8 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29054

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İL GENEL MECLİSİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/1987 tarihli ve 19648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.