4 Temmuz 2014 Tarihli ve 29050 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1064  Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1065  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1066  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1067  Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5.9.2014 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6466   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2014/6504   Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2014 Yılı Programında Belirlenen Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

2014/6534   Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz ATAR’ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2014/12)

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU’nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2014/13

 

YÖNETMELİKLER

— Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği

— Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik

— Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/54)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/55)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/57)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/58)

— 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15)

— Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/6/2014 Tarihli ve 2014/56 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

— Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3072 Sayılı Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3123 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri