8 Temmuz 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29054

YNETMELK

Murat Hdavendigar niversitesinden:

MURAT HDAVENDGAR NVERSTES YAZ DNEM

RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Murat Hdavendigar niversitesinde bir eitim- retim ylnn gz ve bahar yaryllar dnda, yaz tatili aylarnda uygulanan yaz dnemi retiminde uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Murat Hdavendigar niversitesinde yaz dnemi retiminin amalarna, uygulanmasna ve snavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Murat Hdavendigar niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

b) Mtevelli Heyeti: Murat Hdavendigar niversitesi Mtevelli Heyetini,

c) Rektr: Murat Hdavendigar niversitesi Rektrn,

) Senato: Murat Hdavendigar niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Murat Hdavendigar niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: niversitenin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Yaz Okulunun Amalar-Uygulama Esaslar

Yaz okulunun amalar

MADDE 5 (1) Yaz okulunun amalar unlardr;

a) rencilerin retim imknlarndan yaz aylarnda da yararlanmalarn salamak; bu suretle niversitede renimin verimliliini arttrmak.

b) rencilere, gz ve bahar yaryllarnda baarsz olduklar dersler ile alamadklar ve notunu ykseltmek istedikleri dersler iin yeni bir imkn salamak, ayrca gz ve bahar yaryllarnda derslerdeki ylmalar nlemek.

c) Yurt ii ve yurt dndaki yksekretim ve aratrma kurumlarnda alan, ancak yaz aylarnda msait olan retim elemanlarndan faydalanmak.

) Dier yksekretim kurumlarndaki renciler ile kamu ve zel sektr personelinin niversitenin retim imknlarndan yararlanmalarn salamak.

d) Baarl rencilerin daha ksa srede mezun olabilmelerine imkn tanmak.

Uygulama esaslar

MADDE 6 (1) niversitenin n lisans, lisans ve lisansst eitim-retim programlarnda yer alan zorunlu ve semeli derslerin, verilmeleri gereken yaryllarda almayarak yaz dnemlerine ertelenmesi mmkn deildir.

Yaz dnemi

MADDE 7 (1) Yaz dnemi, bahar yaryl genel snavlarnn tamamlanmasndan en az iki hafta sonra balayacak ekilde niversite Senatosu tarafndan belirlenir.

retim sresi

MADDE 8 (1) Yaz dnemi retim sresi yedi haftadr. Bu sre yaz dnemi ara ve genel snavlarn da kapsar. Bu sre final snavlar sresini kapsamaz.

Alacak dersler

MADDE 9 (1) Yaz dneminde alacak dersler ile bu derslerin retim elemanlar blm, anabilim dal kurullarnn nerisi zerine faklte, enstit kurullarnca belirlenip, akademik takvimde belirtilen sre iinde ilan edilir. Bir dersin sorumlusu belirlenirken, o dersi daha nce vermi olan retim eleman tercih edilir.

Kayt

MADDE 10 (1) Yaz dneminde ders alacak rencilerin kaytlar, n kayt ve kesin kayt olarak iki aamada yaplr. Bu kayt ilemlerinin tarihleri akademik takvimde belirtilir.

Alnacak ders says

MADDE 11 (1) Yaz dneminde bir renci toplam 12 krediyi amamak zere en fazla 3 ders alabilir. Ancak, yaz dneminde ders alarak mezun olabilecek durumda olan renci, talepte bulunmas ve 16 kredi snrn amamak kaydyla ek bir ders alabilir. Yaz dneminde kayt dondurulmaz, ders ekleme ve silme ilemi uygulanmaz.

Ders alma art

MADDE 12 (1) Yaz dneminde bir nlisans ve lisans dersinin alabilmesi iin o derse en az 10 rencinin kayt yaptrm olmas gerekir. Bir derse kesin kayt yaptran renci says 10dan az ise bu dersin alp almamas kararn ilgili ynetim kurulu verir. Bir derse kesin kayt yaptran renci says 20yi geerse o ders iin birden ok ube alabilir. Lisansst derslerde alt snr uygulanmaz.

Snav

MADDE 13 (1) Yaz dneminde alan derslerde en az bir ara snav ve bir genel snav yaplr. Baar notunun belirlenmesinde; 8/7/2014 tarihli ve 29054 sayl Resm Gazetede yaymlanan Murat Hdavendigar niversitesi Lisans retim ve Snav Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Ara ve genel snavlar

MADDE 14 (1) Yaz dneminde yalnz o dnem alan dersler ve bu derslere kaytl renciler iin ara ve genel snavlar yaplr.

Not ykseltme

MADDE 15 (1) Daha nce geer not ald dersi not ykseltmek amacyla tekrarlayan renci iin tekrarlanan derste daha nceki not ne olursa olsun son ald not geerlidir.

Alnan notlar

MADDE 16 (1) Yaz dnemi retiminin sonunda rencilerin aldklar notlar ylsonu arlkl not ortalamasna dhil edilir. Bu derslerin yaz dnemi retiminde alnd, rencilere verilen transkriptlerde gsterilir.

Hazrlk snfnda yaz okulunun amac

MADDE 17 (1) Hazrlk snflarnda yaz retimi; baarsz renciler iin telafi veya destek eitimi niteliindedir. rencinin yeterli dzeye erimesine allr.

Mezuniyet

MADDE 18 (1) Yaz dneminde aldklar ve baardklar derslerle mezuniyet hakk kazanan n lisans, lisans rencilerinin mezuniyetleri gerekletirilir. Ayrca, nlisans ve lisans retimi srasnda ek sre hakk elde ettikleri ders ya da dersleri yaz dneminde alp baarl olan renciler mezuniyet iin gereken artlar salam saylrlar. Yaz dnemi retiminde geen sre eitim-retim sresinden saylmaz.

Kaytlarn iptali

MADDE 19 (1) Bahar yaryl sonu itibariyle iliii kesilen rencilerin yaz dnemi iin yaptrdklar kayt ilemleri iptal edilir.

cret

MADDE 20 (1) Yaz dneminde rencilerden alnacak ve ders veren retim elemanlarna denecek cretler Mtevelli Heyetince belirlenir. Ylsonu genel not ortalamas 2,30un altnda kalan burslu renciler, bir defaya mahsus olmak zere yaz dneminde alacak derslere cretsiz katlabilirler.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan hususlarda; Murat Hdavendigar niversitesi Lisans retim ve Snav Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Murat Hdavendigar niversitesi Rektr yrtr.