4 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29050

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK HZMETLERNE DESTEKLEME

DEMES YAPILMASI HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2014/15)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, tarmsal yaym ve danmanlk sisteminin oulcu, etkin ve verimli bir yapya kavumasn salamak zere, tarmsal iletmelere tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn desteklenmesi amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, destekleme kapsamnda tarmsal danmanlk hizmeti alacak tarmsal iletmelere tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulular, desteklemeye bavuracak kii ve kurulular, bavuru i ve ilemleri, destekleme demesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilikin grev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 9 uncu maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmelik ve 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Bakanlar Kurulu Kararnn 8 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) AKS belgesi: l/ile mdrl onayl AKSden alnan belgeyi,

b) Arclk kayt sistemi (AKS): Arclarn "Arlk ve Koloni Bildirim Formu" beyanna istinaden il mdrlkleri tarafndan tutulan kayt sistemini,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Bakanlk: Eitim, Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakanln,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

e) Banka ubesi: T.C. Ziraat Bankas A.. ube Mdrlklerini,

f) ifti: Mal sahibi, kirac, yarc veya ortak olarak devaml veya en az bir retim dnemi veya yetitirme devresinde tarmsal retim yapan gerek ve tzel kiileri,

g) ifti kayt sistemi (KS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmelii ile oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann ve buna bal kayt sistemlerini,

) KS belgesi: Tarmsal iletmelerin 2014 yl retim sezonu bilgilerini ieren, il/ile mdrl onayl KSden alnan belgeyi,

h) Gelir makbuzu: Tarmsal danmanlk hizmeti veren dernek/vakf, retici rgt ve ziraat odalarnca, tarmsal danmanlk hizmeti alan tarmsal iletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

) Hayvan kayt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii ile oluturulan ve iletmelerin, yetitiricilerin ve sr cinsi hayvanlarn kimlik bilgilerinin kayt altna alnd Trkvet veri tabann,

i) Hizmet alm/satm faturas: Tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulularca, tarmsal danmanlk hizmeti alan tarmsal iletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturay,

j) l/ile mdrl: Bakanlk il/ile mdrlklerini,

k) l teknik komitesi: Ynetmelik ile her ilde oluturulan tarmsal yaym ve danmanlk il teknik komitesini,

l) Koyun-kei kayt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliine gre oluturulan kayt sistemini,

m) Merkez teknik komitesi: Ynetmelik ile merkezde oluturulan tarmsal yaym ve danmanlk merkez teknik komitesini,

n) Organik Tarm Bilgi Sistemi (OTBS): Organik tarm yapan ifti, arazi, rn, hayvansal retim ve sertifika bilgilerinin bulunduu Bakanlka oluturulan veri tabann,

o) Pasaport: Hayvanlar kulak kpesi ile tanmlanp veri tabanna ilendikten sonra hayvan hakknda gerekli bilgileri ieren ve bilgisayardan il ve ile mdrl tarafndan kts alnarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

) Serbest meslek makbuzu: Tarmsal danmanlk hizmeti veren serbest tarm danmannca, tarmsal danmanlk hizmeti alan tarmsal iletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

p) Serbest tarm danman: Kendi nam ve hesabna almak suretiyle tarmsal iletmelere, sivil toplum rgtlerine ve tarmdan girdi alan kurululara tarmsal danmanlk hizmeti sunan ve Ynetmelikte belirtilen hkmlere gre sertifikalandrlm kiileri,

r) Sertifika: Ynetmelik hkmlerine gre kiilere verilen Tarm Danman Sertifikasn,

s) SGK: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

) Sivil toplum rgtleri: Tarmsal alanda faaliyet gsteren kooperatif, birlik, dernek ve vakflar ile gnll kurulular,

t) Su rnleri kayt sistemi (SKS): Su rnleri yetitiricilii ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd ve destekleme demelerinin uyguland, izlendii, raporland, ifti Kayt Sisteminin bir alt bileeni olan kayt sistemini,

u) Su rnleri yetitiricilik belgesi: Su rnleri retim faaliyetinde bulunan yetitiricilere Balklk ve Su rnleri Genel Mdrl tarafndan verilen belgeyi,

) Tarm danman: Sivil toplum rgtlerinde, ziraat odalarnda ve tarmsal danmanlk irketlerinde istihdam edilen veya tarmsal danmanlk hizmeti yrtmek zere kendi nam ve hesabna alan ve Ynetmelikte belirtilen hkmlere gre sertifikalandrlm kiileri,

v) Tarmsal danmanlk dernekleri/vakflar: Sivil toplum rgtlerinden, tarm danman istihdam etmek suretiyle danmanlk hizmeti vermek zere tarmsal iletme sahiplerince, ilgili mevzuata gre kurulan ve yetki belgesine sahip tarmsal danmanlk dernekleri/vakflar,

y) Tarmsal danmanlk hizmetleri: Sivil toplum rgtleri, ziraat odalar, irketler ve serbest tarm danmanlarnca, tarmsal iletmelerin tarmsal bilgi, teknik ve yntemler konusundaki ihtiyalarnn zamannda ve yeterli dzeyde karlanmasna ynelik olarak cret karlnda yrtlen hizmetleri,

z) Tarmsal danmanlk irketi: Tarmsal iletmelere, sivil toplum rgtlerine, ziraat odalarna ve tarmdan girdi alan kurululara tarmsal danmanlk hizmeti sunmak zere kurulan ve yetki belgesine sahip danmanlk irketini,

aa) Tarmsal iletme: retim faktrlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su rnlerinin retimi iin tarmsal faaliyet yapan veya sz konusu tarmsal faaliyete ilave olarak ileme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya ynelik faaliyetlerde bulunan iletmeyi,

bb) Tarmsal yaym ve danmanlk destei (TYDD): Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurululara tarmsal danmanlk hizmeti sunduu her tarmsal iletme iin denen destei,

cc) Uygulama esaslar: Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetleri Uygulama Esaslarn,

) retici rgtleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum rgtlerinden tarmsal amal kooperatifler, yetitirici birlikleri, retici birlikleri ve bunlarn st birliklerini,

dd) Yetki belgesi (TDYB): Ynetmelikte belirlenen artlar yerine getiren kii ve kurulularn tarmsal danmanlk hizmeti verebileceklerini belirten tarmsal danmanlk yetki belgesini,

ee) Ynetmelik: Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmelii,

ff) Yerleim yeri adresi: 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adres Kayt Sistemi Ynetmeliine gre srekli kalma niyetiyle oturulan yeri,

gg) Yerleim yeri ve dier adres belgesi: Kiinin yerleim yerini veya dier adreslerini gsteren belgeyi,

) Ziraat odalar: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayl Ziraat Odalar ve Ziraat Odalar Birlii Kanununa gre kurulmu, iftilerin ye olduklar ve yetki belgesine sahip meslek kurulularn,

ifade eder.

KNC BLM

Tarmsal Danmanlk Hizmetine likin Genel Hkmler

Tarmsal danmanlk hizmeti alacak tarmsal iletmeler ve sorumluluklar

MADDE 5 (1) Destekleme kapsamnda tarmsal danmanlk hizmeti satn alacak tarmsal iletmeler aadaki koullar salamak zorundadr.

a) ifti kayt sistemine ve/veya hayvan kayt sistemine ve/veya rt alt kayt sistemine ve/veya su rnleri kayt sistemine ve/veya arclk kayt sistemine ve/veya koyun-kei kayt sistemine ve/veya Organik Tarm Bilgi Sistemine (OTBS) kaytl olmak,

b) Aadaki kriterlerden en az birini salamak,

1) rt altnda en az dekar alanda retim yapmak,

2) Ba-bahede en az on dekar alanda retim yapmak,

3) Tarla ziraatnda; kuruda en az yz dekar veya yarsndan fazlas kuru olmak kaydyla kuru ve sulu toplam en az yz dekar, suluda en az elli dekar alanda retim yapmak,

4) Hayvanclkta; st srcl yapan iletmelerde en az onu samal olmak kaydyla en az yirmi byk ba sr, besi srcl yapan iletmelerde en az elli ba sr ve kkba hayvan yetitiriciliinde en az yz kkba hayvana sahip olmak,

5) Arclkta en az elli adet ar kolonisine sahip olmak,

6) Su rnleri retim tesisine sahip olmak,

7) Kanatl hayvan yetitiriciliinde; yumurta retiminde 5000 adet, et retiminde 10 000 adet ve zeri kapasitede yetitiricilik yapmak,

8) Organik tarm alannda, birinci fkrann (b) bendinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen iletme byklklerinin yarsna sahip olmak.

(2) Destekleme kapsamnda tarmsal danmanlk hizmeti alacak tarmsal iletmelerin sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) Tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulular ile en az on iki aylk szleme imzalam olmak,

b) Ynetmelik, Uygulama Esaslar ve bu Tebli kapsamnda tarmsal danmanlk hizmeti alma,

c) nceleme ve denetlemelerde Bakanlk yetkililerinin istedii bilgi ve belgeleri ibraz edilmek zere hazr bulundurmak,

gerekir.

Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulular ile sorumluluklar

MADDE 6 (1) Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulular aada belirtilmitir.

a) Bnyelerinde danman istihdam eden retici rgtleri ve ziraat odalar,

b) Tarmsal danmanlk dernekleri/vakflar,

c) Tarmsal danmanlk irketleri,

) Serbest tarm danmanlar.

(2) Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulularn sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulular, Bakanlka hazrlanan hizmet szlemelerini esas alarak tarmsal iletmeler ile szleme imzalar.

b) Hizmet szlemelerinin her sayfas taraflarca paraflanr ve szleme sresi en az on iki aydr.

c) Bu Tebli yaynlanmadan nce szleme imzalam ve 2013 yl TYDDden faydalanmam olan tarmsal iletmelerin szlemeleri, 31/12/2014 tarihini kapsamak kaydyla geerli olacaktr. Bu Tebli yaynlanmadan nce szleme imzalam ve 2013 yl TYDDden faydalanm olan tarmsal iletmelerin szleme sreleri, eski szlemenin bitimi tarihinden balayarak en az on iki aydr. Bu Tebli yaynlanmadan nce szleme imzalam ve 2013 yl TYDDden faydalanm olan tarmsal iletmelerin szleme sreleri 2013 yl TYDD hizmet sunumunun bitiminden itibaren on iki ay kapsyorsa szleme geerli olacaktr.

) Tarmsal danmanlk hizmeti Ynetmelik, Uygulama Esaslar ve bu Teblide yer alan hkmler dorultusunda sunulmaldr.

d) Bakanlka bir dilimi veya tamam denmi olan TYDDnin bu Teblide belirtilen hkmler dorultusunda geri alnmasna karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alnan tutar ilgili hesaba yatrlmak suretiyle iade edilir.

e) nceleme ve denetlemelerde Bakanlk yetkililerinin istedii bilgi ve belgeler ibraz edilmek zere hazr bulundurulur.

f) Tarmsal danmanlk hizmet szlemesinin, mcbir sebeplerden dolay tek tarafl veya karlkl feshedilmesi durumunda, bu durum on be gn ierisinde il/ile mdrlne bildirilir.

g) Tarmsal iletmeye tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurulutaki tarm danmannn mcbir sebeplerden dolay grevinden ayrlmas halinde ayn nitelikteki danman on be gn iinde ikame edilir ve ikame edilen tarm danmanna ait bilgi/belgeler ile TYDD Bavurusunda Bulunan Kii veya Kuruluun Hizmet Sunduu Tarmsal letmelere Ait cmal (Ek-3) on be gn ierisinde il/ile mdrlne gnderilir. Yeni tarm danman bilgileri, sistem zerinde ilendikten sonra bir hafta ierisinde ile mdrl tarafndan il mdrlne, iki hafta ierisinde ise il mdrl tarafndan Bakanla bildirilir.

) Tarmsal iletmeye tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurulutaki yneticinin mcbir sebeplerden dolay grevinden ayrlmas halinde ayn nitelikteki ynetici on be gn iinde ikame edilir ve ikame edilen yneticiye ait bilgi/belgeler on be gn ierisinde il/ile mdrlne gnderilir. Yeni yneticinin bilgileri, sistem zerinde ilendikten sonra bir hafta ierisinde ile mdrl tarafndan il mdrlne, iki hafta ierisinde ise il mdrl tarafndan Bakanla bildirilir.

h) Tarmsal iletmeye tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurulutaki tarm danman her ne sebeple olursa olsun bu Teblide belirtilen on iki aylk hizmet sunumu ierisinde bir defadan fazla deitirilemez.

) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren tarmsal danmanlk hizmeti veren kurulu ile tarm danman ve ynetici arasnda imzalanacak olan hizmet szlemelerinin sresi yirmi drt aydan az olamaz. Doum izni kullanan tarm danman ve ynetici yerine istihdam edilen kiiler bu hkmn dndadr.

i) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren tarmsal danmanlk hizmeti veren kurulularda istihdam edilen tarm danman ve ynetici ile serbest tarm danman tarmsal danmanlk hizmet brolarnn bulunduu ilde ikamet etmek zorundadr.

(3) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn hizmet verebilecei il ve ile snrlar ile ilgili hususlar aada belirtilmitir.

a) Serbest tarm danmanlar, tarmsal danmanlk dernek ve vakflar; sadece bulunduklar il snrlar ierisinde tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarmsal danmanlk irketleri; bulunduklar il snrlar dnda baka il veya ilede ancak ube amak artyla tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

c) retici rgtleri; bulunduklar il snrlar dndaki yetkilendirilmi birimleri aracl ile tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

) Ziraat odalar; ilgili mevzuatlarna uygun olarak bulunduklar ile veya hizmet verdii iftilerin bulunduu ile snrlar dahilinde tarmsal yaym ve danmanlk hizmetlerinde bulunabilirler.

(4) Kendi adna veya kuruluta alan tarm danmanlar, sertifikalarn Ynetmelikte belirtilen ilgili hkmlere gre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarna veya kuruluta tarmsal yaym ve danmanlk hizmeti veremez, tarmsal iletmeler ve tarmsal danmanlk hizmeti veren kurulular ile szleme imzalayamazlar.

Tarmsal danmanlk hizmeti verecek kii ve kurulularn denetlenmesi

MADDE 7 (1) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn denetlenmesi ile ilgili hususlar aada belirtilmitir.

a) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn denetlenmesi iin ilde Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdr, ilede le Mdr bakanlnda kiilik bir komisyon oluturulur. Komisyonun oluumunda, varsa Tarm Yaymcs Sertifikasna sahip olan kiiler ncelikli olmak zere Bakanlk teknik personeli grevlendirilir.

b) Komisyon, tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulular ikyet, ihbar gibi olaan d durumlarda yaplacak denetimler hari alt ayda bir olmak zere, bu Tebliin uygulama sresince en az ylda iki defa denetler.

c) Komisyon, tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulular, Ynetmelik, Uygulama Esaslar ve bu Teblie gre denetleyerek denetim raporu dzenler.

) l Mdrlnde Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdr bakanlnda oluturulan komisyon, l Mdr karar ile ilelerde de ayrca denetleme yapabilir.

d) Komisyon veya komisyon tarafndan grevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluan heyet, denetlenen kii veya kurulutan tarmsal danmanlk hizmeti alan tarmsal iletmelerin en az % 25i ile grme yapar ve tutanak dzenler. Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn brosunun bulunduu ile snrlar dnda, hizmet alan tarmsal iletmeler iin ileler aras koordinasyon salanmak suretiyle tarmsal iletmenin bulunduu il/ile komisyon veya komisyon tarafndan grevlendirilecek heyet tarafndan grmeler yaplr.

e) Denetim srecinde haklarnda olumsuz rapor tutulan kii ve kurulularn durumlar l Teknik Komitesinde grlp, Ynetmelik ve Uygulama Esaslar ile bu Teblide belirtilen hususlar dikkate alnarak karara balanr. Bu kararlara itiraz, Ynetmeliin 29 uncu maddesine gre yaplr.

f) Bu Teblide ngrlen srede denetleme ilemi tamamlanamayan veya denetleme srecinde haklarnda olumsuz rapor tutulan kii ve kurulularn TYDD demeleri il mdrlnn talebi ile denetleme sreci sonulanncaya kadar Bakanlka durdurulur.

g) Bakanlk; zerinde idari, adli soruturma veya hakknda ikyet bulunan kii ve kurulularn TYDD demelerini durdurma hakkna sahiptir. Bu kii ve kurulularn demesi on iki aylk hizmet sunumu tamamlanana kadar yaplmaz.

NC BLM

Bavuru lemleri ve Belgeler

Bavuracak kii ve kurulular ile istenecek belgeler

MADDE 8 (1) Tarmsal iletmeler ile imzalanan szlemelere istinaden 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen kii ve kurulular TYDDye bavurabilir.

(2) TYDDye bavuracak kii ve kurulular adna bavuru yapmaya aadaki kiiler yetkilidir.

a) Serbest tarm danman,

b) Ziraat Odas Bakan,

c) Birlik Bakan,

) Kooperatif Bakan,

d) Tarmsal Dernek Bakan,

e) Tarmsal Vakf Mtevelli Heyeti Bakan,

f) Tarmsal danmanlk irketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen irket yetkilisi.

(3) Bavuru srasnda istenecek belgeler aada belirtilmitir.

a) TYDD Bavuru Formu ve Taahhtname (Ek-1) ile Tarmsal Yaym ve Danmanlk Destei Bavurusunda Bulunan Kii veya Kurulua Ait Bilgi Formu (Ek-2),

b) TYDD Bavurusunda Bulunan Kii veya Kuruluun Hizmet Sunduu Tarmsal letmelere Ait cmal (Ek-3). Bu icmal tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulularn bnyesindeki her danman iin, uygulama esaslarnda belirtilen hkmler dorultusunda ayr ayr dzenlenecektir,

c) Her tarmsal iletme iin, tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii/kurulularla yaplan tarmsal danmanlk hizmet szlemesi,

) Serbest tarm danman, ziraat odas, retici birlii, kooperatif, tarmsal danmanlk irketi, tarmsal dernek ve vakflarn SGK prim borcu olmadna dair ilgili kurumdan ald belge,

d) Serbest tarm danman, ziraat odas, retici birlii, kooperatif, tarmsal danmanlk irketi ve vergi mkellefiyeti olan tarmsal dernek ve vakflarn vadesi gemi vergi borcu olmadna dair ilgili kurumdan ald belge,

e) 8 inci maddenin ikinci fkrasnn (b), (c), (), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD bavurusunda bulunacak kiiler iin bavuru yapabileceine dair alnan ynetim kurulu/yetkili kurul karar onayl sureti,

f) Tarmsal danmanlk hizmeti verdii iletmenin tipine gre, her iletme iin aadaki belgelerden biri veya birka,

1) KS belgesi,

2) AKS belgesi,

3) rt alt kayt sistemi belgesi,

4) Su rnleri yetitiricilik belgesi,

5) Hayvan pasaportlarnn veya listelerinin il/ile mdrl onayl sureti,

6) Koyun/kei kayt sisteminden alnan belge/liste,

7) Organik Tarm Bilgi Sistemine (OTBS) kaytl olduuna dair il veya ile mdrlnden alnan yaz,

8) Kanatl hayvan yetitiricilii iin, etlik veya yumurta tavukuluu sr durumunu ve srdeki hayvan saysn gsteren il veya ile mdrlklerinden alnan onayl letme Tescil Belgesi,

9) Bakanlka, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlenmesine Dair Tarm Reformu Kanunu kapsamnda arazi toplulatrmas uygulanan kylerde, KS gncellemesinin yaplamad hallerde, l Mdrlnce dzenlenecek ve KS bilgilerini ihtiva eden belge.

g) TYDDne bavuran kurulularda istihdam edilen tarm danman/danmanlar, ynetici/yneticileri ve serbest tarm danman nfus kayt sisteminden Yerleim Yeri ve Dier Adres Belgesi alr. Bu belgede belirtilen yerleim yeri adresi ile 6 nc maddenin 2 nci fkrasnn (i) bendinde belirtilen yerleim yeri adresi ayn olmaldr.

Bavuru tarihi, bavuru ilemleri ve ask ilemleri

MADDE 9 (1) Bavuru tarihi, bavuru ilemleri ve ask ilemlerine ilikin hususlar aada belirtilmitir.

a) TYDDden faydalanmak isteyen kii ve kurulular, Tebliin yaym tarihinden itibaren elli gn ierisinde istenen belgeler ile birlikte, tarmsal danmanlk hizmet brosunun bulunduu yerdeki ile mdrlne, ile mdrl bulunmayan yerde il mdrlne bavurur. Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurulularn ubesi var ise ube brosunun bulunduu yerdeki ile mdrlne, ile mdrl bulunmayan yerde il mdrlne ayrca bavuru yapar.

b) Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerine Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli Kapsamnda Destekleme demesi Yaplacak Kii veya Kurululara Ait le cmali (Ek-4) ve Tarmsal Yaym ve Danmanlk Desteine Bavuran Kii/Kuruluun Hizmet Sunduu Tarmsal letmelere Ait le cmali (Ek-6), ile mdrlnce ile mdrlnn olmad yerde l mdrlnce son bavuru tarihinden itibaren otuz gn ierisinde veri giri sistemine kayt edilerek, l Mdrlne gnderilir. l Mdrl tarafndan sistemden alnan, Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerine Destekleme demesi Yaplmas Hakknda Tebli Kapsamnda Destekleme demesi Yaplacak Kii veya Kurululara Ait l cmali (Ek-5) ve Tarmsal Yaym ve Danmanlk Desteine Bavuran Kii/Kuruluun Hizmet Sunduu Tarmsal letmelere Ait l cmali (Ek-7) ktlar onaylanarak TYDDye son bavuru tarihinden krk be gn sonra il ve ile mdrlklerinde askya karlr. cmaller on gn sreyle askda braklr. Askya kma ve indirme tarih ve saati tutanaa balanr. Ask sresince il mdrlne yaplan itirazlar en ge on gn ierisinde il teknik komitesi tarafndan deerlendirilerek karara balanr ve kabul edilen deiiklikler icmale ilenerek kesinlemi (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alnr. Herhangi bir itiraz olmad takdirde icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

c) cmalleri askya karma ve indirme tarihinin resmi tatil gnne denk gelmesi halinde icmalleri askya karma ve indirme ilemi resmi tatili takip eden ilk i gn gerekletirilir.

) Kesinlemi (Ek-5) icmali, itirazlarn deerlendirilmesini mteakip be gn iinde yazl olarak Bakanla gnderilir.

d) Bu Teblideki bavuru biti tarihinden sonra ask sresi iinde verilen itiraz dilekelerinde talep edilen deiiklikler dnda iftinin beyan ile 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kayt sistemlerinde yaplacak gncellemeler TYDD demesine esas olmaz.

e) TYDDye bavurmu olan kii ve kurululardan, il/ile mdrlklerinde oluturulan komisyonlarca Ynetmelik, Uygulama Esaslar ve bu Tebli kapsamnda yaplan denetleme ve inceleme sonucu Ynetmeliin 24 nc maddesinde tanmlanan cezalardan uyar iin toplam TYDD tutar %10 orannda, knama veya nce uyar cezas alp ikinci uyardan dolay knama cezas iin toplam TYDD tutar %30 orannda, nce uyar cezas alp sonrasnda knama cezas iin toplam TYDD tutar %50 orannda azaltlr. Knama st ceza verilmi kii ve kurulular il/ile icmalinden kartlr.

f) Tarmsal danmanlk hizmet szlemesi herhangi bir nedenden dolay tek tarafl veya karlkl feshedilen tarmsal iletmeler il/ile icmalinden kartlr.

(2) TYDD birinci ve ikinci dilim demeleri yaplmadan nce tarm danman ve yneticinin szleme yapld tarihten itibaren SGK prim demesinin aylk bazda icmalini gsteren belge ve maa dekontlar, fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alnmas ve deme icmallerinin Bakanla gnderilmesi aadaki ekilde gerekletirilir.

a) Bu Tebliin yaym tarihinden itibaren beinci ve on ikinci ayn sonunda demeye esas il icmali Bakanla gnderilmeden nce, tarmsal iletmeler adna dzenlenen birinci ve ikinci dilim deme miktarna gre fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu TYDD bavurusunun yapld il/ile mdrlne teslim edilir. Bu ilemi uygulamayan kii ve kurulular il/ile icmalinden kartlr.

b) Bu Tebliin yaym tarihinden itibaren beinci ve on ikinci ayn sonunda demeye esas il icmali Bakanla gnderilmeden nce, tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurulularda istihdam edilen tarm danman ve yneticinin szleme yapld tarihten itibaren SGK prim demesinin aylk bazda icmalini gsteren belge ve maa dekontlar TYDD bavurusunun yapld il/ile mdrlne teslim edilir. Bu ilemi uygulamayan kii ve kurulular il/ile icmalinden kartlr.

c) Bu Tebliin yaym tarihinden itibaren beinci ayn sonunda demeye esas il icmali Bakanla gnderilmeden nce, tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulular, hizmet verdii tarmsal iletmeler iin denecek olan, toplam TYDD tutarnn %10u kadar sresiz banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen yetkili kiiler aracl ile il mdrlne teslim eder veya hizmet verdii tarmsal iletmeler iin denecek olan, toplam TYDD tutarnn %5i kadar tutar, il mdrlnn at hesaba yatrr. l mdrl tarafndan teyidi alnan kesin teminat mektuplar muhafazas iin Defterdarlk Muhasebe Mdrlne teslim edilir. Bu ilemi uygulamayan kii ve kurulular il/ile icmalinden kartlr.

) Teminat mektuplarnn toplam tutar, denecek olan toplam TYDD tutarnn %10undan az olmamak kaydyla, T.C. Ziraat Bankas ve/veya dier bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu alnabilir.

d) Birinci fkrann (e) bendinde belirtilen ceza oranlar gz nnde bulundurularak demeye esas kesinlemi il icmalleri hazrlanr. Bu Tebliin yaym tarihinden itibaren beinci ve on ikinci ayn sonunda il/ile mdrlklerinde oluturulan komisyonlarca alt ayda bir yaplan denetimi mteakip, bu Tebliin uygulama sresince iki defa olmak zere kesinlemi (Ek-4) ve (Ek-6) icmalleri ile mdrlnden il mdrlne 5 gn iinde, kesinlemi (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri il mdrlnden Bakanla 10 gn iinde yazl olarak gnderilir.

e) Bakanla gnderilen (Ek-5) il icmalleri deme ilemleri yaplmak zere, ilgili birime gnderilir.

f) demeler, Bakanlk tarafndan, gerekli kaynan bankaya aktarlmasn mteakip, Banka tarafndan yaplr.

deme

MADDE 10 (1) Ynetmelik ve Uygulama Esaslar kapsamnda tarmsal danmanlk hizmeti alan her tarmsal iletme iin, hizmet ald kii veya kurululara 600 TL tarmsal yaym ve danmanlk destei demesi yaplr.

(2) Bakanlmz tarafndan yetkilendirilerek tarmsal yaym ve danmanlk hizmeti sunan; retici rgt, ziraat odas, tarmsal danmanlk vakf, tarmsal danmanlk irketi, tarmsal danmanlk dernei ve bunlarn ubeleri de dahil olmak zere bnyelerinde altrdklar en fazla sekiz (8) tarm danman iin TYDD demesi yaplr.

(3) Her tarmsal iletme iin yllk 600 TL TYDD, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren beinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylk hizmet sunumu zorunluluu sakl kalmak kaydyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlka belirlenen tarihlerde denir.

(4) Tarmsal iletme birden fazla kii ve/veya kurulutan hizmet ald takdirde, yazl srasna gre olmak zere, szleme tarihi, yelik durumu, iletmenin arlkl tarmsal faaliyeti ile tarmsal danmanlk hizmetinin uyumu ve bavuru tarihine gre il/ile mdrlnn, belirledii bir kii veya kurulua deme yaplr.

(5) deme tarihleri kaynak durumuna gre Bakanlka belirlenir. TYDD demeleri 2014 yl btesinden karlanr. Kaynak yetersizlii nedeni ile yaplamayan TYDD demeleri bir sonraki yl btesinden yaplr.

(6) zerinde haciz karar bulunan kii ve kurululara on iki aylk hizmet sunumunu mteakip TYDD demesi yaplr. Bu durumdaki kii ve kurulularn 1 inci dilim TYDD demesi 12 aylk hizmet sunumu sonuna ertelenir.

(7) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurululara 14 nc madde kapsamnda yapacaklar geri deme ilemi tamamlanana kadar kendilerine TYDD demesi yaplmaz.

(8) TYDD demeleri, ubesi olan kurulular iin, yetki belgesinin verildii ilin banka ubesinden yaplr.

DRDNC BLM

l Teknik Komiteleri

l teknik komitelerinin grevleri

MADDE 11 (1) l teknik komiteleri aadaki grevleri yapar.

a) l Teknik Komitesi il dzeyinde tarmsal yaym ve danmanlk hizmet sunumunun kalite ve verimliliini artrmak, hizmet sunumundaki aksaklklar ortadan kaldrmak iin ilgili mevzuata uygun her trl tedbir ve karar alr.

b) l Teknik Komitesi tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn TYDDye bavurularn salamak zere her trl tedbiri alr.

c) l Teknik Komitesi il dzeyinde tarmsal danmanlk hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili her trl ilemi denetlemek zere gerek grrse, il mdrlklerinden Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdr bakanlnda oluturulan denetleme komisyonunu grevlendirebilir.

) l Teknik Komitesi geree aykr beyanda bulunanlar hakknda gerekli idari ve hukuki ilemleri yapmaya yetkilidir ve alnan kararlarn uygulanmas ynnde komite bakan aracl ile ilgili mercilere giriimde bulunur.

d) l Teknik Komitesi haksz yere TYDDden yararland tespit edilen kii/kurulularn be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmamasn deerlendirir ve karara balar. Ayrca, geree aykr beyanda bulunulduunu tespit eden il/ile mdrl de, ilgili Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunur.

e) l Teknik Komitesi, bu Tebliin uygulanmas srasnda ortaya kabilecek ihtilafl konular zmeye ve karar almaya yetkilidir. l Teknik Komitesinin kararlarna yaplan itirazlar Tarmsal Yaym ve Danmanlk Merkez Teknik Komitesi bnyesinde Ynetmelik hkmlerine gre oluturulan disiplin komisyonu tarafndan deerlendirilir ve kesin olarak karara balanr.

Desteklemelerin denetimine ilikin grev ve yetkiler

MADDE 12 (1) Tarmsal yaym ve danmanlk destei uygulamasnn denetimini salayacak tedbirleri almaya Bakanlk yetkilidir. Uygulamaya ilikin inceleme ve denetimler Bakanlk tarafndan yaplr.

(2) Destekleme uygulamalar, inceleme ve denetimin yan sra ilgili mevzuatn ngrd her trl denetime tabidir.

(3) Bu denetimler srasnda, tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn, tarmsal iletme sahiplerinin, bilgilerde geree aykr beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, haklarnda ilgili Cumhuriyet Basavclklarna su duyurusunda bulunulur. Ayrca, ilgili memurlar hakknda da gerekli yasal ilemler yrtlr. Bakanlk, gelen mnferit ikyet ve ihbarlar ayrca deerlendirir.

BENC BLM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alnmas

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 (1) Aada belirtilen kii ve kurulular TYDD demesinden faydalanamaz.

a) ifti kayt sistemine ve/veya hayvan kayt sistemine ve/veya rt alt kayt sistemine ve/veya arclk kayt sistemine ve/veya koyun-kei kayt sistemine ve/veya su rnleri kayt sistemine ve/veya Organik Tarm Bilgi Sistemine (OTBS) kaytl olmayan her bir tarmsal iletme iin,

b) 8 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen kii/kurululardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen yer ve sre ierisinde bavurmayanlar,

c) TYDD demesinden faydalanmak zere bavuru yapan kiilerden geree aykr beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,

) Kamu tzel kiileri,

d) Men edildii sre boyunca, tarmsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmi olan tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulular,

e) Men edilen bir tarmsal iletmenin men edildii sre boyunca, bu tarmsal iletmeye hizmet sunan kii ve kurulular,

f) Bu Tebliin yaynland tarihten nce, il/ile mdrl kaytlarna girmi ve dosyasnda eksii olmayan yetki belgesi bavurular hari, bu Tebliin yaynland tarihten sonra Tarmsal Danmanlk Yetki Belgesi alan kii/kurulular ile ube izni alanlar,

g) Ynetmelik, Uygulama Esaslar ve bu Tebli kapsamnda yaplan inceleme ve denetleme sonras, yaplan hizmet sunumu sresince Ynetmeliin 24 nc maddesinde belirtilen cezalardan knama st ceza alan kii/kurulular, yetki belgesi geici iptali ve iptali cezas hali hazrda devam eden kii/kurulular,

) Tarmsal danmanlk yetki belgesi iptal edilen kuruluun ortak/sahibi/ynetici ile yetki belgesi iptal edilen serbest tarm danmannn, cezann verildii tarihten sonra grev ald baka bir tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurulular,

h) Tarm danman, tarm yaymcs veya geici tarm danman belgesine sahip olan kiiler ayn zamanda tarmsal iletme sahibi ise, sahip olduu sertifika blmnde tarmsal danmanlk hizmeti alyorsa bu tarmsal iletme iin tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulular,

) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn, lm hali hari olmak zere, on iki aydan daha az sreli tarmsal danmanlk hizmeti sunduklar tarmsal iletmeler,

i) Tarmsal yaym ve danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulular ile tarmsal iletme arasnda imzalanan tarmsal danmanlk hizmet szlemelerinin herhangi bir nedenden dolay karlkl ve/veya tek tarafl fesih edilmesi durumunda bu iletme iin, hizmet sunan kii/kurulular.

Desteklemenin geri alnmas ve teminatn iadesi

MADDE 14 (1) Aada belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamam denmi olan TYDD, 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesi hkmlerine gre geri alnr.

a) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn il/ile mdrlnde oluturulan komisyonlar ve Bakanlka yaplacak inceleme ve denetimler sonras bu Tebli kapsamnda yaplan hizmet sunumu sresince Ynetmeliin 24 nc maddesinde belirtilen cezalardan iki knama ve st ceza alan kii/kurululara yaplan TYDD demesi,

b) Tarmsal iletme ile imzalanm olan tarmsal danmanlk hizmet szlemesi herhangi bir nedenden dolay karlkl veya tek tarafl, il mdrlnn uygun raporu ile fesh olursa bu tarmsal iletme iin denmi olan TYDD,

c) Tarmsal danmanlk yetki belgesi iptali cezas alan serbest tarm danman ile kuruluun ortak ve sahibi ile kuruluta grevli yneticinin ve cezann verildii tarihten sonra grev ald dier tarmsal danmanlk hizmeti sunan kurulua denen yl TYDD,

) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurululara, lm hali hari, on iki aydan daha az sreli tarmsal danmanlk hizmeti sunduklar tarmsal iletmeler iin denen TYDD,

geri alnr.

(2) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulularn il/ile mdrlnde oluturulan komisyonlar ve Bakanlka yaplacak inceleme ve denetimler sonras bu Tebli kapsamnda yaplan hizmet sunumu sresince Ynetmeliin 24 nc maddesinde belirtilen cezalardan uyar cezas alan kii/kurululara yaplan toplam TYDD demesinin %10u, knama veya nce uyar cezas alp ikinci uyardan dolay knama cezas alan kii/kurululara yaplan toplam TYDD demesinin %30u nce uyar cezas alp sonrasnda knama cezas alan kii/kurululara yaplan toplam TYDD demesinin %50si, knama st cezas alan kii/kurululara yaplan TYDD demesinin tamam 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesi hkmlerine gre geri alnr.

(3) Tarmsal danmanlk hizmeti sunan serbest tarm danmannn bu Tebli kapsamnda yaplan hizmet sunumu sresi ierisinde lm halinde, denmi olan TYDD geri alnmaz.

(4) TYDD son demesinin gereklemesini takiben tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kuruluun, SGK prim borcu ile vadesi gemi vergi borcu olmadna dair ilgili kurumlardan ald belgeler ile birlikte il mdrlne mracaat halinde teminat mektubu veya hesaba yatrlan tutar kendisine iade edilir. Tarmsal danmanlk hizmeti sunan kii ve kurulua denen TYDDnin herhangi bir nedenle geri alnmas durumunda ncelikle teminattan mahsup edilir.

dari yaptrmlar

MADDE 15 (1) Bu Teblide belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen demelere esas tekil eden belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumludurlar.

(2) Ykmllklerini yerine getirmeyerek haksz yere TYDD denmesine neden olanlar ile haksz yere TYDD demesinden yararlanmak zere sahte veya ierii itibariyle gerek d belge dzenleyen ve kullanan kii ve kurulular hakknda gerekli ceza ve dier kanun ilemler yaplr.

(3) dari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari olmak zere, bu Tebli hkmlerine aykr olarak haksz yere TYDD demesinden yararlananlar hakknda 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesi uyarnca ilem yaplr, alnan teminat mektubu veya il mdrl adna alm olan hesapta bulunan miktar Hazine adna irat kaydedilir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

 

EK-1

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK DESTE

BAVURU FORMU VE TAAHHTNAME

 

l/le Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlne

 

Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmelik, Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetleri Uygulama Esaslar kapsamnda tarmsal danmanlk hizmeti sunacam ve Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerine Destekleme demesi Yaplmas Hakknda Tebli (Tebli No: 2014/15) de belirtilen artlar tayan tarmsal iletmeler iin denecek tarmsal yaym ve danmanlk desteinin T.C. Ziraat Bankasnda alan/alacak .hesabma /hesabna aktarlmas iin gereini arz ederim.

Bu dileke ve eklerinde ayrntl olarak verdiim belge ve bilgilerin doruluunu, tarmsal danmanlk hizmetini Ynetmelik ve Uygulama Esaslarnda belirtilen hususlar dorultusunda tarmsal iletmelere en az on iki ay sre ile vereceimi, destei Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerine Destekleme demesi Yaplmas Hakknda Tebli kapsamndaki usullere gre alacam ve haksz yere TYDD demesinden yararlandmn tespit edilmesi halinde, yaplan demeleri, 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesine gre geri deyeceimi, BEYAN ve TAAHHT ederim. /./20..

 

Adresi

Telefon

Ad ve Soyad

Unvan

Yetkili Kae ve Mhr

mza

 

EKLER:

1-Ek-2, Ek-3

2-T.C. Ziraat Bankas ubesi/Tarmsal Bankaclk ubesi Hesap Czdan sureti

3-Kurulu iin bavuru yapmaya yetkili olduuna dair belge

4- Szlemeler ve tarmsal iletme kayt sistemi belgeleri

5- SGK prim borcu ve vergi borcu olmadna dair belgeler

6- Danman ve Ynetici iin Yerleim Yeri ve Dier Adres Belgesi

 

 

EK- 2

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK DESTE BAVURUSUNDA BULUNAN K VEYA KURULUA AT BLG FORMU

 

Kii veya Kuruluun

Ad

Yetki Belgesi Numaras

.

T.C. Kimlik No/Vergi No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulu Adna TYDD Bavurusu Yapan Kiinin

Ad Soyad

T.C. Kimlik No

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Ziraat Bankas ube Ad

 

T.C. Ziraat Bankas ube Kodu

 

T.C. Ziraat Bankas ube le ID

 

T.C. Ziraat Bankas IBAN Numaras

 

 

 

 

Yetkili Kae, mza ve Mhr

(Kii/Kurulu)

 

 

 

EK-3

TYDD BAVURUSUNDA BULUNAN K VEYA KURULUUN HZMET SUNDUU TARIMSAL LETMELERE AT CMAL

 

l :

le :

Tarmsal Danmanlk Hizmeti Sunan Kii veya Kuruluun Ad

TDYB Numaras

Tarm Danman Sertifika Numaras

Tarm Danman Sertifika Blm

 

TARIMSAL DANIMANLIK HZMET SUNULAN TARIMSAL LETMENN

S. No

Ad ve Soyad

TC Kimlik No

Kayt Sistemi Tr

Kayt Sistemi No

Bucak

Ky

letme Tipi

Danmanlk Hizmeti Verilen alan(da)/adet/koloni/ton

Szleme Balang ve Biti

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l/lede tarmsal danmanlk hizmeti verdii toplam iletme says :

Dier l/lede tarmsal danmanlk hizmeti verdii toplam iletme says :

Tarmsal danmanlk hizmeti verdii toplam iletme says :

 

 

Yetkili Kae, mza ve Mhr

././20..

 

 

EK-4

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK HZMETLERNE DESTEKLEME DEMES YAPILMASI HAKKINDA TEBL KAPSAMINDA DESTEKLEME DEMES YAPILACAK K veya KURULULARA AT

. LE CMAL

 

 

l:

le:

Dnem :

 

S. No

TC Kimlik Numaras

VKN

Ad*

Soyad

Baba Ad

Doum Tarihi

Banka ubesi

Ad

le

ID

Banka ube Kodu

Tarmsal letme Says

. Dnem Toplam Destekleme Tutar(TL)**

Ceza Destekleme Kesinti Tutar(TL)***

denecek Destekleme Tutar(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam TYDD Bavuran Kii/Kurulu Says:

 

Toplam:

 

 

 

*Kii veya kurulu ad ** Birinci dnem iin 400 TL, ikinci dnem iin 200 TL ***Ceza Destekleme Kesinti Tutar 600 TL zerinden hesaplanr.

Yukarda bilgileri yazl kii/kurulua hizalarnda kaytl miktarlarn 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Karar ve Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerine Destekleme demesi Yaplmas Hakknda Tebli (Tebli No: 2014/15) gereince denmesi uygundur.

 

 

Dzenleyen

Onaylayan

Ad ve Soyad

 

 

Unvan

 

le Mdr/Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdr

Tarih

 

 

mza

 

 

 

 

EK-5

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK HZMETLERNE DESTEKLEME DEMES YAPILMASI HAKKINDA TEBL KAPSAMINDA DESTEKLEME DEMES YAPILACAK K veya KURULULARA AT

. . L CMAL

 

l:

Dnem :

 

S. No

TC Kimlik Numaras

VKN

Ad*

Soyad

Baba Ad

Doum Tarihi

Banka ubesi

Ad

le

ID

Banka ube Kodu

Tarmsal letme Says

.. Dnem Toplam Destekleme Tutar(TL)**

Ceza

Destekleme Kesinti Tutar(TL)***

denecek Destekleme Tutar(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam TYDD Bavuran Kii/Kurulu Says:

 

Toplam:

 

 

 

*Kii veya kurulu ad ** Birinci dnem iin 400 TL, ikinci dnem iin 200 TL ***Ceza Destekleme Kesinti Tutar 600 TL zerinden hesaplanr.

Yukarda bilgileri yazl kii/kurulua hizalarnda kaytl miktarlarn 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin 2014/6091sayl Bakanlar Kurulu Karar ve Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerine Destekleme demesi Yaplmas Hakknda Tebli (Tebli No: 2014/15) gereince denmesi uygundur.

 

 

Dzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Ad ve Soyad

 

 

 

Unvan

 

Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdr

l Mdr

Tarih

 

 

 

mza

 

 

 

 

 

EK-6

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK DESTENE BAVURAN K/KURULUUN HZMET SUNDUU TARIMSAL LETMELERE AT LE CMAL

Dnem:

S. No

Tarmsal letmenin

Tarmsal Danmanlk Hizmeti Sunan Kii veya Kuruluun

TC Kimlik No

Ad Soyad

lesi

Bucak

Ky

letme Tipi

Alan(da)/Adet

Koloni/Ton

TDYB Numaras

Stats

Sertifika Numaras

Sertifika

Numaras*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mcbir sebeplerden dolay tarm danman deiirse yeni tarm danman numaras girilecek

 

MZA

MZA

Dzenleyen

le Mdr/ Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdr

././20..

/./20..

 

 

EK-7

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIMANLIK DESTENE BAVURAN K/KURULUUN HZMET SUNDUU TARIMSAL LETMELERE AT L CMAL

 

Dnem:

S.No

Tarmsal letmenin

Tarmsal letmenin

Tarmsal Danmanlk Hizmeti Sunan Kii veya Kuruluun

TC Kimlik No

Ad Soyad

lesi

Bucak

Ky

letme Tipi

Alan(da)/Adet

Koloni/Ton

TDYB Numaras

Stats

Sertifika

Numaras

Sertifika

Numaras*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mcbir sebeplerden dolay tarm danman deiirse yeni tarm danman numaras girilecek

 

 

 

Dzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Ad ve Soyad

 

 

 

Unvan

 

Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdr

l Mdr

Tarih

 

 

 

mza