3 Temmuz 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29049

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

REKLAM KURULU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarnn kuruluu, grevleri, alma usul ve esaslar ile sekretarya hizmetleri ve dier hususlar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 63 nc ve 84 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakan: Gmrk ve Ticaret Bakann,

b) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

c) Bakan: Reklam Kurulu Bakann,

) Genel Mdr: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrn,

d) Genel Mdrlk: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrln,

e) Haksz ticari uygulama: Mesleki zenin gereklerine uymayan ve ulat ortalama tketicinin ya da yneldii grubun ortalama yesinin mal veya hizmete ilikin ekonomik davran biimini nemli lde bozan veya nemli lde bozma ihtimali olan her trl ticari uygulamay,

f) Kanun: Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,

g) Komisyon: Reklam Kurulu htisas Komisyonunu,

) Komisyon Bakan: Reklam Kurulu htisas Komisyonu Bakann,

h) Kurul: Reklam Kurulunu,

) Ticari reklam: Ticaret, i, zanaat veya bir meslekle balantl olarak; bir mal veya hizmetin satn ya da kiralanmasn salamak, hedef kitleyi oluturanlar bilgilendirmek veya ikna etmek amacyla reklam verenler tarafndan herhangi bir mecrada yazl, grsel, iitsel ve benzeri yollarla gerekletirilen pazarlama iletiimi niteliindeki duyurular,

i) ye: Reklam Kurulu yesini,

ifade eder.

KNC BLM

Reklam Kurulunun Kurulu ve Grevleri

Kurulu

MADDE 4 (1) Bakanl, Bakann grevlendirecei ilgili Genel Mdr tarafndan yrtlen Reklam Kurulu;

a) Bakanln ilgili genel mdr yardmclar arasndan grevlendirecei bir ye,

b) Adalet Bakanlnn, bu Bakanlkta idari grevlerde alan hkim veya savclar arasndan grevlendirecei bir ye,

c) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn grevlendirecei bir ye,

) Salk Bakanlnn grevlendirecei bir ye,

d) Kltr ve Turizm Bakanlnn grevlendirecei bir ye,

e) Radyo ve Televizyon st Kurulunun grevlendirecei bir ye,

f) Trk Standartlar Enstitsnden bir ye,

g) Ankara, stanbul ve zmir bykehir belediyelerinin kendi aralarndan seecei bir ye,

) Yksekretim Kurulunun, reklamclk, iletiim veya ticaret hukuku alannda uzman retim yeleri arasndan grevlendirecei bir ye,

h) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinin, Trkiye Medya ve letiim Meclisi yeleri arasndan grevlendirecei bir ye,

) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunun grevlendirecei bir ye,

i) Tketici Konseyinin Konseye katlan tketici rgt temsilcileri arasndan seecei bir ye,

j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa st kurulularnn seecei bir ye,

k) Reklamclar derneklerinin veya varsa st kurulularnn seecei bir ye,

l) Trk Eczaclar Birliinin grevlendirecei eczac bir ye,

m) Trk Di Hekimleri Birliinin grevlendirecei di hekimi bir ye,

n) Trk Tabipleri Birlii Merkez Konseyinin grevlendirecei doktor bir ye,

o) Trkiye Barolar Birliinin grevlendirecei avukat bir ye,

olmak zere bakan dhil on dokuz yeden oluur.

yelerin nitelikleri

MADDE 5 (1) Kurul Bakan ve yelerinin aadaki artlar tamas zorunludur:

a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

b) En az iki yllk yksekokul mezunu ya da denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt dndaki retim kurumlarndan mezun olmak,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaral alt bendinde dzenlenen artlar tayor olmak,

) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak.

yelerin grev sresi

MADDE 6 (1) Kurul yelerinin grev sresi yldr. Sresi bitenler yeniden grevlendirilebilir veya seilebilir. yelik herhangi bir sebeple boald takdirde, boalan yeliklere 4 nc madde esaslar dhilinde bir ay iinde grevlendirme veya seim yaplr. Yeni ye yerine atand yenin kalan sresini tamamlar. Sresi dolan yenin grevi, yeni ye grevine balayncaya kadar devam eder.

Kurulun grevleri

MADDE 7 (1) Kurulun grevleri unlardr:

a) Kanunun 61 inci ve 62 nci maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak ticari reklamlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemek ve haksz ticari uygulamalara kar tketiciyi korumaya ynelik dzenlemeleri yapmak ve Bakanlk araclyla duyurmak,

b) Ticari reklam ve haksz ticari uygulamalar, (a) bendinde belirlenen ilkeler erevesinde incelemek ve gerektiinde denetim yapmak,

c) nceleme veya denetim sonularna gre Kanunun 61 inci ve 62 nci maddelerinde belirtilen ykmllklere aykr hareket edenler hakknda Kanunun 77 nci maddesinin onikinci ve onnc fkralarnda belirtilen idari yaptrmlar uygulamak.

(2) dari para cezalar uygulanrken aadaki kriterler esas alnr:

a) Radyo ve Televizyon st Kurulunca ulusal yayn lisans veya yayn izni verilen kurulular araclyla gerekletirilmi yaynlardaki aykrlklarn lke genelinde yapld kabul edilir.

b) Radyo ve Televizyon st Kurulunca kablo, blgesel ve yerel yayn lisans veya izni verilen kurulular ile uydu zerinden yayn yapan kurulular araclyla gerekletirilmi yaynlardaki aykrlklarn yerel dzeyde yapld kabul edilir.

c) Datld illerin nfusunun toplam, lke nfusunun en az yzde yetmiini oluturan sreli yaynlarn lke genelinde datld kabul edilir.

(3) Kurul, tedbiren durdurma karar verme yetkisini Bakana devredebilir. Bakan tarafndan reklam veya haksz ticari uygulama ile ilgili olarak verilen tedbiren durdurma karar, yaplacak ilk toplantda Kurulun onayna sunulur.

(4) Kurul, ticari reklamlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlerken ve haksz ticari uygulamalara kar tketiciyi korumaya ynelik dzenlemeleri yaparken; lke koullarnn yan sra evrensel kabul grm tanm ve kurallar ile gelimeleri de dikkate alr.

NC BLM

Reklam Kurulunun alma Usul ve Esaslar

Bavuru

MADDE 8 (1) Kurula bavurular yazl olarak veya elektronik ortamda yaplr. Bavuru sahibi gerek kiinin ad, soyad ile T.C. kimlik numaras ve adresini, tzel kiinin ise unvan ve adresini iermeyen bavurular Kurulca deerlendirmeye alnmaz.

(2) Ticari reklama ilikin bavurularda ikayet edilen reklamn yaynland mecra, tarih, ikayetin konusu gibi belirleyici hususlara; haksz ticari uygulamaya ilikin bavurularda ise ikayetle ilgili bilgi ve belgelere yer verilir.

(3) ikayet edilen reklamn, yazl ya da basl olanlarnn asllar dilekesine eklenir. Eklenecek nitelikte olmayanlarn grntleri bavuru sahibi tarafndan salanr.

Toplant

MADDE 9 (1) Kurul, ayda en az bir defa veya ihtiya duyulduu her zaman Bakann ars zerine, Bakan dahil en az on bir yenin hazr bulunmas ile toplanr. Kurul toplantya katlanlarn salt ounluuyla karar verir. Oylarn eitlii halinde Bakann oy kulland taraf ounluu salar.

(2) Bakann mazereti nedeniyle toplantya katlamamas halinde, Kurula Bakanlk temsilcisi ye bakanlk eder.

(3) Toplantya katlamayacak yeler, geerli mazeretlerini toplantdan nce Bakana yazl olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Geerli bir mazereti olmakszn, arka arkaya iki toplantya veya bir yl ierisinde toplam drt toplantya katlmayanlarn yelii kendiliinden sona erer.

(4) Kurul Bakan ve yeleri; kendisinin, stsoy ve altsoyundan biri ile ei ve nc dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayn hsmlarnn karlarn ilgilendiren hususlarn grlmesine ve bu konuda yaplacak oylamalara katlamazlar.

Toplant gndemi ve grmenin yenilenmesi

MADDE 10 (1) Kurulun toplant gndemi Bakan tarafndan belirlenir.

(2) Ayn toplantda karara balanm bir konuya ilikin grme yeniden yaplabilir. Grmenin yenilenmesi nerisi, toplantda hazr bulunan en az yenin istei zerine Kurul karar ile yaplr. nerinin kabul edilmesi durumunda, konu yeniden grmeye alr ve karara balanr.

Temsil

MADDE 11 (1) Kurulu Bakan temsil eder.

nceleme

MADDE 12 (1) Kurul tarafndan, gerekli grlen hallerde ilgili kii, kurum ve kurululardan yazl olarak bilgi veya gr istenir. lgili kii, kurum ve kurulularn, istenen belgelerin asln veya onayl kopyalarn vermesi zorunludur.

(2) stenen bilgi ve belgelerin Bakanla iletilmesi iin en fazla on be gnlk sre tannr. Bakanlk gerekli hallerde bu sreyi uzatabilir.

(3) Kurul, gerekli grd takdirde zel uzmanlk gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi niversite, kamu kurum ve kurulular veya zel hukuk tzel kiileri ile gerek kiilerin grne bavurabilir.

Kararlarn uygulanmas

MADDE 13 (1) Kurul tarafndan alnan kararlar Bakanlka uygulanr.

Kurul kararlarnn aklanmas

MADDE 14 (1) Kurul kararlar, tketicilerin bilgilendirilmesi, aydnlatlmas ve ekonomik karlarnn korunmas amacyla Bakanlka aklanr.

Bakann grevleri

MADDE 15 (1) Bakann grevleri unlardr:

a) Kanun ile Kurula verilen grevlerin yrtlmesini salamak,

b) Gerekli grlen hallerde ticari reklam ve haksz ticari uygulamalar ile ilgili resen inceleme veya denetim balatmak,

c) Toplant gndemini tespit etmek,

) Kurul toplantlarna bakanlk yapmak ve toplantlarn gndeme gre yrtlmesini salamak,

d) Kurul kararlarnn Genel Mdrle gnderilmesini salamak,

e) Sekretarya hizmetlerinin yrtlmesini salamak,

f) Kurul tarafndan verilen yetki erevesinde, gerekli grlen hallerde ticari reklam ve haksz ticari uygulamalar tedbiren durdurmak,

g) Kurul ile ilgili dier ileri yapmak.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 16 (1) Kurulun ve ihtisas komisyonlarnn sekretarya hizmetleri, Kurul yesi ilgili Genel Mdr Yardmcs ve yeterli sayda personel tarafndan yrtlr.

(2) Sekretaryann grevleri unlardr:

a) Toplant ncesi gerekli hazrlklar yapmak,

b) Toplant gndemini, yerini ve saatini toplantdan nce yelere bildirmek,

c) Kurulun ve komisyonlarn dosyalama, evrak ve ariv hizmetlerini yrtmek,

) Kurul ve komisyonlarn toplant tutanaklarn dzenlemek, bakan ve yeler tarafndan imzalanmasn salamak,

d) lgili kii, kurum ve kurulularla yazmalar yrtmek,

e) Bakann verecei dier ileri yapmak.

Tutanak

MADDE 17 (1) Kurul ve komisyon toplantlarnda yaplan grmeler ve alnan kararlar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantya katlanlar tarafndan imzalanr.

DRDNC BLM

htisas Komisyonlar

Kurulu

MADDE 18 (1) Bakanlka, Kurulun karar vermesine yardmc olmak zere sektrel alanlarda ihtisas komisyonlar kurulur. Komisyonlar, bakan dahil en az en fazla be kiiden oluur. Komisyonda grev yapacak yeler Kurul tarafndan belirlenir.

yelerin nitelikleri

MADDE 19 (1) htisas komisyonu yelerinin 5 inci maddede belirtilen artlar tamas zorunludur.

Komisyonlarn grevleri

MADDE 20 (1) htisas komisyonlar, kendilerine tevdi edilen dosyalar ve gerekli grd konular hakknda inceleme ve aratrma yaparak grlerini bir raporla Reklam Kurulu Bakanlna sunar.

Toplantlar

MADDE 21 (1) htisas komisyonlar, ayda en az bir defa veya ihtiya duyulduu her zaman Komisyon Bakannn ars zerine toplanr ve toplantya katlanlarn ounluu ile karar verir. Oylarn eitlii halinde komisyon bakannn oy kulland taraf ounluu salar.

(2) Toplantya katlamayacak komisyon yeleri, geerli mazeretlerini toplantdan nce komisyon bakanna yazl olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Geerli bir mazereti olmakszn arka arkaya iki toplantya veya bir yl ierisinde toplam drt toplantya katlmayanlarn yelii kendiliinden sona erer.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mali hkmler

MADDE 22 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasndan kaynaklanan harcamalar Bakanlk btesinden karlanr.

(2) Kurul ve ihtisas komisyonu bakan ve yelerine denecek huzur hakk ve huzur creti ile buna ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlka belirlenir.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 23 (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayl Resm Gazetede yaymlanan Reklam Kurulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.