5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6491   Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2014/6505   Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6477    İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2014/6507   154 kV Kasımlar HES Şaltı-Serik TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6530   Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenbük Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6535     Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2014/6468   Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tüketici Konseyi Yönetmeliği

—   Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

—   Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

—   Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ekinde Yer Alan Ek-4’ün Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük

 

TEBLİĞLER

—   TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/8)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/28)

—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/7800 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2014/256 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3124 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3136 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 3/7/2014 Tarihli ve 3137 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


5/7/2014 tarihli ve 29051 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.