4 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29050

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

HAZNE TAINMAZLARININ TERSANE, TEKNE MAL VE EKEK YER

YATIRIMLARINA TAHSSNE LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hazinenin zel mlkiyetindeki tanmazlar ve/veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki yerler zerinde yat ekek yeri hari, yeni tersane, tekne imal ve ekek yeri yaplmak amacyla irtifak hakk tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile mevcut olan tersane, tekne imal ve ekek yerlerine ilikin i ve ilemler ve mevcut irtifak hakk ve kullanma izni szlemelerinde yaplacak deiikliklere ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; yat ekek yerleri hari olmak zere, Hazinenin zel mlkiyetindeki tanmazlar ve/veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki yerler zerinde n izin verilen, irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen, tersane, tekne imal ve ekek yerleri ile bu alanlar zerinde mevcut veya yeni yaplacak olan tersane, tekne imal ve ekek yerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayl Hazineye Ait Tanmaz Mallarn Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun ek 2 nci maddesinin beinci, altnc, yedinci ve sekizinci fkralar ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 13 nc maddesi ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asl alan: Tersane, tekne imal ve ekek yeri yatrm iin irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen Hazinenin zel mlkiyetindeki tanmazlar ile Devletin hkm ve tasarrufu altndaki yerleri,

b) Asl alana ilave alan: Tersane, tekne imal ve ekek yeri yatrm kapsamnda asl alana ilave olarak irtifak hakk tesis edilmi ve/veya kullanma izni verilmi olan alanlar ve bu alanlar ile proje btnl asndan henz szleme yaplmakszn birlikte kullanlan, ilgili kurulularca onayl imar plan ve uygulama projesi bulunan ve darece muhafazas uygun grlen mevcut alanlar,

c) Avan proje: Tesis yatrmna ilikin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususlar ieren ayrntl fizibilite raporunu,

) Bakanlk: Maliye Bakanln (Milli Emlak Genel Mdrl),

d) ekek yeri: Tam boyu altm metreye kadar her trl gemi veya su aralarna bakm, onarm, klatma ile teknik altyap ve ynetim hizmeti veren tesisi,

e) Haslat pay: rtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen alanlar zerinde bulunan tesisin iletilmesi halinde hak lehtarnca ve/veya izin sahibince, mnhasran szlemeye konu alann zerinde yaplan faaliyet sonucunda elde edilecek toplam yllk haslattan Hazineye denecek binde bir (% 0,1) oranndaki pay,

f) Hazine tanmaz: Hazinenin zel mlkiyetindeki tanmazlar ile Devletin hkm ve tasarrufu altndaki yerleri,

g) dare: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln (Tersaneler ve Ky Yaplar Genel Mdrl),

) rtifak hakk: Bir tanmaz zerinde yararlanmaya ve kullanma rza gstermeyi veya mlkiyete ilikin baz haklarn kullanlmasndan vazgemeyi kapsayan ve dier bir tanmaz veya kii lehine ayn hak olarak kurulan ykmll,

h) Katlm pay: Hazine tanmazlar zerinde yeni tersane, tekne imal ve ekek yeri yatrm yaplmas amacyla yaplacak arttrma ihalesi sonucunda oluacak ve yatrmclardan bir defaya mahsus olmak zere pein olarak tahsil edilecek bedeli,

) Komisyon: 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazine Tanmazlarnn daresi Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinde tanmlanan ve 17 nci maddesine gre oluturulan illerdeki komisyonu,

i) Kullanma izni: Devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan yerler zerinde kiiler lehine Bakanlk tarafndan verilen izni,

j) Mevcut tesis: 18/4/2013 tarihinden nce Hazine tanmazlar zerinde tersane, tekne imal ve ekek yeri yaplmak amacyla irtifak hakk ve/veya kullanma izni szlemesi dzenlenen tesisler ve n izin szlemesi devam edenler ile yatrmclar lehine irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen alanlar ile proje btnl bulunan ve birlikte kullanlmas zorunlu olan, mstakil kullanmn mmkn olmayan ek alanlar, onayl imar planlarnda tesis olarak belirlenmi blgelerde 18/4/2013 tarihi itibariyle en az be yl sreyle tesis olarak szlemeye bal olmakszn kullanlan ve kullanmlarnn halen devam ettii dare kaytlarnda tespit edilen ve darece muhafazas uygun grlen tesisleri,

k) n izin: rtifak hakk kurulmadan veya kullanma izni verilmeden nce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri ilemlerin yaplmas veya imar plannn yaptrlmas, deitirilmesi ya da uygulama projelerinin hazrlanmas ve onaylatlmas gibi ilemlerin yerine getirilebilmesi iin Bakanlk tarafndan verilen izni,

l) Szleme: Bakanlk ile yatrmc arasnda dzenlenen/dzenlenecek irtifak hakk ve/veya kullanma izni ile n izin szlemesini,

m) Tekne imal ve bakm yeri: Boy snrlamas olmakszn ahap yat imalat ile tam boyu yetmi be metreye kadar veya dare tarafndan yaplan inceleme sonucuna gre kara ve denizdeki fiziksel artlarn uygun bulunmas halinde yz yirmi be metreye kadar her trl gemi ve su aralarnn ina, tadilat ve bakm-onarm hizmetlerinden biri veya birkann yaplmasna imkn salayan teknik ve sosyal altyaplara sahip tesisi,

n) Termin plan: Yatrmc tarafndan sunulan ve yaplacak yatrmlarn tamamlanma srelerini gsteren darece onayl plan,

o) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su aralarnn inas, bakm, onarm ve tadilatlarndan biri veya birkann yaplmasna imkn salayan en az elli metre deniz cephesine sahip ve gemi ina kapasitesi belirlenmi, teknik ve sosyal alt yaps, ynetim, destek, bakm, onarm ve depolama birimleri de bulunan ky yaplarn (deniz cephesine ilikin snrlama dare tarafndan uygun grlen hallerde yzde on orannda azaltlabilir),

) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve ekek yerinden herhangi biri veya birkan,

p) Yeni tesis: Mevcut tesis kapsamnda olmayan tesisi,

ifade eder.

KNC BLM

Mevcut Tesis, Yeni Tesis ve stenen Belgeler

Mevcut tesisler

MADDE 5 (1) Hazine tanmazlar zerinde tesis yaplmak amacyla 18/4/2013 tarihinden nce lehlerine irtifak hakk tesis edilen ve/veya adlarna kullanma izni verilen yatrmclar tarafndan;

a) Bakanla bavuruda bulunulmas,

b) Szlemeden doan ve varsa denmeyen irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedelleri, haslat paylar ile varsa bunlarn gecikme zamlarnn tamamnn denmesi,

c) rtifak hakk ve/veya kullanma izni verilmi tanmaza ilikin olarak, hak lehtar ve/veya kullanma izni sahibi tarafndan Bakanlk aleyhine alm varsa davalardan tm yarglama giderleri stlenilerek kaytsz ve artsz feragat edilmesi,

koullaryla irtifak hakk ve/veya kullanma izni szlemelerinin devri dhil 18/4/2013 tarihinden geerli olmak zere szleme deiikliinin yapld tarihe kadar olan sre iin tahsil edilen irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedelleri ile haslat payna ilikin gerekli mahsup ve iade ilemleri yaplmak suretiyle mevcut szlemelerinde haslat pay alnacana ve oranna ilikin hkm bulunsun veya bulunmasn bu hkmler, toplam yllk haslatn binde biri orannda haslat pay alnaca ve ayrca irtifak hakk ve kullanma izni bedeli alnmayaca ynnde dzenlemeler yaplmak suretiyle mevcut szlemelerde gerekli deiiklikler yaplr.

) Bu fkra uyarnca yaplacak ilemlerde, 18/4/2013 tarihinden nceki dneme ilikin irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedelleri ile haslat paylarnn iadesi ve mahsup edilmesi ynnde herhangi bir ilem yaplmaz.

(2) Hazine tanmazlar zerinde n izin szlemesi devam edenlere; mevcut szlemelerinden doan borlarnn olmamas, n izne konu tanmaza ilikin olarak varsa Bakanlk aleyhine alm davalardan tm yarglama giderleri stlenilerek kaytsz ve artsz feragat edilmesi ve n izin ykmllklerinin yerine getirilmesi artyla toplam yllk haslatn binde biri orannda haslat pay zerinden bedelsiz irtifak hakk tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir.

(3) Yatrmclar lehine irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen alanlar ile proje btnl bulunan, birlikte kullanlmas zorunlu olan ve mstakil kullanm mmkn olmayan ek alanlar zerinde hak lehdar tarafndan irtifak hakk tesisi ve/veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi ve bu talebin darece uygun grlmesi halinde; talep edilen ek alann yzlm de dikkate alnarak 11 inci maddeye gre belirlenecek katlm pay tahsil edilerek ek alan iin hak lehtar lehine Bakanlk tarafndan irtifak hakk tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir.

Szlemelerin tek bir szlemeye dntrlmesi

MADDE 6 (1) Hazine tanmazlar zerinde tesis yaplmas amacyla lehlerine irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen yatrmclar tarafndan talep edilmesi hlinde, asl alann ve asl alana ilave verilen alanlarn irtifak hakk ve/veya kullanma izni szlemeleri; yeni szleme tarihine kadar, mevcut szlemelerden doan ve varsa denmeyen irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedelleri, haslat paylar, varsa bunlarn gecikme zamlarnn tamamnn denmesi kaydyla, irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedeli alnmadan, szlemelerinde haslat pay alnacana ve oranna ilikin hkm bulunsun veya bulunmasn, toplam yllk haslattan alnacak binde bir oranndaki pay zerinden Bakanlk tarafndan tek bir szlemeye dntrlebilir.

(2) Ayrca, tesis yatrm kapsamnda asl alana ilave olarak irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen alanlar ile proje btnl asndan henz szleme yaplmakszn birlikte kullanlan, ilgili kurulularca onayl imar plan ve uygulama projesi bulunan ve darece muhafazas uygun grlen mevcut alanlar da, yeni szleme tarihine kadar varsa denmeyen ecrimisil bedellerinin gecikme zamlar ile birlikte denmesi suretiyle bu alann yzlm de dikkate alnarak 11 inci maddeye gre belirlenecek katlm pay tahsil edilerek birinci fkrada belirtilen ekilde dzenlenecek yeni szlemeye dhil edilir.

Yeni tesis alanlar

MADDE 7 (1) Hazine tanmazlar zerinde yeni tesis yatrm yapmak isteyen yatrmclar ncelikle avan projeyle birlikte dareye bavururlar.

(2) dare, yatrmclarn talepleri olmadan da yeni tesis yaplmasnda yarar grd Hazine tanmazlarn kendisi de belirleyebilir.

(3) dare, belirledii veya yatrmclar tarafndan talep edilen alanlar, yeni tesis yaplmas amacyla tm isteklilere ilan yoluyla duyurur.

(4) dare, ilana kmadan nce Bakanlktan bu alanla ilgili tesis amal yatrm izni verilmesini talep eder. Bakanlk, deerlendirilmesinde ve zerinde yeni tesis yaplmasnda saknca bulmad yerler hakknda uygun grn dareye bildirir.

(5) Szleme sresinin sona ermesi ve/veya szlemenin iptal edilmesi nedeniyle szlemesi gereince Hazineye intikal eden tesisler yeni tesis olarak deerlendirilerek ilem yaplr.

lan

MADDE 8 (1) dare tarafndan; Hazine tanmazlar zerinde yeni tesis yaplmas amacyla Bakanlka irtifak hakk tesis edilmesine ve/veya kullanma izni verilmesine esas olmak zere, avan projelerin sunulmas iin ilana klr. lan, Resm Gazetede veya Trkiye genelinde datm yaplan ve gnlk tiraj yz binin zerinde olan gazetelerin birinde be gn ara ile iki kez yaplr.

(2) landa;

a) Yatrmn yaplaca tanmazn bulunduu il, ile, mahalle, ky, mevkii, pafta, ada, parsel numaras ve yzlm ile katlm pay bedeli ve varsa alnacak muhdesat bedeli,

b) Tanmazn imar durumu,

c) Yaplacak yatrmla ilgili asgari teknik bilgiler,

) Yatrmclardan istenecek bilgi ve belgelerin neler olduu,

d) Bavurularn hangi tarih ve saate kadar ve nereye yaplaca,

e) Tesis edilecek irtifak hakknn ve/veya verilecek kullanma izninin sresi,

belirtilir.

Yatrmcdan istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 9 (1) Yatrmclardan yaplacak tesisin zelliine gre;

a) Yatrmcnn; ad, soyad, unvan, faaliyet konusu, adresi, telefon, faks ve e-posta adresi,

b) Varsa tesis faaliyetlerine ilikin deneyimi,

c) Varsa son yla ait onayl bilano ve kar/zarar cetveli,

) Tzel kiilerde ana szleme ve deiikliklerin yaymland Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter tasdikli rnei,

d) Vergi kimlik numaras, kaytl bulunulan meslek odasnn ad ve sicil belgesi,

e) Yatrmcnn imza beyan, yatrmc tzel kii ise imza sirkleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi,

f) Yatrm yaplacak alann ky kenar izgisinin kara ve deniz tarafnda yer alan ksmlar zerinde yaplacak yatrma ilikin genel bilgi, yatrmlarn ayr ayr maliyet hesab ile bu yatrm iin planlanan finansman kayna,

g) Kapal ve ak alanlarn toplam yzlm,

) stihdam durumunu gsterir detayl liste,

h) Varsa kzaklarn trleri ve ebatlar,

) Varsa iskele ve rhtm adedi ve boyutlar,

i) Yaplmas ngrlen kapal atlyelerin boyutlar ve ilevleri,

j) Yllk elik ileme kapasitesi, gemi adedi, yllk gemi tonaj/cgt, dwt, gross ve en byk gemi boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgilerden birkan ieren yeni gemi ina kapasitesi,

k) Tesis ekek yeri olarak kullanlacaksa gemi boyutlarna gre klama yaplacak gemi ile bakm onarm yaplacak gemilerin saysn ierecek ekilde ekek yeri kapasitesi,

l) Varsa kuru havuz/yzer havuz ebatlar ile havuzlanacak en byk gemi tonaj,

m) Tesise ait genel yerleim plan,

n) Termin plan,

o) Tesiste kullanlacak kreynlerin trleri ve kaldrma kapasiteleri,

) Genel yerleim plannda gsterilecek atk kabul tesisi bilgileri,

istenir.

NC BLM

Deerlendirme, Katlm Pay, Tahsis ve Yatrm Sreci

Taleplerin deerlendirilmesi

MADDE 10 (1) Yatrmcdan istenilen bilgi ve belgelerin yer ald ve dareye teslim edilen dosya dare tarafndan incelenir. Dosya zerinden yaplan bu incelemede, avan proje, yatrm ve istihdam durumu, teknoloji kullanm, yeniliki yatrmlar, finansman modeli gibi iin niteliine esas olan hususlar dikkate alnarak darece belirlenecek usul ve esaslar kapsamnda teklifler deerlendirilir. Bu deerlendirme sonucunda dare tarafndan uygun bulunan bir veya birden fazla yatrmc, tm bilgi ve belgelerle birlikte irtifak hakk tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesine ynelik katlm pay zerinden artrma ihalesi yaplmak zere Bakanla bildirilir.

Katlm pay

MADDE 11 (1) Katlm pay bedelleri; yzlmleri 5.000 mden az olan alanlar iin 100.000.-TL, 5.001 il 10.000 m aras olan alanlar iin 200.000.-TL, 10.001 il 20.000 m aras olan alanlar iin 300.000.-TL, 20.001 il 100.000 m aras olan alanlar iin 400.000.-TL, 100.001 m st olan alanlar iin 500.000.-TLdir.

(2) Tekne imal ve ekek yerlerine ilikin katlm pay bedelleri yzde elli indirimli olarak belirlenir.

(3) Birinci fkrada belirtilen deerler her yl Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan Yurt i retici Fiyat Endeksi (Y-FE-bir nceki yln ayn ayna gre yzde deiim) orannda arttrlmak suretiyle gncellenir.

(4) Szlemesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle szlemeleri gereince Hazineye intikal eden tesislerin yer ald tanmazlarn zerinde irtifak hakk tesis edilmesine ve/veya kullanma izni verilmesine ilikin yaplacak arttrma ihalesinde oluan katlm pay bedeli muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle pein olarak tahsil edilir.

Komisyonca yaplacak ilemler

MADDE 12 (1) dare tarafndan bavurusu uygun bulunan bir veya birden fazla yatrmcnn bilgi ve belgeleri Bakanla gnderilir. Bakanlka bu bilgi ve belgeler Hazine tanmaznn bulunduu yerdeki valilie (defterdarlk) iletilir.

(2) Komisyonca katlm pay zerinden artrm ihalesinin yaplaca yer, gn ve saati, yzde oranndaki geici teminatn yatrlaca yer, bavurusu uygun bulunan yatrmclarn adreslerine tebli edilir. Yatrmclar tarafndan; geici teminatn dendiine ilikin belgenin asl ile birlikte katlm pay bedeli zerinden teklif edilen katlm pay tutarnn yer ald teklif mektuplar; zerinde ad, soyad veya unvan ile tebligata esas ak adresi yazl olan kapal zarfn iinde belirtilen saate kadar komisyon bakanlna teslim edilir. Komisyon tarafndan yatrmclarn huzurunda alan teklif mektuplarndan kan en yksek bedel zerinden artrma ihalesi yaplr. Bu artrma ihalesi sonucunda en yksek katlm payn teklif eden yatrmc zerine ihalenin yaplmasna karar verilir. zerinde ihale kalan yatrmc, kararn kendisine tebliini izleyen gnden itibaren on be gn ierisinde katlm payn yatrarak szleme dzenlemek zorundadr.

rtifak hakk tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi

MADDE 13 (1) zerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatrmc lehine Hazine tanmazlar zerinde tesis yaplmas amacyla otuz yla kadar irtifak hakk ve/veya kullanma izni verilir.

(2) Gerekmesi halinde, fiili kullanm olmakszn tanmazn tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri ilemlerin yaplmas veya imar plannn yaptrlmas, deitirilmesi ya da uygulama projelerinin hazrlanmas, onaylatlmas ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatlarn alnmas amacyla, zerinde ihale kalan yatrmcya Hazine Tanmazlarnn daresi Hakknda Ynetmelie gre n izin verilir ve bu sre darenin uygun gr ile uzatlabilir.

(3) n izin verilmesi gereken hallerde, n izin dnemi iin ayrca bedel alnmaz. n izin ykmllklerinin yerine getirilmemesi ve sresi sona ermeden hak lehtarnn taahhdnden vazgemesi nedenleriyle n iznin feshedilmesi halinde katlm pay iade edilmez.

(4) n izin sresi iinde ykmllklerin ilgilinin kusuru dnda yerine getirilmesinin mmkn olamayacann anlalmas hlinde darenin gr de alnmak suretiyle n izin szlemesi Bakanlka feshedilir ve tahsil edilen katlm pay faizsiz olarak iade edilir.

(5) Bu Ynetmelik kapsamnda yeni tesis yaplmas amacyla birden fazla tesisin bulunaca kooperatif veya ortak irket yapsnda olan yatrmclar lehine irtifak hakk tesis edilecek ve/veya adna kullanma izni verilecek alanlarn toplam en az yzbin metrekarenin zerinde ise, bu alanlarn en az yzde onluk bir ksmn Ar-Ge merkezi, eitim merkezi, acil mdahale merkezi, tersane faaliyetleri iin ortak kullanm alan veya benzeri kullanm amalar iin dareye braklaca ynnde kooperatiflerin veya ortak irketlerin irtifak hakk ve/veya kullanma izni szlemelerine zel hkm konulur. Yzde onluk alann konumu darece belirlenir ve bu alann tasarruf hakk dareye braklr. Bu alana isabet eden katlm pay yatrmclardan tahsil edilecek katlm payndan dlr.

Yatrma balama ve bitirme sresi

MADDE 14 (1) rtifak hakk tesisine ve/veya kullanma iznine konu tanmazn ve/veya yerin hak sahibine, izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren bir yl iinde inaat ruhsat alnarak inaata balanr. Bir yldan sonraki inaat ile ilgili yatrm sresi ise termin planna uygun olarak iki yl iinde tesis yatrm bitirilir. Bu sreler, mcbir sebeplerin varl halinde darenin gr alnmak suretiyle Bakanlk tarafndan bir yla kadar uzatlabilir.

DRDNC BLM

Szleme Devri, Denetim ve Yaptrmlar

Szleme devri

MADDE 15 (1) Bakanlk tarafndan lehlerine irtifak hakk tesis edilen ve/veya adlarna kullanma izni verilen ve yatrm tamamlanm tesislere ilikin szlemelerin ksmen veya tamamen nc kiilere devrinin talep edilmesi halinde; varsa Hazineye olan borlarn gecikme zamm ile birlikte denmesi, szlemelerine olan aykrlklarn Bakanlka verilen sre ierisinde giderilmesi, bu yatrmclar tarafndan irtifak hakkndan ve/veya kullanma izninden dolay Hazine aleyhine alm davalardan tm yarglama giderleri stlenilerek kaytsz ve artsz feragat edilmesi ve Bakanlka hazrlanacak yeni szleme koullarnn kabul edilmesi kaydyla, darenin gr alnmak suretiyle Bakanlka izin verilebilir.

(2) Hak lehtarnn irket olmas halinde, irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen tarihteki ortaklk yapsna gre, daha sonra yaplacak ve irket hisselerinin yzde ellisinden fazlasnn devri sonucunu douracak ilemler szlemenin devri olarak kabul edilir.

(3) Yatrm tamamlanmam tesislere ilikin szlemelerin nc kiilere devri ile irket hisselerinin yzde ellisinden fazlasnn devrine izin verilmez.

(4) n izin szlemeleri devredilemez ve bu szlemelere ortak alnamaz.

Denetim ve yaptrmlar

MADDE 16 (1) Bakanlk ve dare, irtifak hakk tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen tanmazn zerindeki yap ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yatrm devam eden tesisler iin yaplan denetimlerde termin planna uygun hareket edilmediinin tespiti halinde dare, yatrmn termin plana uygun hale getirilmesi iin alt aylk sre verir. Bu srenin yetersiz kalmas durumunda darenin uygun gr alnmas ve 14 nc maddedeki sreleri amamas artyla termin plan revize edilebilir.

BENC BLM

Son Hkmler

Szlemenin sona ermesi ve feshi

MADDE 17 (1) rtifak hakk ve/veya kullanma izni, szleme sresinin bitimi ile sona erer. Ancak, szleme sresi sona eren irtifak hakk ve/veya kullanma izni lehtar yatrmclar tarafndan talep edilmesi ve Bakanlka belirlenecek koullarn bu yatrmclar tarafndan itiraz ve dava edilmeksizin kabul edilmesi halinde, szlemeye konu Hazine tanmazlar zerinde bu yatrmclar lehine dorudan irtifak hakk tesis edilebilir ve/veya kullanma izni verilebilir.

(2) 16 nc madde kapsamnda yaplacak kontrol ve denetimler sonucunda; tesisin amac dnda faaliyette bulunduunun ve dier hata veya noksanlklarn tespit edilmesi halinde, darenin de gr alnmak suretiyle Bakanlka belirlenecek sre ierisinde yatrmc tarafndan bu aykrlk, hata ve noksanlklarn giderilmesi zorunludur. Bu zorunlulua uyulmamas durumunda szleme, darenin talebi zerine Bakanlk tarafndan feshedilir.

(3) rtifak hakk ve/veya kullanma izni szlemesinin sona ermesi veya feshedilmesi hlinde; dier kanunlardaki zel hkmler sakl kalmak kaydyla, Hazine tanmaz zerindeki tanr nitelikte olanlar hari tm yap ve tesisler salam ve iler durumda, tazminat veya bedel denmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolay lehine irtifak hakk tesis edilen ve/veya adna kullanma izni verilen yatrmc veya nc kiiler tarafndan herhangi bir hak ve tazminat talep edilemez.

stisnalar

MADDE 18 (1) 5 inci ve 6 nc maddeler kapsamnda kalan ilemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanunu kapsamnda alnan harlardan mstesnadr.

Uygulanacak hkmler

MADDE 19 (1) Yatrmc proje gereince yapt veya yapaca tesis ile ilgili her trl izinleri yetkili mercilerden almak ve yrrlkteki mevzuat hkmlerine uymak zorundadr.

(2) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayl Ky Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanunu, 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Kanununun Uygulanmasna Dair Ynetmelik ve Hazine Tanmazlarnn daresi Hakknda Ynetmelik ile dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

darece muhafazas uygun grlen tesisler

GEC MADDE 1 (1) Onayl imar planlarnda tesis olarak belirlenmi blgelerde 18/4/2013 tarihi itibariyle en az be yl sreyle tesis olarak szlemeye bal olmakszn kullanlan ve kullanmlarnn halen devam ettii dare kaytlarnda tespit edilen ve darece muhafazas uygun grlen mevcut tesisleri kullanan yatrmc/yatrmclar tarafndan bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren alt ay ierisinde dareye mracaat edilmesi halinde ve szleme tarihine kadar varsa denmeyen ecrimisil bedellerinin gecikme zamlar ile birlikte denmesi kaydyla, bu tesislerin bulunduu alanlar zerinde yatrmclar lehine dorudan yirmi yla kadar irtifak hakk tesis edilebilir ve/veya kullanma izni verilebilir.

(2) Birinci fkra kapsamnda kalan tesislere ilikin olarak; varsa ilgili tesisin, yoksa ayn blgedeki emsal nitelikteki tesislerin ncelikle varsa kesinleen, kesinleen yoksa denen 2012 yl, yoksa 2011 yl ecrimisil bedellerinin, ecrimisil bedelleri yoksa 2012 yl iin kesinleen, kesinleen yoksa denen emsal irtifak hakk veya kullanma izni bedellerinin, bunlar da yoksa ayn yllara ilikin rayi irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedellerinin Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan Yurt i retici Fiyat Endeksi (Y-FE-bir nceki yln ayn ayna gre yzde deiim) orannda arttrlmas suretiyle gncellenerek tespit edilen bedelin yirmi kat zerinden Bakanlk tarafndan ilgili yatrmc ile yaplan arttrma ihalesi sonucunda belirlenen ve bir defaya mahsus olmak zere alnan bedel, katlm pay olarak ilgili muhasebe birimine yatrlr. Bu katlm pay bedeli taksitle de denebilir. Taksitle deme halinde, katlm pay bedelinin en az drtte biri pein, kalan en fazla iki ylda ve sekiz eit taksitle kanun faizi ile birlikte denir.

Hissedarlara ve ortaklara ynelik uygulama

GEC MADDE 2 (1) Hazine tanmazlar zerinde tesis yaplmak amacyla 18/4/2013 tarihinden nce lehlerine irtifak hakk tesis edilen ve/veya adlarna kullanma izni verilen ortak irketlerin veya kooperatiflerin ortaklar ve yelerinden 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen koullar, hisseleri nispetinde yerine getiren yatrmclar tarafndan, ortak irket ve/veya kooperatif koordinesinde Bakanla bavuruda bulunulmas hlinde; mevcut tesis tanmlamas iinde, 5 inci madde ve ilgili dier maddelerdeki koullar ve usullerle lehlerine Bakanlka yeni szleme dzenlenir.

(2) Ortak irketin veya kooperatifin ortak veya yelerinin bu Ynetmeliin 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen koullar yerine getirdiini belirtmek amacyla yaptklar yazl bavuru ekinde;

a) Konuya ilikin ortak veya yelerinin talep yazs,

b) Lehtar olduklar irtifak hakk ve/veya kullanma izni szlemelerine konu alanlardaki hangi blgelerin ortak irket ve/veya kooperatif tarafndan tesislerin ortak hizmet ihtiyalar iin kullanlmaya devam edilecei ve kullanlan bu ortak alanlar iin hangi ortak ve/veya yeler ile szleme yaplacan belirtir bilgi ve koordinatlar belirtilmi dare tarafndan onaylanm vaziyet planlar,

c) Bavuruda bulunan ortak veya yelerin, 18/4/2013 tarihine kadar tahakkuk eden irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedelleri ve gecikme zamlarnn hisse paylarna den ksmn ve bavuran ortak veya yelerin szlemeden doan varsa haslat pay borlar ve gecikme zamlarn demi olduklarn gsteren ortak irket veya kooperatifin yetkilileri tarafndan imzalanarak onaylanm detayl bir deme-bor izelgesi,

) Ortak irket veya kooperatifin ortak veya yelerinin, varsa Bakanlk aleyhine alm davalardan tm yarglama giderleri stlenilerek kaytsz ve artsz feragat ettiklerine ilikin belgeler,

d) Bakanlk ve/veya dare tarafndan istenilebilecek ilave bilgi ve belgeler,

dareye iletilir.

(3) dare, yaplan bavuruyu gr ile birlikte Bakanla iletir.

Dnm ilemleri

GEC MADDE 3 (1) 5 inci maddeye gre yaplacak dnm ilemlerine ilikin 1/1/2012 tarihinden 18/4/2013 tarihine kadar olan irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedelleri; varsa 2012 ylna ilikin olarak henz karar kesinlemese de mahkemece belirlenen, bu ekilde bir mahkeme karar yoksa dier tesislere ilikin mahkemelerce belirlenen emsallerinden dk olmamak kaydyla denmi olan irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedellerine Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan Yurt i retici Fiyat Endeksi (Y-FE-bir nceki yln ayn ayna gre yzde deiim) orannda art yaplmak suretiyle hesaplanarak ilgililerden tahsil edilir ve dnm ileminde 18/4/2013 tarihinden sonraki dnemlere ilikin olarak irtifak hakk ve/veya kullanma izni bedellerinin denip denmediine baklmaz.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan birlikte yrtr.