu, toplamda ise % 50sini geemez. (E) puan aadaki ekilde hesaplanr.

(E) = Birim ortalamas zerinden hesaplanan (A) Puan x Belirlenen yzdelik deer.

a) retim ye ve grevlileri ile uzman, uzman tabip ve uzman kadrosundaki uzman tabip ve uzman/doktoral di tabiplerinin bireysel net katk puan = A + [(B1+B2+C) x KK]+D+E,

(15) retim yelerinin mesai saatleri dnda niversitede sunduklar salk hizmetlerinden dolay 5510 sayl Kanunun 73 nc maddesinin nc fkras uyarnca alnan ilave cretler dner sermaye iletmesinin ayr bir hesabnda toplanr. Elde edilen gelirin % 50sinden az % 60ndan fazla olmamak zere niversite Ynetim kurulunca tespit edilecek oran, mesai saatleri dnda salk hizmeti sunan retim yesine/yelerine mesai iinde gerekletirilen i miktar ve eidi dikkate alnarak belirlenen toplam performans amamak kaydyla, ek deme matrahnn % 800n gememek zere her ay ayrca denir. Bu fkra uyarnca datlan gelirlerden kalan tutarlar 2547 sayl Kanunun 58 inci maddesinin (b) fkrasnda belirtilen iler ile (c) fkrasnn ikinci paragraf uyarnca fiilen mesai dnda alan dier personele ayn paragraf uyarnca ve niversite Ynetim Kurullarnca belirlenecek usul ve esaslar erevesinde yaplacak ek demenin finansmannda kullanlr. 2547 sayl Kanunun 58 inci maddesinin (b) fkras uyarnca kesinti yaplmaz.

(16) Mesai d fark demesine esas alnan salk hizmetlerinin karl ilem puan, mesai iin salk hizmetleri karl puandan daha fazla olursa, sadece mesai ii ilem karl puan kadar olan denir.

(17) Mesai saati dnda zel hastaneler veya vakf yksekretim kurumlar hastanelerinde szleme gereince alan profesr ve doentlerin szleme bedeli, dner sermaye iletmesinin ayr bir hesabnda toplanr. Bu tutardan 2547 sayl Kanunun 58 inci maddesinin (b) fkras uyarnca kesinti yaplmaz. Bu gelirin % 50si herhangi bir limite bal olmakszn hizmeti sunan profesr ve doentlere denir. Kalan tutar 2547 sayl Kanunun 58 inci maddesinin (b) fkrasnda belirtilen iler iin kullanlr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Birinci ve ikinci fkralar kapsamnda bulunan yneticilere, mesai saatleri ierisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolay ayrca ek deme yaplmaz. Mesai saatleri dnda dner sermaye gelirlerine katklar bulunulmas hlinde; bu katklar karlnda yaplacak ek demenin hesabnda onaltnc fkras hari olmak zere 5 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alnr ve ilgililerin ynetici pay olarak aldklar ek demede dahil olmak zere alabilecekleri toplam ek deme tavan tutar, ilgisine gre Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fkralarnda belirlenen tavan tutarlarn ve her halkarda ek deme matrahnn yzde binaltyzn geemez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kanunun 58 inci maddesinin (c) fkras kapsamnda bulunan retim elemanlarndan, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fkras uyarnca belirtilen amalarla bir takvim yl iinde toplam aya kadar grevlendirilenler ile Yksekretim Kurulu, bal birimleri ve niversiteleraras Kurul ile Adli Tp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarnca grevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalamas esas alnarak aktif allan gn katsays tam dikkate alnmak suretiyle ek deme yaplr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Gelir Getirici Faaliyet Cetveli Yksekretim Kurulu tarafndan tespit edilir. Bu cetveldeki puanlar, % 50 orannda artrmaya veya azaltmaya; ilem iin ayrlan sre, emek, maliyet ve risk gibi unsurlar dikkate alnmak kaydyla, niversite ynetim kurullar yetkilidir. Gelir getirici faaliyet cetvelinde bulunmayan ilemlerin puanlar, niversite ynetim kurullar tarafndan belirlenebilir.

(4) Eitim-retim Faaliyetleri Cetveli ile Bilimsel Faaliyetler Cetveli Yksekretim Kurulu tarafndan ayr ayr dzenlenir. Bu cetvellerde; eitim-retim ve bilimsel faaliyetleri tanmlayan, puanlandran, lme ve deerlendirmesi ile kontrol ve denetleme kurallarn belirleyen esaslar yer alr. Bilimsel faaliyet puanlar, Bilimsel Faaliyetler Cetvelinde yer alan puan aralklar ierisinde kalnmak kaydyla niversite ynetim kurullar tarafndan belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin ekine ekteki Ek-2 Ek Grev Cetveli ve Ek-3 Risk Cetveli eklenmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin Geici 1 inci, Geici 2 nci ve Geici 4 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Yksekretim Kurulu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/2/2011

27850

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/9/2012

28416

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz